Globálny slovník portálu IMED

Pojem: 
ADA - adenozindeamináza
Definícia: 

<p>je enz&yacute;m je reprezentovan&yacute; dvoma izoenz&yacute;mami &ndash; ADA1 a ADA2, ktor&eacute; maj&uacute; odli&scaron;n&eacute; vlastnosti, genetick&eacute; k&oacute;dovanie a in&uacute; distrib&uacute;ciu v s&eacute;re, v tkaniv&aacute;ch, bunk&aacute;ch. Ich hlavnou funkciou je deamin&aacute;cia dvoch nukleozidov &ndash; adenoz&iacute;nu (A) a 2-deoxyadenoz&iacute;nu (dA), ku ktor&yacute;m maj&uacute; oba izoen&yacute;my rozdielnu afinitu.</p>

Pojem: 
interferón gama
Definícia: 

cytokín, ktorý zohráva kľúčové miesto v imunológii vzniku tuberkulóznej pleuritídy i tuberkulózy samotnej, je produkovaný senzibilizovanými CD4 lymfocytmi po ich senzibilizácii mykobakteriálnym antigénom

Kľúčové slovo: 
cytokín
Pojem: 
PCR - polymeráza reťazová reakcia
Definícia: 

metóda, ktorou sa amplifikujú (namnožujú) určité sekvencie nukleových kyselín v biologických vzorkách. Namnožené sekvencie (amplikón) sa spájajú (hybridizujú) s príslušnými sondami. Vzniknú hybridy, ktorých množstvo sa stanovuje.

Pojem: 
tuberkulín
Definícia: 

<p>Produkt <em>Mycobacterium tuberculosis</em>, zložen&yacute; z bielkov&iacute;n, polysacharidov a nukleov&yacute;ch kysel&iacute;n. P&ocirc;vodne bol z&iacute;skan&yacute; vo forme zahusten&eacute;ho filtr&aacute;tu čiastočne lyzovanej kult&uacute;ry <em>Mycobacterium tuberculosis</em>. Dnes sa použ&iacute;va čisten&yacute; prepar&aacute;t PPD (purifikovan&yacute; prote&iacute;nov&yacute; deriv&aacute;t).</p>

Pojem: 
Neuroinfekcia
Definícia: 

zápalové ochorenie nervového systému

Kľúčové slovo: 
zápalové ochorenie
Pojem: 
Meningoencefalitída
Definícia: 

zápalom postihnuté mozgové obaly a mozog

Kľúčové slovo: 
zápal
Pojem: 
Psychická alterácia
Definícia: 

vystupňované psychické príznaky - až halucinácie a delírium

Pojem: 
Hyperdenzné lézie
Definícia: 

ložiská zvýšenej aktivity ochorenia

Pojem: 
endogénna aktivácia
Definícia: 

mykobaktérie sa rozmnožia v zdanlivo stabilizovaných ložiskách, alebo aj okolo kalcifikovaných ložísk. To sa stáva pri oslabení organizmu inými vážnymi chorobami (dekompenzovaný diabetes, psychické stresy, podvýživa, AIDS), ale aj pri dlhodobom užívaní kortizonoidných prípravkov s imunosupresívnym účinkom.

Pojem: 
exogénna reinfekcia
Definícia: 

infekcia mykobaktériami u organizmu, ktorý už vykazoval pozitívnu reakciu na tuberkulín. Pôvodné baktérie však v opuzdrenom inaktívnom ložisku vymreli. Takýto organizmus ma v dobe reinfekcie zvonka opäť negatívnu tuberkulínovú skúšku.

Pojem: 
Crazy paving
Definícia: 

<p>anglick&yacute; r&aacute;diologick&yacute; pojem zauž&iacute;van&yacute; pre označenie obrazu opacifik&aacute;ci&iacute; typu mliečneho skla a s&uacute;časn&eacute;ho v&yacute;skytu zhrubnutia interlobul&aacute;rnych sept v HRCT obraze. Obraz pripom&iacute;na dlaždice použ&iacute;van&eacute; v minulosti na dlaždenie&nbsp;ul&iacute;c&nbsp;v <span lang=\"CS\">Buenos Aires v&nbsp;Argent&iacute;ne. </span>Pojem sa nepreklad&aacute; do slovensk&eacute;ho jazyka.&nbsp;</p>

Kľúčové slovo: 
interstícium
HRCT
Pojem: 
Kryptogénna organizujúca pneumónia
Definícia: 

<p>(skratka COP) je idiopatick&aacute; proliferat&iacute;vna obojstrann&aacute; bronchiolit&iacute;da prejavuj&uacute;ca sa obojstrann&yacute;mi perif&eacute;rnymi a perilobul&aacute;rnymi a bronchocentrick&yacute;mi opacifik&aacute;ciami.</p>

Kľúčové slovo: 
interstícium
pneumónia
Pojem: 
Degeneratívne zmeny chrbtice
Definícia: 

Incidencia tohto ochorenia je u obyvateľov vyspelých krajín vysoká a ďalej rastie. Proces začína biochemickou degradáciou základných stavebných súčastí medzistavcých platničiek - proteoglykánov. Platničky strácajú pružnosť a schopnosť neutralizovať negatívne pôsobenie síl, rozpádávajú sa, uvoľnené časti sa vysúvajú do chrbticového kanála, kde stláčajú nervové štruktúry. Nárazy sa prenášajú na medzistavcové kĺby, väzy aj stavce, postupne sa tak poškodí celá telová os.

Kľúčové slovo: 
degeneratívne zmeny chrbtice
Pojem: 
Syndróm konského chvosta
Definícia: 

Súbor príznakov, spôsobených stlačením lumbosakrálnych miechových koreňov vytvárajúcich cauda equina. Charakterizuje ho porucha motorickej, senzitívnej a vegetatívnej inervácie dolných končatín, močového mechúra, konečníka a pohlavných orgánov.

Kľúčové slovo: 
Syndróm konského chvosta
Pojem: 
Etiológia syndrómu cauda equina
Definícia: 

Najčastejšou príčinou kompresie väčšiny, prípadne všetkých lumbosakrálnych miechových koreňov, sú sekvestre driekových medzistavcových platničiek vysunuté do spinálneho kanála. Zriedkavejšie ide o kompresiu nádormi, abscesmi, krvnými výronmi, zlomenými alebo vykĺbenými stavcami.

Kľúčové slovo: 
Etiológia syndrómu cauda equina
Pojem: 
Diagnostika syndrómu cauda equina
Definícia: 

Úplne vyvinutý syndróm konského chvosta sa diagnostikuje na základe anamnézy a charakteristického klinického obrazu. Lokalizáciu a často i charakter patologického procesu, ktorý kompresiu spôsobil, najspoľahlivejšie ukáže MR vyšetrenie.

Kľúčové slovo: 
Diagnostika syndrómu cauda equina
Pojem: 
Liečba syndrómu cauda equina
Definícia: 

Jedinou racionálnou liečebnou metódou pri syndróme konského chvosta, spôsobenom kompresiou nervových štruktúr, je urgentná chirurgická revízia a ich dokonalé uvoľnenie.

Kľúčové slovo: 
Liečba syndrómu cauda equina
Pojem: 
športové srdce/athletes heart
Definícia: 

Fyziologické adaptačné prejavy v srdci na podklade dlhodobého pravidelného športového tréningu vyššej intenzity s prevahou vytrvalostných aktivít.

Kľúčové slovo: 
športové srdce
Pojem: 
Hypertrofická kardiomyopatia
Definícia: 

Druh kardiomyopatie s abnormálnym zhrubnutím stien najmä komôr srdca ako výsledok abnormálneho rastu buniek srdcového svalu na podklade rôznych príčin.

Kľúčové slovo: 
Hypertrofická kardiomyopatia
Pojem: 
športové srdce/athletes heart
Definícia: 

Fyziologické adaptačné prejavy v srdci na podklade dlhodobého pravidelného športového tréningu vyššej intenzity s prevahou vytrvalostných aktivít.

Kľúčové slovo: 
športové srdce

Stránky