Globálny slovník portálu IMED

Pojem: 
Lymfokéla
Definícia: 

Lymfou vyplnená kolekcia v retroperitoneu, ktorá nemá žiadnu epitelovú výstelku.

Kľúčové slovo: 
Radikálna operácia
Lymfadenektómia
Pojem: 
Skleroterapia
Definícia: 

Injekcia chemického iritans do cievy na jej sklerotizáciu. Chemická látka dráždi výstelku cievy, spôsobujúc jej opuch a zrážanie krvi. Cieva sa premení na jazvovité tkanivo, ktoré sa stane neviditeľným. Krvný tok sa presúva do blízkych zdravých ciev.

Kľúčové slovo: 
Lymfocysta
Hemoroid
Varix
Pojem: 
Marsupializácia
Definícia: 

Premena uzatvorenej dutiny na otvorené púzdro jej incíziou a sutúrou okrajov jej steny k okrajom rany.

Kľúčové slovo: 
Absces
Cysta
Pojem: 
Laryngeálna kanyla
Definícia: 

<p><span style=\"font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: \'Times New Roman\'; mso-ansi-language: SK; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA;\"><span style=\"mso-spacerun: yes;\">&nbsp;</span>Larynge&aacute;lna kanyla </span><span style=\"font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: \'Times New Roman\'; mso-ansi-language: SK; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA;\">je jednorazov&aacute; supraglotick&aacute; pom&ocirc;cka na zaistenie priechodnosti horn&yacute;ch d&yacute;chac&iacute;ch ciest.</span></p>

Kľúčové slovo: 
laryngeálna kanyla
Pojem: 
ERC
Definícia: 

<p>Eur&oacute;pska resuscitačn&aacute; rada</p>

Pojem: 
Aspirácia
Definícia: 

<p>vd&yacute;chnutie cudz&iacute;ch telies ev. žal&uacute;dočn&eacute;ho obsahu do priedu&scaron;nice</p>

Kľúčové slovo: 
aspirácia
Pojem: 
laparoskópia
Definícia: 

operačná technika založená na princípe použitia špeciálnych nástrojov, ktoré sa zavádzajú do dutiny brušnej cez maličké (niekoľko milimetrové) rany

Kľúčové slovo: 
laparoskópia
Pojem: 
sutúra vredu
Definícia: 

operačné ošetrenie, zašitie otvoru

Kľúčové slovo: 
sutúra
Pojem: 
gastroduodénum
Definícia: 

časť tráviaceho traktu, ktorú tvorí žalúdok a dvanástnik

Kľúčové slovo: 
gastroduodénum
Pojem: 
Kolorektálny karcinóm
Definícia: 

Najčastejší karcinóm postihujúci hrubé črevo a rektum. Slovensko v súčastnosti patrí medzi krajiny s najväčšou prevalenciou tohto ochorenia.

Kľúčové slovo: 
kolorektálny karcinóm
Pojem: 
Pneumónia
Definícia: 

<p>
&nbsp;</p>
<p>
Ak&uacute;tne prebiehaj&uacute;ci z&aacute;pal na &uacute;rovni respiračn&yacute;ch bronchiolov, alveol&aacute;rnych priestorov a&nbsp;interst&iacute;cia Pneum&oacute;nie del&iacute;me: Podľa lokaliz&aacute;cie na:&nbsp; alveol&aacute;rna pneum&oacute;nia (často bakteri&aacute;lna infekcia) interstici&aacute;lna pneum&oacute;nia (často virusov&aacute; ),podľa umiestnenia na: lob&aacute;rna pneum&oacute;nia (jeden lalok )lobul&aacute;rna pneum&oacute;nia (viac lož&iacute;sk v pľ&uacute;cach),etiologick&eacute; hľadisko infekcie (v&iacute;rusy, bakt&eacute;rie, plesne, parazity),fyzik&aacute;lne noxy (ionizuj&uacute;ce žiarenie, cudzie teleso v bronchu) chemick&eacute; noxy (dr&aacute;ždiv&eacute; plyny, aspir&aacute;cia žal&uacute;dočnej &scaron;ťavy),poruchy krvn&eacute;ho obehu (infarktov&aacute; pneum&oacute;nia, mestnav&aacute; pneum&oacute;nia)</p>

Kľúčové slovo: 
Pneumónia
Pojem: 
kardiopulmonálna resuscitácia
Definícia: 

<p>
S&uacute;bor postupov /norma/, určuj&uacute;ca sled činnost&iacute; prvej pomoci u osoby v bezvedom&iacute;, ktor&aacute; nem&aacute; pulz a ned&yacute;cha</p>

Kľúčové slovo: 
kardiopulmonálna resuscitácia
Pojem: 
vakcinácia-očkovanie
Definícia: 

<p>
Očkovanie znamen&aacute; vpravenie očkovacej l&aacute;tky (vakc&iacute;ny) do ľudsk&eacute;ho organizmu. Imuniz&aacute;cia znamen&aacute; n&aacute;sledn&yacute; proces v zmysle vytvorenia ne&scaron;pecifickej a &scaron;pecifickej imunitnej odpovede v ľudskom organizme na antig&eacute;n, pr&iacute;davn&eacute; a in&eacute; zložky vakc&iacute;ny. Cieľom očkovania je zabezpečiť tvorbu &scaron;pecifick&yacute;ch protil&aacute;tok proti mikroorganizmom a z&aacute;roveň navodiť imunologick&uacute; pam&auml;ť, č&iacute;m sa m&aacute; zabezpečiť dlhodob&aacute;, optim&aacute;lne doživotn&aacute; ochrana pred ochoren&iacute;m. Individu&aacute;lny v&yacute;znam očkovania spoč&iacute;va v ochrane jednotlivca navoden&iacute;m komplexnej imunologickej ochrany proti p&ocirc;vodcom ochorenia, proti ktor&yacute;m sa očkuje. Verejno-zdravotn&yacute; v&yacute;znam očkovania spoč&iacute;va v zabezpečen&iacute; tzv. kolekt&iacute;vnej imunity na z&aacute;klade vysokej preočkovanosti os&ocirc;b, č&iacute;m sa zamedz&iacute; &scaron;&iacute;reniu p&ocirc;vodcov ochoren&iacute; v popul&aacute;cii</p>

Kľúčové slovo: 
vakcinácia-očkovanie
Pojem: 
očkovanie proti chrípke
Definícia: 

<p>
&nbsp;</p>
<p>
Očkovanie &nbsp;je &nbsp;naj&uacute;činnej&scaron;ou a&nbsp; najefekt&iacute;vnej&scaron;ou formou prevencie proti chr&iacute;pke. Očkovacie l&aacute;tky proti chr&iacute;pke sa od ostatn&yacute;ch očkovac&iacute;ch l&aacute;tok odli&scaron;uj&uacute; t&yacute;m, že ich zloženie sa každoročne men&iacute; podľa aktu&aacute;lnych kmeňov v&iacute;rusu chr&iacute;pky cirkuluj&uacute;cich v&nbsp;predch&aacute;dzaj&uacute;cej sez&oacute;ne, preto je potrebn&eacute; očkovanie vykonať každoročne. Očkovanie proti chr&iacute;pke sa odpor&uacute;ča vykonať každ&yacute; rok aj v&nbsp;pr&iacute;pade, keď je zloženie chr&iacute;pkov&yacute;ch vakc&iacute;n rovnak&eacute; ako v&nbsp;predch&aacute;dzaj&uacute;cej chr&iacute;pkovej sez&oacute;ne z&nbsp;toho d&ocirc;vodu, že protekt&iacute;vna hladina protil&aacute;tok po očkovan&iacute; proti chr&iacute;pke pretrv&aacute;va po dobu 6&nbsp; - 12 mesiacov. Zloženie chr&iacute;pkov&yacute;ch vakc&iacute;n pre chr&iacute;pkov&uacute; sez&oacute;nu odpor&uacute;čaj&uacute; experti Svetovej zdravotn&iacute;ckej organiz&aacute;cie a&nbsp;V&yacute;bor pre hum&aacute;nne lieky. Očkovacie l&aacute;tky proti chr&iacute;pke obsahuj&uacute; antig&eacute;ny troch kmeňov v&iacute;rusu chr&iacute;pky.</p>

Kľúčové slovo: 
očkovanie
Pojem: 
Deskvamácia
Definícia: 

<p>
odlupovanie odumret&yacute;ch čiastočiek - napr. epitelov&yacute;ch buniek</p>

Kľúčové slovo: 
Deskvamácia
Pojem: 
Hypopyon
Definícia: 

<p>
&quot;hnis v oku&quot; - leukocytov&yacute; exsud&aacute;t, ktor&yacute; sa nach&aacute;dza v prednej komore (priestor medzi rohovkou a d&uacute;hovkou) počas z&aacute;palu v prednej časti oka, pr&iacute;znak prednej uveit&iacute;dy</p>

Kľúčové slovo: 
Hypopyon
Pojem: 
Sexualita v séniu
Definícia: 

<p>
sexualita ve věku nad 65 let.</p>

Kľúčové slovo: 
sexuální dysfunkce
Pojem: 
Omphalocele (omfalokéla)
Definícia: 

<p style=\"text-align: justify;\">
Omphalocele je prietrž bru&scaron;n&eacute;ho obsahu do pupočn&iacute;ka, pričom org&aacute;ny s&uacute; obalen&eacute; vakom. Neraz je spojen&aacute; s in&yacute;mi vroden&yacute;mi a chromoz&oacute;mov&yacute;mi abnormalitami. Patr&iacute; medzi často sa vyskytuj&uacute;ce vroden&eacute; v&yacute;vojov&eacute; vady s n&aacute;lezom 1: 5000 p&ocirc;rodov. Pr&iacute;činou je poru&scaron;en&yacute; v&yacute;voj bru&scaron;nej steny a poruchy rot&aacute;cie v prvej f&aacute;ze. Diferenci&aacute;lno - diagnosticky ju treba odl&iacute;&scaron;iť od gastrosch&iacute;zy, od ktorej sa omfalok&eacute;la l&iacute;&scaron;i pr&aacute;ve vakom chr&aacute;niacim vn&uacute;tornosti od styku s okolit&yacute;m prostred&iacute;m. Do &uacute;vahy prich&aacute;dza aj umbilik&aacute;lna hernia, ktor&aacute; sa zjavuje v neskor&scaron;&iacute;ch &scaron;t&aacute;di&aacute;ch počas v&yacute;voja. Defekt neb&yacute;va v&auml;č&scaron;&iacute; ako 4 cm a umbilik&aacute;lny prstnec je intaktn&yacute;.</p>

Kľúčové slovo: 
defekt prednej brušnej steny pokrytý peritoneom alebo plodovými obalmi
Pojem: 
neurogenní
Definícia: 

<p>
souvisej&iacute;c&iacute; s nervovou soustavou</p>

Pojem: 
Inkontinence moče
Definícia: 

<p>
jak&yacute;koliv nedobrovoln&yacute; &uacute;nik moče</p>

Stránky