Globálny slovník portálu IMED

| ( | 0 | 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Š | T | Ú
Pojem: 
MBL
Definícia: 

manozu viažúci lektín

Pojem: 
TST
Definícia: 

Mantoux test , test pre monitorovanie TBC infekcie

Pojem: 
ACHD
Definícia: 

Anaemia of Chronic Diseases - anémia chronických chorôb

Pojem: 
TTP
Definícia: 

Trombotická Trombocytopenická Purpura

Pojem: 
HUS
Definícia: 

Hemolyticko Uremický Syndrom

Pojem: 
HELLP
Definícia: 

V roce1982 popsal Weinstein 29 případů těžké preeklampsie komplikované mikroangiopatickou hemolytickou anemií,elevací jaterních enzymů a sníženým počtem destiček a zvolil pro tento stav akronym HELLP syndrom.

Hemolysis -Elevated Liver enzymes -Low Platelet count

Pojem: 
GVHD
Definícia: 

Graft versus Host Disese

reakcia štepu proti hostiteľovi

Pojem: 
SIRS
Definícia: 

Systemic Inflamatory Response Syndrome

Pojem: 
ARDS
Definícia: 

Acute Respiratory Distress Syndrome

Pojem: 
BFU-E, CFU-E
Definícia: 

Burst Forming Unit - Erythroid, Colony Forming Unit - Erythroid

progenitorové kmeňové bunky erytropoézy

Stránky