Ochrana osobných údajov

Poučenie o právach dotknutej osoby

 

 

Prevádzkovateľ:

 

Názov:

Slovenská lekárska komora

Sídlo:

Račianska 42/A, 831 02 Bratislava

IČO:

17 313 317

 

Na portáli www.i-med.sk sa spracúvajú osobné údaje z informačného systému register lekárov vedeného prevádzkovateľom.

 

Prevádzkovateľ v informačnom systéme register lekárov spracúva osobné údaje dotknutej osoby za účelom vedenia registra lekárov. Osobné údaje sú spracúvané bez súhlasu dotknutej osoby na právnom základe v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c)  Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2016/679“) v spojitosti so zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 64 zákona č. 578/2004 Z.z.). Osobné údaje v rozsahu telefónne číslo a email sú spracované na právnom základe v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2016/679 (súhlas dotknutej osoby) za účelom sledovania a hodnotenia sústavného vzdelávania lekárov, informovania o vzdelávacích podujatiach a komunikácie v súvislosti s vecami týkajúcimi sa registrácie.

 

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutej osoby nasledovným príjemcom: NCZI, LEKÁR a.s. (správa kreditného systému), SPOLEKO, s.r.o. (vedenie účtovníctva), WING spol. s r.o. (správa softvéru registra), RKD spol. s r. o. (správa a údržba počítačovej siete), Advokátska kancelária ŠKODLER & PARTNERS, s.r.o. (poskytovanie právneho poradenstva), MGROUP s.r.o. (prevádzka a vývoj portálu www.i-med.sk.), Fitek s.r.o. (spracovanie a zasielanie listov), Ferdinand Klimsch (spracúvanie údajov v registri lekárov v pôsobnosti RLK Bratislava).

 

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby 10 rokov od zrušenia registrácie v registri lekárov (za účelom archivácie).

 

Dotknutá osoba má právo:

  1.  získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie: o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; dobe uchovávania osobných údajov,  ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia; práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov; práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.; zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby; existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa čl. 22 ods. 1 a 4 nariadenia (EÚ) 2016/679; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu;
  2. na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
  3. na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

  1. podať na Úrade na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania na ochranu osobných údajov podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.

 

Dotknutá osoba v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme register lekárov pacientov nemá právo na vymazanie osobných údajov s výnimkou telefónneho čísla a emailu, nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov, nemá právo na prenosnosť osobných údajov s výnimkou  telefónneho čísla a emailu.

 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou za uvedeným účelom je zákonnou požiadavkou s výnimkou  telefónneho čísla a emailu. Následkom neposkytnutia osobných údajov s výnimkou telefónneho čísla a emailu je zamietnutie registrácie v registri lekárov.