Globálny slovník portálu IMED

Pojem: 
ADA - adenozindeamináza
Definícia: 

<p>je enz&yacute;m je reprezentovan&yacute; dvoma izoenz&yacute;mami &ndash; ADA1 a ADA2, ktor&eacute; maj&uacute; odli&scaron;n&eacute; vlastnosti, genetick&eacute; k&oacute;dovanie a in&uacute; distrib&uacute;ciu v s&eacute;re, v tkaniv&aacute;ch, bunk&aacute;ch. Ich hlavnou funkciou je deamin&aacute;cia dvoch nukleozidov &ndash; adenoz&iacute;nu (A) a 2-deoxyadenoz&iacute;nu (dA), ku ktor&yacute;m maj&uacute; oba izoen&yacute;my rozdielnu afinitu.</p>

Pojem: 
interferón gama
Definícia: 

cytokín, ktorý zohráva kľúčové miesto v imunológii vzniku tuberkulóznej pleuritídy i tuberkulózy samotnej, je produkovaný senzibilizovanými CD4 lymfocytmi po ich senzibilizácii mykobakteriálnym antigénom

Kľúčové slovo: 
cytokín
Pojem: 
PCR - polymeráza reťazová reakcia
Definícia: 

metóda, ktorou sa amplifikujú (namnožujú) určité sekvencie nukleových kyselín v biologických vzorkách. Namnožené sekvencie (amplikón) sa spájajú (hybridizujú) s príslušnými sondami. Vzniknú hybridy, ktorých množstvo sa stanovuje.

Pojem: 
tuberkulín
Definícia: 

<p>Produkt <em>Mycobacterium tuberculosis</em>, zložen&yacute; z bielkov&iacute;n, polysacharidov a nukleov&yacute;ch kysel&iacute;n. P&ocirc;vodne bol z&iacute;skan&yacute; vo forme zahusten&eacute;ho filtr&aacute;tu čiastočne lyzovanej kult&uacute;ry <em>Mycobacterium tuberculosis</em>. Dnes sa použ&iacute;va čisten&yacute; prepar&aacute;t PPD (purifikovan&yacute; prote&iacute;nov&yacute; deriv&aacute;t).</p>

Pojem: 
Neuroinfekcia
Definícia: 

zápalové ochorenie nervového systému

Kľúčové slovo: 
zápalové ochorenie
Pojem: 
Meningoencefalitída
Definícia: 

zápalom postihnuté mozgové obaly a mozog

Kľúčové slovo: 
zápal
Pojem: 
Psychická alterácia
Definícia: 

vystupňované psychické príznaky - až halucinácie a delírium

Pojem: 
Hyperdenzné lézie
Definícia: 

ložiská zvýšenej aktivity ochorenia

Pojem: 
endogénna aktivácia
Definícia: 

mykobaktérie sa rozmnožia v zdanlivo stabilizovaných ložiskách, alebo aj okolo kalcifikovaných ložísk. To sa stáva pri oslabení organizmu inými vážnymi chorobami (dekompenzovaný diabetes, psychické stresy, podvýživa, AIDS), ale aj pri dlhodobom užívaní kortizonoidných prípravkov s imunosupresívnym účinkom.

Pojem: 
exogénna reinfekcia
Definícia: 

infekcia mykobaktériami u organizmu, ktorý už vykazoval pozitívnu reakciu na tuberkulín. Pôvodné baktérie však v opuzdrenom inaktívnom ložisku vymreli. Takýto organizmus ma v dobe reinfekcie zvonka opäť negatívnu tuberkulínovú skúšku.

Pojem: 
ACG
Definícia: 

American College of Gastroenterology

Kľúčové slovo: 
ACG
Pojem: 
EHSG
Definícia: 

European Helicobacter Study Group

Kľúčové slovo: 
EHSG
Pojem: 
bronchiálna hyperreaktivita
Definícia: 

Bronchiálna hyperreaktivita sa považuje za základný znak bronchiálnej astmy. Reaktivita bronchiálneho tkaniva má svoju podstatu v aktivovaní imunitných mechanizmov, ktoré reagujú na vdýchnuté noxy, alergény, chemické látky, vírusy, baktérie, plesne.

Kľúčové slovo: 
bronchiálna hyperreaktivita
Pojem: 
videoezofagogastroduodenoskopia
Definícia: 

Ide o endoskopickú vyšetrovaciu metódu pažeráka, žalúdka a dvanástnika pomocou ohybného hadicovitého prístroja o priemere 9 mm, ktorý má na konci digitálnu kameru schopnú online snímať sliznicu uvedených orgánov. Pomocou rôznych pomocných nástrojov je možné odoberať vzorky sliznice na histologické vyšetrenie, je možné vykonávať polypektómie, zastavovať krvácania, extrahovať cudzie telesá, zavádzať dilatačné balóniky, samorozťahovacie stenty a mnoho iných výkonov tzv. drobnej chirurgie na sliznici tráviaceho traktu.

Kľúčové slovo: 
gastroskopia
Pojem: 
achalázia
Definícia: 

Ochorenie neznámej etiológie, postihujúce dolný pažerákový sfinkter. Podstatou ochorenia je strata relaxačnej funkcie dolného zvierača, čo vedie k sťaženiu až nepriechodnosti potravy a tekutín cez pažerák do žalúdka. Ochorenie je možné liečiť endoskopicky alebo chirurgicky.

Kľúčové slovo: 
dolný ezofageálny sfinkter
Pojem: 
pyróza
Definícia: 

Pocit pálenia za hrudnou kosťou vyvolaný refluxom kyslého žalúdočného obsahu do pažeráka. Chronický reflux spôsobuje zápalové zmeny sliznice, obvykle v dolnej tretine pažeráka, ktoré je možné vidieť endoskopicky a klasifikovať ich do stupňov podľa závažnosti. Liečba ochorenia je komplexná, dnes už prevažne medikamentózna pomocou inhibítorov protónovej pumpy. Neliečená refluxná choroba môže viesť k rôznym komplikáciám od straty pocitu zdravia až po vznik adenokarcinómu v teréne Barrettovho pažeráka.

Kľúčové slovo: 
Barrettov pažerák
Pojem: 
dilatácia stenózy pažeráka
Definícia: 

Pažerák je rúrovitý orgán, slúžiaci predovšetkým na dopravu stravy a tekutín do žalúdka. Rôzne ochorenia dokážu spôsobiť zúženie priesvitu pažeráka, čo sa prejaví dysfágiou. Organicky a niekedy i funkčne podmienené stenózy pažeráka je možné liečiť prechodne alebo i trvale pomocou dilatácie pažerákových stenóz. Používajú sa na to buď kalibrované plastové bužie, ktoré sa cez ústa po zavedenom vodiči zasúvajú cez stenotický úsek a dilatujú ho. Iným spôsobom je zavedenie balónika pomocou gastroskopu až pred miesto zúženia, kde sa pod kontrolou zraku vykonáva dilatácia zúženia postupným napĺňaním balónika tekutinou.

Kľúčové slovo: 
stenóza pažeráka
Pojem: 
samorozťahovací pažerákový stent
Definícia: 

Na prechodné obnovenie pasáže ezofagom obvvkle v prípade inoperabilných malígnych tumorov pažeráka sa pomocou gastroskopu pod RTG kontrolou zasúva do miesta nádorovej masy kovová sieťka potiahnutá umelohmotnou fóliou. Materiál sieťky je vyrobený z tzv. pamäťového kovu, ktorý sa v stenóze postupne rozťahuje na preddefinovaný priemer a zabezpečí tak priechodnosť pažeráka. Ide o paliatívny výkon, zlepšujúci komfort v posledných chvíľach života pacienta.

Kľúčové slovo: 
malígne stenózy pažeráka
Pojem: 
PAO
Definícia: 

PAO je aterotrombotické ochorenie postihujúce periférne artérie a je spojené so zvýšeným rizikom infarktu myokardu, náhlej cievnej mozgovej príhody a vaskulárnou smrťou.

Kľúčové slovo: 
aterotrombotické ochorenie
periférne artérie
Pojem: 
Liečba PAO
Definícia: 

Pacienti s PAO v akomkoľvek klinickom štádiu (I. – IV.) majú dlhodobo dostávať tieto lieky: antitrombotiká (ASA alebo klopidogrel), ACE inhibítor, statín (obidva lieky bez zreteľa na prítomnosť arteriálnej hypertenzie, respektíve hyperlipoproteinémie), pacienti s diabetes mellitus perorálne antidiabetiká alebo inzulínoterapiu podľa stupňa poruchy glycidového metabolizmu.

Kľúčové slovo: 
PAO

Stránky