Globálny slovník portálu IMED

Pojem: 
Lymfokéla
Definícia: 

Lymfou vyplnená kolekcia v retroperitoneu, ktorá nemá žiadnu epitelovú výstelku.

Kľúčové slovo: 
Radikálna operácia
Lymfadenektómia
Pojem: 
Skleroterapia
Definícia: 

Injekcia chemického iritans do cievy na jej sklerotizáciu. Chemická látka dráždi výstelku cievy, spôsobujúc jej opuch a zrážanie krvi. Cieva sa premení na jazvovité tkanivo, ktoré sa stane neviditeľným. Krvný tok sa presúva do blízkych zdravých ciev.

Kľúčové slovo: 
Lymfocysta
Hemoroid
Varix
Pojem: 
Marsupializácia
Definícia: 

Premena uzatvorenej dutiny na otvorené púzdro jej incíziou a sutúrou okrajov jej steny k okrajom rany.

Kľúčové slovo: 
Absces
Cysta
Pojem: 
Laryngeálna kanyla
Definícia: 

<p><span style=\"font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: \'Times New Roman\'; mso-ansi-language: SK; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA;\"><span style=\"mso-spacerun: yes;\">&nbsp;</span>Larynge&aacute;lna kanyla </span><span style=\"font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: \'Times New Roman\'; mso-ansi-language: SK; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA;\">je jednorazov&aacute; supraglotick&aacute; pom&ocirc;cka na zaistenie priechodnosti horn&yacute;ch d&yacute;chac&iacute;ch ciest.</span></p>

Kľúčové slovo: 
laryngeálna kanyla
Pojem: 
ERC
Definícia: 

<p>Eur&oacute;pska resuscitačn&aacute; rada</p>

Pojem: 
Aspirácia
Definícia: 

<p>vd&yacute;chnutie cudz&iacute;ch telies ev. žal&uacute;dočn&eacute;ho obsahu do priedu&scaron;nice</p>

Kľúčové slovo: 
aspirácia
Pojem: 
laparoskópia
Definícia: 

operačná technika založená na princípe použitia špeciálnych nástrojov, ktoré sa zavádzajú do dutiny brušnej cez maličké (niekoľko milimetrové) rany

Kľúčové slovo: 
laparoskópia
Pojem: 
sutúra vredu
Definícia: 

operačné ošetrenie, zašitie otvoru

Kľúčové slovo: 
sutúra
Pojem: 
gastroduodénum
Definícia: 

časť tráviaceho traktu, ktorú tvorí žalúdok a dvanástnik

Kľúčové slovo: 
gastroduodénum
Pojem: 
Kolorektálny karcinóm
Definícia: 

Najčastejší karcinóm postihujúci hrubé črevo a rektum. Slovensko v súčastnosti patrí medzi krajiny s najväčšou prevalenciou tohto ochorenia.

Kľúčové slovo: 
kolorektálny karcinóm
Pojem: 
urgence
Definícia: 

<p>
siln&eacute; nutk&aacute;n&iacute; na močen&iacute;</p>

Pojem: 
frekvence
Definícia: 

<p>
čast&eacute; močen&iacute;</p>

Pojem: 
nykturie
Definícia: 

<p>
nočn&iacute; močen&iacute;</p>

Pojem: 
bloková disekce krčních uzlin
Definícia: 

<p>
Odstraněn&iacute; krčn&iacute;ho sp&aacute;dov&eacute;ho lymfatick&eacute;ho syst&eacute;mu v&nbsp;jednom &bdquo;bloku&ldquo; s&nbsp;prim&aacute;rn&iacute;m n&aacute;dorem.</p>

Kľúčové slovo: 
vyjmutí spádových lymfatických uzlin
Pojem: 
TORS, transorální robotická chirurgie
Definícia: 

<p>
Transor&aacute;ln&iacute; robotick&aacute; chirurgie &ndash; chirurgick&yacute; z&aacute;krok prov&aacute;děn&yacute; dutinou &uacute;stn&iacute; pomoc&iacute; mikrochirurgick&yacute;ch n&aacute;strojů um&iacute;stěn&yacute;ch na robotick&eacute;m rameni.</p>

Kľúčové slovo: 
robotická chirurgie
Pojem: 
frakcionace radiotrapie
Definícia: 

<p>
&nbsp;</p>
<p>
Časov&eacute; rozložen&iacute; jednotliv&yacute;ch d&aacute;vek z&aacute;řen&iacute;; může b&yacute;t konvenčn&iacute;, hyperfrakcionačn&iacute;, hypofrakcionačn&iacute;, akcelerovan&aacute; a kontinu&aacute;ln&iacute; hyperfrakcionovan&aacute; akcelerovan&aacute; radioterapie. <em>Konvenčn&iacute;</em> radioterapie je d&aacute;vkov&aacute;na 2 Gy lx denně po dobu 5 dn&iacute; v&nbsp;t&yacute;dnu s&nbsp;přest&aacute;vkou o v&iacute;kendu. <em>Hyperfrakcionačn&iacute; radioterapie</em> spoč&iacute;v&aacute; v&nbsp;aplikaci v&iacute;ce denn&iacute;ch d&aacute;vek,&nbsp; celkov&aacute; doba l&eacute;čen&iacute; je přibližně stejně dlouh&aacute; jako při konvenčn&iacute; frakcionaci, je ale dosaženo&nbsp; vět&scaron;&iacute; celkov&eacute; ložiskov&eacute; d&aacute;vky. <em>Akcelerovan&aacute; radioterapie</em> spoč&iacute;v&aacute; v&nbsp;aplikaci vy&scaron;&scaron;&iacute;ch denn&iacute;ch d&aacute;vek ( 1,6 &ndash; 1,7 Gy) aplikovan&yacute;ch dvakr&aacute;t denně, takže celkov&aacute; doba radioterapie je krat&scaron;&iacute; (je lehce men&scaron;&iacute; i celkov&aacute; d&aacute;vka z&aacute;řen&iacute; 57 &ndash; 60 Gy) než u konvenčn&iacute; radioterapie</p>

Kľúčové slovo: 
časové rozložení dávek záření
Pojem: 
indukční chemoterapie
Definícia: 

<p>
&nbsp;</p>
<p>
Indukčn&iacute; chemoterapie (t&eacute;ž prim&aacute;rn&iacute; syst&eacute;mov&aacute; l&eacute;čba) je chemoterapie, kter&aacute; je pod&aacute;na před jinou z&aacute;kladn&iacute; l&eacute;čbou.&nbsp;</p>

Kľúčové slovo: 
chemoterapie podaná před definitivní léčbou
Pojem: 
konkomitantní radiochemoterapie
Definícia: 

<p>
Konkomitantn&iacute; radiochemoterapie je chemoterapie, kter&aacute; je pod&aacute;na současně se z&aacute;řen&iacute;m.</p>

Kľúčové slovo: 
chemoterapie podaná současně s ozářením
Pojem: 
EGFR
Definícia: 

<p>
&nbsp;</p>
<p>
EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) je receptor pro epiderm&aacute;ln&iacute; růstov&yacute; faktor z rodiny růstov&yacute;ch faktorů HER (synonyma HER 1, c-erbB-1), m&aacute; tyrozin kin&aacute;zovou aktivitu.&nbsp;</p>

Kľúčové slovo: 
receptor pro epidermální růstový faktor
Pojem: 
RAS protein
Definícia: 

<p>
&nbsp;</p>
<p>
Produkty rodiny ras genů patř&iacute; mezi nejstudovaněj&scaron;&iacute; onkoproteiny z&nbsp;oblasti přena&scaron;ečů sign&aacute;lů. Protein RAS je mal&yacute; (21 kDa) protein sdružen&yacute; s buněčnou membr&aacute;nou, k&oacute;dovan&yacute; třemi různ&yacute;mi geny (H-ras, K-ras a N-ras). Pod&iacute;l&iacute; se na aktivaci tyrozin kin&aacute;zy, je souč&aacute;st&iacute; kask&aacute;dy RAS/RAF/MAPK.</p>

Kľúčové slovo: 
Ras protein – součást signální cesty epidermálního růstového faktoru

Stránky