Globálny slovník portálu IMED

Pojem: 
Glennova operácia, cirkulácia
Definícia: 

Operácia, II. etapa – jednokomorového riešenia cirkulácie – napojenie hornej dutej žily na artériu pulmonalis, krv z dolnej dutej žily sa vracia do spoločnej komory. Citované z: Vybrané kapitoly z detskej kardiológie. Súčasné trendy v detskej invazívnej kardiológii.
UK Bratislava, 2010, ISBN 978-80-223-28876.
http://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/akademicka_knizni...

Kľúčové slovo: 
napojenie hornej dutej žily na artériu pulmonalis
Pojem: 
Fontanovská cirkulácia
Definícia: 

Operácia, jednokomorová cirkulácia po III. etape chirurgického riešenia, zväčša formou totálneho kavopulmonálneho spojenia (TCPC), obe duté žily sú spojené priamo na pľúcnice.
Citované z : Vybrané kapitoly z detskej kardiológie. Súčasné trendy v detskej invazívnej kardiológii. UK Bratislava, 2010, ISBN 978-80-223-28876.
http://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/akademicka_knizni...

Kľúčové slovo: 
napojenie hornej dutej a dolnej dutej žily na artériu pulmonalis
Pojem: 
Fenester
Definícia: 

Malý otvor v tuneli pri fontanovskej cirkulácii, ktorý ponecháva chirurg ako ventil a ktorý umožňuje pravo – ľavý skrat. Uzatvára sa spontánne alebo pomocou Amplatzovho okludora.
Citované z : Vybrané kapitoly z detskej kardiológie. Súčasné trendy v detskej invazívnej kardiológii. UK Bratislava, 2010, ISBN 978-80-223-28876.
http://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/akademicka_knizni...

Kľúčové slovo: 
otvor v tuneli pri fontanovskej cirkulácii umožňujúci pravo – ľavý skrat
Pojem: 
ponámahová astma
Definícia: 

<p style=\"text-align: justify;\">
Lek&aacute;r Aretheus z&nbsp;Kapadokie už okolo r. 150 n.l. nap&iacute;sal: &bdquo;Ak m&aacute; niekto kv&ocirc;li behu, gymnastick&eacute;mu cvičeniu alebo inej n&aacute;mahe sťažen&eacute; d&yacute;chanie, naz&yacute;va sa to astma&ldquo;. Hyperventil&aacute;cia počas telesnej n&aacute;mahy vedie v doln&yacute;ch d&yacute;chac&iacute;ch cest&aacute;ch k strat&aacute;m vody, čo m&aacute; za n&aacute;sledok zv&yacute;&scaron;enie osmolarity v sliznici doln&yacute;ch d&yacute;chac&iacute;ch ciest. Tento podnet vedie k uvoľneniu leukotri&eacute;nov, ktor&eacute; zv&yacute;&scaron;ia priepustnosťkapil&aacute;r pre vodu a osmolarita sa uprav&iacute;. Vedľaj&scaron;&iacute;m produktom tejto korekčnej reakcie je bronchospazmus navoden&yacute; p&ocirc;soben&iacute;m leukotri&eacute;nov na hlad&eacute; svalstvo d&yacute;chac&iacute;ch ciest (astmatici na bunk&aacute;ch hladk&eacute;ho svastva exprimuj&uacute; v&yacute;razne viac leukotri&eacute;nov&yacute;ch receptorov). Hovor&iacute;me o n&aacute;mahou provokovanom bronchospazme, ktor&yacute; m&ocirc;že ostať bezpr&iacute;znakov&yacute; (d&aacute; sa zistiť a zmerať s&eacute;riou spirometrick&yacute;ch vy&scaron;etren&iacute;) ale m&ocirc;že sa aj klinicky manifestovať ako pon&aacute;mahov&aacute; astma. Pon&aacute;mahov&yacute; bronchospamus sa vyskytuje u 40-90 % astmatikov (u det&iacute; b&yacute;va častej&scaron;&iacute;), ale testami sa d&aacute; detegovať aj u&nbsp; 3-15 % v bežnej zdravej popul&aacute;cii.&nbsp;</p>

Kľúčové slovo: 
astma
Pojem: 
Lokalizovaná sklerodermia
Definícia: 

<p style=\"text-align: justify;\">
Term&iacute;nom sklerodermia označujeme heterog&eacute;nnu skupinu chor&ocirc;b charakterizovan&uacute; vznikom &bdquo;tuhej&ldquo; kože, podmienen&yacute;m zv&yacute;&scaron;enou produkciou a&nbsp;sklerotiz&aacute;ciou v&auml;ziva. Jej lokalizovan&uacute; formu charakterizuje ohraničen&eacute; postihnutie kože a&nbsp;podkožn&eacute;ho tkaniva, vz&aacute;cne aj priľahl&eacute;ho svalov&eacute;ho a&nbsp;kostn&eacute;ho tkaniva.</p>

Kľúčové slovo: 
tuhá koža
Pojem: 
VATS lobektómia
Definícia: 

<p>
Videoasistovan&aacute; torakoskopick&aacute; resekcia pľ&uacute;cneho laloka založen&aacute; na individu&aacute;lnom preru&scaron;en&iacute; &scaron;trukt&uacute;r pľ&uacute;cneho h&iacute;lu pomocou kamery a in&scaron;trument&aacute;ria zaveden&eacute;ho prostredn&iacute;ctvom dvoch alebo&nbsp;troch mal&yacute;ch inc&iacute;zii a pomocnej malej torakot&oacute;mie bez roz&scaron;irovania rebier.</p>

Pojem: 
Kognitiva
Definícia: 

jsou látky, které zlepšují vnímání, učení a paměť. Lze je také označit jako látky „antiamnestické“.

Rozdělení: 

Nootropní látky
Ostatní kognitiva
Nootropní látky stimulují duševní funkce tím, že zlepšují metabolismus a prokrvení CNS. Jsou používány ke zlepšení mentálních funkcí jako je paměť, kognice, inteligence, pozornost a koncentrace, a to především u poruch s poúrazovou a organickou etiologií. Příznivé účinky se projevují až po dlouhodobém podávání. Působení nootropik nevede k lékové závislosti a mají jen malé nežádoucí účinky. Zahrnují mnoho látek z různých chemických skupin, které mají různé mechanismy účinku. Někdy jsou řazeny do skupiny psychostimulancií.
Piracetam
Jedná se o cyklický derivát GABA (kyselina gama-aminomáselná). Příznivě ovlivňuje látkovou výměnu nervových buněk. Snadno proniká do CNS, kde zvyšuje metabolismus glukózy. Má spasmolytický účinek na cévy a snižuje viskozitu krve. Díky tomu zvyšuje průtok krve mozkem.
Pyritinol
Je chemicky blízká látka vitaminu B6 (pyridoxin). Zvyšuje regionální prokrvení mozkové tkáně.
Meklofenoxat
Připomíná jedním koncem molekuly acetylcholin, druhým prokain. Proniká rychle do CNS a zvyšuje zde metabolismus glukózy.
Námelové alkaloidy se sympatolytickým účinkem (např. nicergolit, dihydroergotoxin), navíc ovlivňují adrenergní a serotoninergní receptory.
Látky ovlivňující reologické vlastnosti krve (cinarizin, flunarizin, nimodipin aj.)

Ostatní kognitiva

Používají se zejména k léčbě chronických stavů. Jejich hlavní indikací je Alzheimerova choroba (u které mohou zpomalit progresi) a jiné typy demencí. Jedná se o různé skupiny látek s odlišným mechanismem účinku.
Inhibitory acetylcholinesterázy – vychází z předpokladu, že poruchy paměti jsou způsobeny deficitem cholinergního systému.
Tacrin, Donezepil, Rivastigmin
Atypická antidepresiva
Neuropeptidy
Riluzol – inhibuje uvolňování glutamátu a děje vyvolané excitačními aminokyselinami, má komplexní neuroprotektivní účinky.
Zdroj: Wikiskripta http://www.wikiskripta.eu/index.php/Kognitiva

Kľúčové slovo: 
paměť
Pojem: 
potný test
Definícia: 

stanovenie koncentrácie soli = stanovenie hladiny Cl v pote * najdôležitejší, najrozšírenejší a najjednoduchší diagnostický test CF s veľmi vysokou účinnosťou. * vykonáva sa v centrách pre CF (Bratislava, Banská Bystrica, Košice). * Diagnóza Cystická fibróza sa potvrdí dôkazom prítomnosti mutácií v géne pre CF. robí sa ambulantne - pilokarpínovou ionoforézou. Ide o veľmi jednoduché a bezbolestné vyšetrenie, ktoré trvá asi 3/4 hodiny. Výsledky sú dostupné ešte v ten istý deň. Za patognomickú pre CF sa považuje hodnota nad 60 mmol/l. Pri koncentrácii medzi 40-60 mmol/l je nutná podrobná genetická analýza Ani pri nižšej koncentrácií však nie je možné úplne vylúčiť toto závažné ochorenie. Preto sa toto rýchle a bezbolestné vyšetrenie často robí opakovane. Pri veľkej skupine osôb s potvrdenou CF, sa pohybovali výsledky od cca 20-130 mmol/l.

Kľúčové slovo: 
Cystická fibróza
Pojem: 
CFTR
Definícia: 

* transmembránový regulátor cystickej fibrózy * transmembránový regulátor vodivosti CFTR sa nachádza v epiteliálnych bunkách dýchacích ciest, pankreasu, pečene, čreva, potných žliaz a semenovodov. * Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator

Kľúčové slovo: 
Cystická fibróza
CF
Pojem: 
Osteoartróza (OA)
Definícia: 

Je nezápalové degeneratívne kĺbne ochorenie charakterizované nadmerným opotrebovaním kĺbnej chrupky, subchondrálnou sklerózou, tvorbou osteofytov a zmenami mäkkých tkanív, ktoré zahŕňajú synoviálnu membránu, kĺbne puzdro, kĺbne väzy a svaly.

Kľúčové slovo: 
osteoartróza
Pojem: 
Diabetes mellitus (DM)
Definícia: 

Je nezápalové degeneratívne kĺbne ochorenie charakterizované nadmerným opotrebovaním kĺbnej chrupky, subchondrálnou sklerózou, tvorbou osteofytov a zmenami mäkkých tkanív, ktoré zahŕňajú synoviálnu membránu, kĺbne puzdro, kĺbne väzy a svaly.

Kľúčové slovo: 
diabetes mellitus
Pojem: 
Obezita
Definícia: 

Je závažné chronické metabolické ochorenie vznikajúce v dôsledku pozitívnej energetickej bilancie. Výrazne sa na nej podieľa nedostatočná pohybová aktivita a zvýšený príjem energeticky bohatej potravy.

Kľúčové slovo: 
obezita
Pojem: 
fokálna infekcia
Definícia: 

lokalizovaný zápalový proces, ktorý je obyčajne lokálne klinicky asymptomatický, ale dokáže v konkrétnych situáciách spôsobiť metastatickú oportúnnu infekciu

Kľúčové slovo: 
stomatológia
Pojem: 
dentitio difficilis
Definícia: 

komplikované prerezávanie zubov múdrosti

Kľúčové slovo: 
stomatológia

Stránky