Globálny slovník portálu IMED

Pojem: 
Lymfokéla
Definícia: 

Lymfou vyplnená kolekcia v retroperitoneu, ktorá nemá žiadnu epitelovú výstelku.

Kľúčové slovo: 
Radikálna operácia
Lymfadenektómia
Pojem: 
Skleroterapia
Definícia: 

Injekcia chemického iritans do cievy na jej sklerotizáciu. Chemická látka dráždi výstelku cievy, spôsobujúc jej opuch a zrážanie krvi. Cieva sa premení na jazvovité tkanivo, ktoré sa stane neviditeľným. Krvný tok sa presúva do blízkych zdravých ciev.

Kľúčové slovo: 
Lymfocysta
Hemoroid
Varix
Pojem: 
Marsupializácia
Definícia: 

Premena uzatvorenej dutiny na otvorené púzdro jej incíziou a sutúrou okrajov jej steny k okrajom rany.

Kľúčové slovo: 
Absces
Cysta
Pojem: 
Laryngeálna kanyla
Definícia: 

<p><span style=\"font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: \'Times New Roman\'; mso-ansi-language: SK; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA;\"><span style=\"mso-spacerun: yes;\">&nbsp;</span>Larynge&aacute;lna kanyla </span><span style=\"font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: \'Times New Roman\'; mso-ansi-language: SK; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA;\">je jednorazov&aacute; supraglotick&aacute; pom&ocirc;cka na zaistenie priechodnosti horn&yacute;ch d&yacute;chac&iacute;ch ciest.</span></p>

Kľúčové slovo: 
laryngeálna kanyla
Pojem: 
ERC
Definícia: 

<p>Eur&oacute;pska resuscitačn&aacute; rada</p>

Pojem: 
Aspirácia
Definícia: 

<p>vd&yacute;chnutie cudz&iacute;ch telies ev. žal&uacute;dočn&eacute;ho obsahu do priedu&scaron;nice</p>

Kľúčové slovo: 
aspirácia
Pojem: 
laparoskópia
Definícia: 

operačná technika založená na princípe použitia špeciálnych nástrojov, ktoré sa zavádzajú do dutiny brušnej cez maličké (niekoľko milimetrové) rany

Kľúčové slovo: 
laparoskópia
Pojem: 
sutúra vredu
Definícia: 

operačné ošetrenie, zašitie otvoru

Kľúčové slovo: 
sutúra
Pojem: 
gastroduodénum
Definícia: 

časť tráviaceho traktu, ktorú tvorí žalúdok a dvanástnik

Kľúčové slovo: 
gastroduodénum
Pojem: 
Kolorektálny karcinóm
Definícia: 

Najčastejší karcinóm postihujúci hrubé črevo a rektum. Slovensko v súčastnosti patrí medzi krajiny s najväčšou prevalenciou tohto ochorenia.

Kľúčové slovo: 
kolorektálny karcinóm
Pojem: 
hypoparatyreóza
Definícia: 

Hypoparatyreóza je onemocnění způsobené nedostatkem parathormonu v krvi nebo necitlivostí tkání na něj ( rezistence ). Vokurka, M., Hugo, J., et al: Velký lékařský slovník: Praha, 2004, Maxdorf, 966 str.

Kľúčové slovo: 
hypoparatyreóza
Pojem: 
diabetická nefropatia
Definícia: 

Diabetická nefropatia (DN) je klinický syndróm vznikajúci na podklade špecifických morfologických zmien obličiek u pacientov s  DM 1. a 2. typu, prípadne s ostatnými špecifickými typmi diabetu. Vzniká následkom diabetickej metabolickej poruchy a doposiaľ nepresne definovanej genetickej predispozície.

Kľúčové slovo: 
diabetická nefropatia
Pojem: 
TcB
Definícia: 

transkutánny bilirubín

Pojem: 
TsB
Definícia: 

totálny sérový bilirubín

Pojem: 
imunotolerančná liečba
Definícia: 

<p>
liečba zameran&aacute; na eradik&aacute;ciu inhib&iacute;tora, ktor&aacute; je charakterizovan&aacute; poklesom titru inhib&iacute;tora pod 0,5 IU/ml</p>

Kľúčové slovo: 
imunotolerančná liečba
Pojem: 
on demand treatment
Definícia: 

<p>
liečba podľa potreby na efekt&iacute;vne zvl&aacute;dnutie krv&aacute;cania a&nbsp;počas invaz&iacute;vnych z&aacute;krokov</p>

Kľúčové slovo: 
on demand treatment
Pojem: 
liečba pomocov „bypassing faktorov“
Definícia: 

<p>
použitie faktorov a&nbsp;pr&iacute;pravkov, ktor&eacute; obch&aacute;dzaj&uacute; faktor VIII v&nbsp;koagulačnej kask&aacute;de, napr. aPCC a rFVIIa</p>

Kľúčové slovo: 
bypassing faktory
Pojem: 
Porucha vzrušivosti
Definícia: 

<p>
Poruchy vzru&scaron;ivosti lze rozli&scaron;ovat na subjektivn&iacute;, genit&aacute;ln&iacute;, kombinovan&eacute; a persistentn&iacute;. Při subjektivn&iacute; poru&scaron;e vzru&scaron;ivosti se nedostavuje pocit vzru&scaron;en&iacute; a rozko&scaron;e během dr&aacute;žděn&iacute;, i když je př&iacute;tomna vagin&aacute;ln&iacute; lubrikace a dal&scaron;&iacute; zn&aacute;mky sexu&aacute;ln&iacute; reaktivity. Genit&aacute;ln&iacute; porucha vzru&scaron;ivosti představuje chyběj&iacute;c&iacute; nebo sn&iacute;ženou schopnost genit&aacute;ln&iacute;ho vzru&scaron;en&iacute; &ndash; minim&aacute;ln&iacute; zduřen&iacute; vulvy, nedostatečnou vagin&aacute;ln&iacute; lubrikaci a sn&iacute;ženou citlivost genit&aacute;lu při jak&eacute;koli sexu&aacute;ln&iacute; stimulaci. Subjektivn&iacute; vzru&scaron;en&iacute; v&scaron;ak přich&aacute;z&iacute; při dr&aacute;žděn&iacute; nongenit&aacute;ln&iacute;ch oblast&iacute;, např&iacute;klad prsn&iacute;ch bradavek. Kombinovan&aacute; porucha vzru&scaron;ivosti zahrnuje sn&iacute;žen&eacute; nebo chyběj&iacute;c&iacute; pocity vzru&scaron;en&iacute; a z&aacute;roveň chyběj&iacute;c&iacute; genit&aacute;ln&iacute; reaktivitu ve smyslu zduřen&iacute; vulvy a zv&yacute;&scaron;en&iacute; lubrikace pochvy při jak&eacute;koli formě erotick&eacute; stimulace. U persistentn&iacute; poruchy vzru&scaron;ivosti (PGAD, persistent sexual arousal disorder) se jedn&aacute; o poměrně vz&aacute;cn&yacute;, av&scaron;ak velmi obtěžuj&iacute;c&iacute; stav spont&aacute;nn&iacute;ho, nechtěn&eacute;ho vzru&scaron;en&iacute; při absenci sexu&aacute;ln&iacute; touhy. Pacientkou je velmi negativně vn&iacute;m&aacute;n, neustane ani při proběhnut&iacute; jednoho nebo v&iacute;ce orgasmů a může přetrv&aacute;vat ř&aacute;dově hodiny až několik měs&iacute;ců.</p>
<p>
K&nbsp;diagn&oacute;ze obt&iacute;ž&iacute; jako dysfunkce je nutn&aacute; př&iacute;tonost distresu (osobn&iacute; nepohody) z&nbsp;dan&eacute;ho probl&eacute;mu a&nbsp;trv&aacute;n&iacute; alespoň 6 měs&iacute;ců.</p>

Kľúčové slovo: 
nedostatečná subjektivní
genitální či kombinovaná vzrušivost ženy během sexuálních aktivit
Pojem: 
sialolitiáza
Definícia: 

<p>
&nbsp;</p>
<div style=\"text-align: justify;\">
- př&iacute;tomnost kam&eacute;nků ve slinn&yacute;ch žl&aacute;z&aacute;ch, vět&scaron;. ve žl&aacute;ze podčelistn&iacute;. Kam&eacute;nky někdy vznikaj&iacute; kolem ciz&iacute;ho těl&iacute;ska. Městn&aacute;n&iacute; slin zejm. před j&iacute;dlem vyvol&aacute;v&aacute; pocit napět&iacute; až bolest. Později doch&aacute;z&iacute; k z&aacute;nětu sialoadenitidě a bolesti mohou b&yacute;t velmi siln&eacute;. Při l&eacute;čbě je obvykle nutn&eacute; otevř&iacute;t chirurgicky v&yacute;vod žl&aacute;zy, někdy je nutn&eacute; odstraněn&iacute; cel&eacute; žl&aacute;zy.</div>
<div>
&nbsp;</div>

Kľúčové slovo: 
přítomnost konkrementu ve slinné žláze
Pojem: 
Chrípka
Definícia: 

<p>
Alebo <strong>influenza</strong> je infekčn&eacute; ochorenie sp&ocirc;soben&eacute; RNA v&iacute;rusom z&nbsp;rodu Orthomyxoviridae. Pre ľudsk&uacute; popul&aacute;ciu s&uacute; patog&eacute;nne v&iacute;rusy chr&iacute;pky typu A a B, zatiaľ čo typ C len zriedkavo sp&ocirc;sobuje ľahk&eacute; infekcie horn&yacute;ch d&yacute;chac&iacute;ch ciest. Typ A&nbsp;vedie k vzniku pand&eacute;mi&iacute; a opakovan&yacute;ch epid&eacute;mi&iacute;. Typ B sp&ocirc;sobuje miestne epid&eacute;mie. Inkubačn&yacute; čas je 1 až 3 dni. Prenos je kvap&ocirc;čkovou infekciou, k n&aacute;kaze stač&iacute; mal&aacute; infekčn&aacute; d&aacute;vka. Charakteristick&yacute; je priebeh ochorenia s n&aacute;hlym vzostupom vysok&yacute;ch tepl&ocirc;t, celkovou &uacute;navou a myalgiami. Až n&aacute;sledne sa pridružuj&uacute; sympt&oacute;my ako n&aacute;dcha, bolesti hrdla a ka&scaron;eľ. Z&aacute;važnosť ochorenia je zn&aacute;soben&aacute; čast&yacute;m vznikom komplik&aacute;ci&iacute;.</p>

Kľúčové slovo: 
Chrípka

Stránky