Globálny slovník portálu IMED

Pojem: 
Extrakraniální radioterapie a radiochirurgie
Definícia: 

Extrakraniální stereotaktická radioterapie/radiochirurgie (SBRT – stereotactic body radiotherapy) využívá velmi přesné aplikace vysoké jednotlivé dávky záření v malém počtu frakcí. Díky stále lepší vybavenosti radioterapeutických pracovišť z hlediska možností obrazové navigace a fixace pacientů lze stereotaktický přístup využít prakticky ve všech anatomických lokalitách. S výhodou nalézá uplatnění zvláště při léčbě nádorových ložisek v plících, játrech, dutině břišní či pánvi a ve skeletu.

Kľúčové slovo: 
Radiochirurgie
Pojem: 
syndróm nedostatku testosterónu - TDS
Definícia: 

<div>TDS (testosterone deficiency syndrome) je definovan&yacute; ako klinick&yacute; a biochemick&yacute; syndr&oacute;m, ku ktor&eacute;mu doch&aacute;dza v procese starnutia mužov. Nedostatok testoster&oacute;nu u postihnut&yacute;ch mužov nepriaznivo vpl&yacute;va na funkcie viacer&yacute;ch org&aacute;nov&yacute;ch syst&eacute;mov. Vedie k podstatn&eacute;mu zhor&scaron;eniu kvality života. U mužov medzi 40 - 70 rokmi kles&aacute; biologicky akt&iacute;vny testoster&oacute;n v s&eacute;re približne o 1,2 % ročne.</div>

Pojem: 
Spolupráca endokrinológa a oftalmológa pri endokrinnej orbitopatii
Definícia: 

Práca sa venuje návodu, ako by mala vyzerať spolupráca oftalmológa s endokrinológom a zbytočným chybám, ku ktorým často zbytočne dochádza.

Kľúčové slovo: 
hrúbka extraokulárnych svalov
vnútroočný tlak
epidemiologické faktory
Endokrinná orbitopatia
farebná dopplerovská ultrasonografia
Pojem: 
Epithelial-mesenchymal transition (EMT) – epiteliálno-mezenchymálny prechod
Definícia: 

<p>
<pre>je fyziologick&yacute; proces prebiehaj&uacute;ci v embryogen&eacute;ze a pri hojen&iacute; r&aacute;n. Prejavuje sa aj v patologick&yacute;ch procesoch tumorigen&eacute;zy, ako s&uacute; inici&aacute;cia
a progresia n&aacute;dorov. Z&aacute;kladnou vlastnosťou EMT je strata epitelovej morfol&oacute;gie bunky a z&iacute;skanie vlastnost&iacute;, ktor&eacute; s&uacute; podobn&eacute; fibroblastom. Je
to sp&ocirc;soben&eacute; najm&auml; zn&iacute;ženou expresiou E-kadher&iacute;nu v d&ocirc;sledku aktiv&aacute;cie transkripčn&eacute;ho komplexu TCF/LEF s b-katen&iacute;nom, ako aj transkripčn&yacute;ch
faktorov Twist, Snai1, ZEB, ktor&yacute;ch aktivita koreluje s fenotypom kmeňov&yacute;ch buniek.</pre>
</p>

Kľúčové slovo: 
iniciácia a progresia nádorov
Pojem: 
Nasýtené mastné kyseliny (NMK)
Definícia: 

<p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>SK</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:DontVertAlignCellWithSp /> <w:DontBreakConstrainedForcedTables /> <w:DontVertAlignInTxbx /> <w:Word11KerningPairs /> <w:CachedColBalance /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val=\"Cambria Math\" /> <m:brkBin m:val=\"before\" /> <m:brkBinSub m:val=\"&#45;-\" /> <m:smallFrac m:val=\"off\" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val=\"0\" /> <m:rMargin m:val=\"0\" /> <m:defJc m:val=\"centerGroup\" /> <m:wrapIndent m:val=\"1440\" /> <m:intLim m:val=\"subSup\" /> <m:naryLim m:val=\"undOvr\" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState=\"false\" DefUnhideWhenUsed=\"true\" DefSemiHidden=\"true\" DefQFormat=\"false\" DefPriority=\"99\" LatentStyleCount=\"267\"> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"0\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Normal\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 1\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 2\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 3\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 4\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 5\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 6\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 7\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 8\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 9\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 1\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 2\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 3\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 4\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 5\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 6\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 7\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 8\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 9\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"35\" QFormat=\"true\" Name=\"caption\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"10\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Title\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"1\" Name=\"Default Paragraph Font\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"11\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Subtitle\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"22\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Strong\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"20\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Emphasis\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"59\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Table Grid\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Placeholder Text\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"1\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"No Spacing\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 1\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 1\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 1\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 1\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 1\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 1\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Revision\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"34\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"List Paragraph\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"29\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Quote\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"30\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Intense Quote\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 1\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 1\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 1\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 1\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 1\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 1\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 1\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 1\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 2\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 2\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 2\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 2\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 2\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 2\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 2\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 2\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 2\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 2\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 2\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 2\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 2\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 2\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 3\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 3\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 3\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 3\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 3\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 3\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 3\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 3\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 3\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 3\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 3\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 3\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 3\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 3\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 4\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 4\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 4\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 4\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 4\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 4\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 4\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 4\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 4\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 4\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 4\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 4\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 4\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 4\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 5\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 5\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 5\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 5\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 5\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 5\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 5\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 5\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 5\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 5\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 5\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 5\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 5\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 5\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 6\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 6\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 6\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 6\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 6\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 6\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 6\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 6\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 6\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 6\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 6\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 6\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 6\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 6\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"19\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Subtle Emphasis\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"21\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Intense Emphasis\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"31\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Subtle Reference\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"32\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Intense Reference\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"33\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Book Title\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"37\" Name=\"Bibliography\" /> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" QFormat=\"true\" Name=\"TOC Heading\" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:\"Normálna tabuľka\";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:\"\";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:\"Times New Roman\",\"serif\";
mso-fareast-font-family:\"Times New Roman\";}
</style>
<![endif]--></p>
<p class=\"MsoNormal\"><strong><span style=\"font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;\"><span></span></span></strong><span style=\"font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;\">maj&uacute; druh&yacute; najvy&scaron;&scaron;&iacute; aterog&eacute;nny potenci&aacute;l. NMK nie s&uacute; len v&nbsp;živoč&iacute;&scaron;nych tukoch (maslo 62 %, bravčov&aacute; masť 40 %), ale aj v&nbsp;niektor&yacute;ch rastlinn&yacute;ch tukoch (kokosov&yacute; a&nbsp;palmov&yacute; olej). Zatiaľ st&aacute;le ch&yacute;ba legislat&iacute;va určuj&uacute;ca povinnosť v&yacute;robcu jasne deklarovať množstvo TFMK a&nbsp;NMK v&nbsp;potravin&aacute;ch.</span></p>

Kľúčové slovo: 
aterogénny potenciál
Pojem: 
potný test
Definícia: 

stanovenie koncentrácie soli = stanovenie hladiny Cl v pote * najdôležitejší, najrozšírenejší a najjednoduchší diagnostický test CF s veľmi vysokou účinnosťou. * vykonáva sa v centrách pre CF (Bratislava, Banská Bystrica, Košice). * Diagnóza Cystická fibróza sa potvrdí dôkazom prítomnosti mutácií v géne pre CF. robí sa ambulantne - pilokarpínovou ionoforézou. Ide o veľmi jednoduché a bezbolestné vyšetrenie, ktoré trvá asi 3/4 hodiny. Výsledky sú dostupné ešte v ten istý deň. Za patognomickú pre CF sa považuje hodnota nad 60 mmol/l. Pri koncentrácii medzi 40-60 mmol/l je nutná podrobná genetická analýza Ani pri nižšej koncentrácií však nie je možné úplne vylúčiť toto závažné ochorenie. Preto sa toto rýchle a bezbolestné vyšetrenie často robí opakovane. Pri veľkej skupine osôb s potvrdenou CF, sa pohybovali výsledky od cca 20-130 mmol/l.

Kľúčové slovo: 
Cystická fibróza
Pojem: 
CFTR
Definícia: 

* transmembránový regulátor cystickej fibrózy * transmembránový regulátor vodivosti CFTR sa nachádza v epiteliálnych bunkách dýchacích ciest, pankreasu, pečene, čreva, potných žliaz a semenovodov. * Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator

Kľúčové slovo: 
Cystická fibróza
CF
Pojem: 
Osteoartróza (OA)
Definícia: 

Je nezápalové degeneratívne kĺbne ochorenie charakterizované nadmerným opotrebovaním kĺbnej chrupky, subchondrálnou sklerózou, tvorbou osteofytov a zmenami mäkkých tkanív, ktoré zahŕňajú synoviálnu membránu, kĺbne puzdro, kĺbne väzy a svaly.

Kľúčové slovo: 
osteoartróza
Pojem: 
Diabetes mellitus (DM)
Definícia: 

Je nezápalové degeneratívne kĺbne ochorenie charakterizované nadmerným opotrebovaním kĺbnej chrupky, subchondrálnou sklerózou, tvorbou osteofytov a zmenami mäkkých tkanív, ktoré zahŕňajú synoviálnu membránu, kĺbne puzdro, kĺbne väzy a svaly.

Kľúčové slovo: 
diabetes mellitus
Pojem: 
Obezita
Definícia: 

Je závažné chronické metabolické ochorenie vznikajúce v dôsledku pozitívnej energetickej bilancie. Výrazne sa na nej podieľa nedostatočná pohybová aktivita a zvýšený príjem energeticky bohatej potravy.

Kľúčové slovo: 
obezita
Pojem: 
fokálna infekcia
Definícia: 

lokalizovaný zápalový proces, ktorý je obyčajne lokálne klinicky asymptomatický, ale dokáže v konkrétnych situáciách spôsobiť metastatickú oportúnnu infekciu

Kľúčové slovo: 
stomatológia
Pojem: 
dentitio difficilis
Definícia: 

komplikované prerezávanie zubov múdrosti

Kľúčové slovo: 
stomatológia

Stránky