Globálny slovník portálu IMED

Pojem: 
ADA - adenozindeamináza
Definícia: 

<p>je enz&yacute;m je reprezentovan&yacute; dvoma izoenz&yacute;mami &ndash; ADA1 a ADA2, ktor&eacute; maj&uacute; odli&scaron;n&eacute; vlastnosti, genetick&eacute; k&oacute;dovanie a in&uacute; distrib&uacute;ciu v s&eacute;re, v tkaniv&aacute;ch, bunk&aacute;ch. Ich hlavnou funkciou je deamin&aacute;cia dvoch nukleozidov &ndash; adenoz&iacute;nu (A) a 2-deoxyadenoz&iacute;nu (dA), ku ktor&yacute;m maj&uacute; oba izoen&yacute;my rozdielnu afinitu.</p>

Pojem: 
interferón gama
Definícia: 

cytokín, ktorý zohráva kľúčové miesto v imunológii vzniku tuberkulóznej pleuritídy i tuberkulózy samotnej, je produkovaný senzibilizovanými CD4 lymfocytmi po ich senzibilizácii mykobakteriálnym antigénom

Kľúčové slovo: 
cytokín
Pojem: 
PCR - polymeráza reťazová reakcia
Definícia: 

metóda, ktorou sa amplifikujú (namnožujú) určité sekvencie nukleových kyselín v biologických vzorkách. Namnožené sekvencie (amplikón) sa spájajú (hybridizujú) s príslušnými sondami. Vzniknú hybridy, ktorých množstvo sa stanovuje.

Pojem: 
tuberkulín
Definícia: 

<p>Produkt <em>Mycobacterium tuberculosis</em>, zložen&yacute; z bielkov&iacute;n, polysacharidov a nukleov&yacute;ch kysel&iacute;n. P&ocirc;vodne bol z&iacute;skan&yacute; vo forme zahusten&eacute;ho filtr&aacute;tu čiastočne lyzovanej kult&uacute;ry <em>Mycobacterium tuberculosis</em>. Dnes sa použ&iacute;va čisten&yacute; prepar&aacute;t PPD (purifikovan&yacute; prote&iacute;nov&yacute; deriv&aacute;t).</p>

Pojem: 
Neuroinfekcia
Definícia: 

zápalové ochorenie nervového systému

Kľúčové slovo: 
zápalové ochorenie
Pojem: 
Meningoencefalitída
Definícia: 

zápalom postihnuté mozgové obaly a mozog

Kľúčové slovo: 
zápal
Pojem: 
Psychická alterácia
Definícia: 

vystupňované psychické príznaky - až halucinácie a delírium

Pojem: 
Hyperdenzné lézie
Definícia: 

ložiská zvýšenej aktivity ochorenia

Pojem: 
endogénna aktivácia
Definícia: 

mykobaktérie sa rozmnožia v zdanlivo stabilizovaných ložiskách, alebo aj okolo kalcifikovaných ložísk. To sa stáva pri oslabení organizmu inými vážnymi chorobami (dekompenzovaný diabetes, psychické stresy, podvýživa, AIDS), ale aj pri dlhodobom užívaní kortizonoidných prípravkov s imunosupresívnym účinkom.

Pojem: 
exogénna reinfekcia
Definícia: 

infekcia mykobaktériami u organizmu, ktorý už vykazoval pozitívnu reakciu na tuberkulín. Pôvodné baktérie však v opuzdrenom inaktívnom ložisku vymreli. Takýto organizmus ma v dobe reinfekcie zvonka opäť negatívnu tuberkulínovú skúšku.

Pojem: 
Syndróm Churg-Straussovej
Definícia: 

Ide o vzácne ochorenie charakterizované klinickými prejavmi asthmy bronchiale, periférnou eozinofíliou, nekrotizujúcou vaskulitídou a dominujúcim pľúcnym ochorením, pre ktoré sú charakteristické migrujúce infiltráty.

Kľúčové slovo: 
Syndróm Churg-Straussovej
Pojem: 
Osmolarita
Definícia: 

– slovo gréckeho pôvodu, metóda, ktorou sa dá merať koncentrácia roztoku. V medicíne a diabetológii pojem, ktorý odráža koncentráciu základných prvkov v roztoku – Na, K, Cl, a ich pomer k telesným tekutinám.

Kľúčové slovo: 
koncentrácia roztoku
Pojem: 
DKA
Definícia: 

– diabetická ketoacidóza. Patrí medzi akútne komplikácie cukrovky, hlavne u diabetikov 1. typu, ktorí sú životne závislí na prijme inzulínu. Charakterizuje ju vysoká glykémia 15 – 25 mmol/l, dehydratácia s deficitom telesnej tekutiny nezriedka 8 – 12 litrov. Je charakterizovaná nadmernou tvorba ketolátok a elektrolytovým rozvratom.

Kľúčové slovo: 
diabetická ketoacidóza
Pojem: 
HHS
Definícia: 

– hyperosmolárny hyperglykemický syndróm. Patrí medzi akútne komplikácie cukrovky hlavne u seniorov, ktorí sú liečení na diabetes mellitus 2. typu. Úmrtnosť je pomerne vysoká až 50%. V klinickom obraze dominuje extrémna hyperglykémia nezriedka 25 – 50 mmol/l, extrémna dehydratácia, ktorá vznikne v priebehu málo dní. Ketoacidóza väčšinou nie je prítomná.

Kľúčové slovo: 
hyperosmolárny hyperglykemický syndróm
Pojem: 
fundus
Definícia: 

- latinsky - dno, základ, rozšírená časť dutého orgánu. Je to časť žalúdka uložená pod bránicou. Pri žalúdku sa používa aj názov fornix ventriculi - žalúdočná klenba.

Kľúčové slovo: 
žalúdok
anatómia
Pojem: 
mass-like
Definícia: 

- anglicky- podobný mase, podobný tumoru, vytvárajúci vzhľad tumoru.

Pojem: 
post-processing
Definícia: 

po (určitom) procese, najčastejšie sa tento pojem používa v rádiológii na pomenovanie úkonov spojených s ďalším spracovaním a hodnotením dát po vykonaní určitého vyšetrenia, kde sa dáta ukladajú v digitálnej podobe a sú prístupné dalšiemu spracovaniu (CT, MR)

Kľúčové slovo: 
MDCT
MR
MPR
Pojem: 
MPR
Definícia: 

- anglicky- multiplanar reconstruction, multiplanárne rekonštrukcie je pomenovanie pre tri prípadne štyri obrazové polia na monitore, v ktorých sa zobrazujú súčasne všetky roviny rezu pacientom (koronárna, sagitálna, transverzálna, šikmá) a rádiológ si dokáže súčasne vo viacerých rovinách prezrieť určitý bod záujmu.

Kľúčové slovo: 
CT
Pojem: 
izotropné zobrazenie
Definícia: 

je pomenovanie pre zobrazenia v móde MPR kde všetky roviny rezu (transverzálna, sagitálna aj koronárna) dosahujú rovnakú kvalitu obrazu. Izotropné zobrazenie je možné dosiahnuť len na výkonných CT prístrojoch pomocou submilimetrových rezov.

Kľúčové slovo: 
MDCT
CT
MPR
Pojem: 
Tree in bud
Definícia: 

<p>zauž&iacute;van&yacute; r&aacute;diologick&yacute; pojem pre HRCT obraz nodul&aacute;ci&iacute;, tvoriacich obraz, podobaj&uacute;ci sa ra&scaron;iacemu stromu, ktor&eacute; maj&uacute; line&aacute;rny tvar v tvare V alebo Y. Pojem sa nepreklad&aacute; do slovensk&eacute;ho jazyka.&nbsp;</p>

Kľúčové slovo: 
postihnutie drobných dýchacích ciest
HRCT

Stránky