Globálny slovník portálu IMED

Pojem: 
Lymfokéla
Definícia: 

Lymfou vyplnená kolekcia v retroperitoneu, ktorá nemá žiadnu epitelovú výstelku.

Kľúčové slovo: 
Radikálna operácia
Lymfadenektómia
Pojem: 
Skleroterapia
Definícia: 

Injekcia chemického iritans do cievy na jej sklerotizáciu. Chemická látka dráždi výstelku cievy, spôsobujúc jej opuch a zrážanie krvi. Cieva sa premení na jazvovité tkanivo, ktoré sa stane neviditeľným. Krvný tok sa presúva do blízkych zdravých ciev.

Kľúčové slovo: 
Lymfocysta
Hemoroid
Varix
Pojem: 
Marsupializácia
Definícia: 

Premena uzatvorenej dutiny na otvorené púzdro jej incíziou a sutúrou okrajov jej steny k okrajom rany.

Kľúčové slovo: 
Absces
Cysta
Pojem: 
Laryngeálna kanyla
Definícia: 

<p><span style=\"font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: \'Times New Roman\'; mso-ansi-language: SK; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA;\"><span style=\"mso-spacerun: yes;\">&nbsp;</span>Larynge&aacute;lna kanyla </span><span style=\"font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: \'Times New Roman\'; mso-ansi-language: SK; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA;\">je jednorazov&aacute; supraglotick&aacute; pom&ocirc;cka na zaistenie priechodnosti horn&yacute;ch d&yacute;chac&iacute;ch ciest.</span></p>

Kľúčové slovo: 
laryngeálna kanyla
Pojem: 
ERC
Definícia: 

<p>Eur&oacute;pska resuscitačn&aacute; rada</p>

Pojem: 
Aspirácia
Definícia: 

<p>vd&yacute;chnutie cudz&iacute;ch telies ev. žal&uacute;dočn&eacute;ho obsahu do priedu&scaron;nice</p>

Kľúčové slovo: 
aspirácia
Pojem: 
laparoskópia
Definícia: 

operačná technika založená na princípe použitia špeciálnych nástrojov, ktoré sa zavádzajú do dutiny brušnej cez maličké (niekoľko milimetrové) rany

Kľúčové slovo: 
laparoskópia
Pojem: 
sutúra vredu
Definícia: 

operačné ošetrenie, zašitie otvoru

Kľúčové slovo: 
sutúra
Pojem: 
gastroduodénum
Definícia: 

časť tráviaceho traktu, ktorú tvorí žalúdok a dvanástnik

Kľúčové slovo: 
gastroduodénum
Pojem: 
Kolorektálny karcinóm
Definícia: 

Najčastejší karcinóm postihujúci hrubé črevo a rektum. Slovensko v súčastnosti patrí medzi krajiny s najväčšou prevalenciou tohto ochorenia.

Kľúčové slovo: 
kolorektálny karcinóm
Pojem: 
K-ras mutace
Definícia: 

<p>
&nbsp;</p>
<p>
Mutace v&nbsp;ras genu jsou nejčastěji se vyskytuj&iacute;c&iacute; abnormalitou dominantn&iacute;ch onkogenů u lidsk&yacute;ch n&aacute;dorů. Změny ve struktuře genu maj&iacute; za n&aacute;sledek synt&eacute;zu abnorm&aacute;ln&iacute;ho genov&eacute;ho produktu, onkoproteinu, kter&yacute; m&aacute; změněnou funkci. Tyto změny vedou ke zv&yacute;&scaron;en&eacute; nebo nepřiměřen&eacute; produkci proteinu podporuj&iacute;c&iacute;ho růst.</p>

Kľúčové slovo: 
regulace buněčného růstu
mutace v ras genu
Pojem: 
RAF kináza
Definícia: 

<p>
&nbsp;</p>
<p>
Serin threonin kin&aacute;za přen&aacute;&scaron;ej&iacute;c&iacute; sign&aacute;l prostřednictv&iacute;m fosforylace z&nbsp;proteinu RAS na MAPK.</p>

Kľúčové slovo: 
RAF kináza – součást signální cesty epidermálního růstového faktoru
Pojem: 
STAT
Definícia: 

<p>
&nbsp;</p>
<p>
STAT je akronymum slov signal tranducers and activators of transcription a je označen&iacute;m pro přena&scaron;eče a aktiv&aacute;tory transkripce uvnitř buňky.</p>

Kľúčové slovo: 
přenašeči a aktivátoři transkripce uvnitř buňky
Pojem: 
protein p16
Definícia: 

<p>
&nbsp;</p>
<p>
Protein p16 m&aacute; funkci n&aacute;dorov&eacute;ho supresoru. P16 je inhibitor cyklin dependentn&iacute; kinasy CDK inhibic&iacute; Rb fosforylace, reguluje transkripčn&iacute; program buněčn&eacute; proliferace. Ztr&aacute;ta funkce p16 je připisov&aacute;na kouřen&iacute;. Exprese p16 u orofarynge&aacute;ln&iacute;ch karcinomů označuje skupinu HPV Indukovan&yacute;ch n&aacute;dorů s dobrou progn&oacute;zou</p>

Kľúčové slovo: 
protein p16 – regulátor transkripčního programu buněčné proliferace
Pojem: 
MAPK
Definícia: 

<p>
&nbsp;</p>
<p>
MAPK je akronymum slov Mitogen-activated protein kinase. Tato mitogenně asociovan&aacute; protein kin&aacute;za je souč&aacute;st sign&aacute;ln&iacute; cesty RAS/RAF/MAPK, kter&aacute; slouž&iacute; k regulaci genov&eacute; exprese v buňce.</p>

Kľúčové slovo: 
MAPK slouží k regulaci genové exprese v buňce
Pojem: 
PI3K
Definícia: 

<p>
PI3K&nbsp; (Phosphatidylinositol-3 kinase) je regulačn&iacute; protein kontroluj&iacute;c&iacute; kl&iacute;čov&eacute; buněčn&eacute; funkce, jako je růst, přež&iacute;v&aacute;n&iacute;, st&aacute;rnut&iacute; a malign&iacute; transformace.</p>

Kľúčové slovo: 
protein podílející se na regulaci klíčových buněčných funkcí
Pojem: 
SPF
Definícia: 

<p>
&nbsp;</p>
<p>
SPF (Synthesis phase fraction) je pod&iacute;l buněk v S f&aacute;zi buněčn&eacute;ho cyklu; procento buněk nach&aacute;zej&iacute;c&iacute;ch se v S f&aacute;zi buněčn&eacute;ho cyklu z cel&eacute; měřen&eacute; buněčn&eacute; populace.</p>

Kľúčové slovo: 
S fáze buněčného cyklu
Pojem: 
Proliferačně apoptotický index
Definícia: 

<p>
&nbsp;</p>
<p>
Proliferačně apoptotick&yacute; index je pod&iacute;l mezi růstem, proliferac&iacute; a apopt&oacute;zou buněk v&nbsp;n&aacute;dorov&eacute; populaci.</p>

Kľúčové slovo: 
podíl
rovnováha mezi růstem a zánikem nádorových buněk
Pojem: 
Karnofského index (KI)
Definícia: 

<p>
&nbsp;</p>
<p>
Definicia hodnocen&iacute; v&yacute;konnosti pacientů podle bodovac&iacute; &scaron;k&aacute;ly.&nbsp;</p>

Kľúčové slovo: 
Kvalita života
hodnocení výkonnosti pacienta.
Pojem: 
BMI
Definícia: 

<p>
&nbsp;</p>
<p>
BMI (Body mass index), tzv. Index tělesn&eacute; hmotnosti je č&iacute;slo použ&iacute;van&eacute; jako měř&iacute;tko obezity, umožňuj&iacute;c&iacute; statistick&eacute; porovn&aacute;v&aacute;n&iacute; lid&iacute; s různou v&yacute;&scaron;kou. Index se spoč&iacute;t&aacute; vydělen&iacute;m hmotnosti dan&eacute;ho člověka druhou mocninou jeho v&yacute;&scaron;ky. Jako norm&aacute;ln&iacute; rozmez&iacute; se ud&aacute;v&aacute; hodnota 18,5 - 25. Hodnota BMI nad 25 ukazuje na nadv&aacute;hu, nad 30 pak na obezitu.</p>

Kľúčové slovo: 
index tělesné hmotnosti

Stránky