Globálny slovník portálu IMED

Pojem: 
Lymfokéla
Definícia: 

Lymfou vyplnená kolekcia v retroperitoneu, ktorá nemá žiadnu epitelovú výstelku.

Kľúčové slovo: 
Radikálna operácia
Lymfadenektómia
Pojem: 
Skleroterapia
Definícia: 

Injekcia chemického iritans do cievy na jej sklerotizáciu. Chemická látka dráždi výstelku cievy, spôsobujúc jej opuch a zrážanie krvi. Cieva sa premení na jazvovité tkanivo, ktoré sa stane neviditeľným. Krvný tok sa presúva do blízkych zdravých ciev.

Kľúčové slovo: 
Lymfocysta
Hemoroid
Varix
Pojem: 
Marsupializácia
Definícia: 

Premena uzatvorenej dutiny na otvorené púzdro jej incíziou a sutúrou okrajov jej steny k okrajom rany.

Kľúčové slovo: 
Absces
Cysta
Pojem: 
Laryngeálna kanyla
Definícia: 

<p><span style=\"font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: \'Times New Roman\'; mso-ansi-language: SK; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA;\"><span style=\"mso-spacerun: yes;\">&nbsp;</span>Larynge&aacute;lna kanyla </span><span style=\"font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: \'Times New Roman\'; mso-ansi-language: SK; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA;\">je jednorazov&aacute; supraglotick&aacute; pom&ocirc;cka na zaistenie priechodnosti horn&yacute;ch d&yacute;chac&iacute;ch ciest.</span></p>

Kľúčové slovo: 
laryngeálna kanyla
Pojem: 
ERC
Definícia: 

<p>Eur&oacute;pska resuscitačn&aacute; rada</p>

Pojem: 
Aspirácia
Definícia: 

<p>vd&yacute;chnutie cudz&iacute;ch telies ev. žal&uacute;dočn&eacute;ho obsahu do priedu&scaron;nice</p>

Kľúčové slovo: 
aspirácia
Pojem: 
laparoskópia
Definícia: 

operačná technika založená na princípe použitia špeciálnych nástrojov, ktoré sa zavádzajú do dutiny brušnej cez maličké (niekoľko milimetrové) rany

Kľúčové slovo: 
laparoskópia
Pojem: 
sutúra vredu
Definícia: 

operačné ošetrenie, zašitie otvoru

Kľúčové slovo: 
sutúra
Pojem: 
gastroduodénum
Definícia: 

časť tráviaceho traktu, ktorú tvorí žalúdok a dvanástnik

Kľúčové slovo: 
gastroduodénum
Pojem: 
Kolorektálny karcinóm
Definícia: 

Najčastejší karcinóm postihujúci hrubé črevo a rektum. Slovensko v súčastnosti patrí medzi krajiny s najväčšou prevalenciou tohto ochorenia.

Kľúčové slovo: 
kolorektálny karcinóm
Pojem: 
chromoendoskopia
Definícia: 

<p>
&nbsp;</p>
<p style=\"text-align: justify;\">
Na ozrejmenie a&nbsp;lokalizovanie patologick&eacute;ho n&aacute;lezu m&ocirc;žeme využiť met&oacute;dy aplik&aacute;cie farby počas endoskopick&eacute;ho vy&scaron;etrenia.</p>

Kľúčové slovo: 
chromoendoskopia
Pojem: 
endomikroskopia
Definícia: 

<p>
&nbsp;</p>
<p style=\"text-align: justify;\">
Predstavuje spojenie endoskopie a konfok&aacute;lnej mikroskopie. Pre vytvorenie konfok&aacute;lnych obr&aacute;zkov je potrebn&eacute; modr&eacute; laserov&eacute; svetlo zaostren&eacute; na sk&uacute;man&eacute; tkanivo.</p>

Kľúčové slovo: 
endomikroskopia
Pojem: 
endoskopická ultrasonografia
Definícia: 

<p style=\"text-align: justify;\">
&nbsp;</p>
<p style=\"text-align: justify;\">
EUS - met&oacute;da kombinuj&uacute;ca možnosti endoskopick&eacute;ho pr&iacute;stupu a&nbsp;ultrazvukov&eacute;ho vy&scaron;etrenia pomocou &scaron;peci&aacute;lnej sondy umiestenej na koniec endoskopu.</p>

Kľúčové slovo: 
endoskopická ultrasonografia
Pojem: 
Inzulinóm
Definícia: 

<p>
N&aacute;dor z&nbsp;beta-buniek Langerhansov&yacute;ch ostrovčekov pankreasu, ktor&yacute; produkuje inzul&iacute;n.</p>

Kľúčové slovo: 
neuroendokrinné nádory
Pojem: 
Pseudocysta pankreasu
Definícia: 

<p>
Psedocysta pankreasu je opuzdren&aacute; tekutinov&aacute; kolekcia v&nbsp;okol&iacute; pankreasu, ktor&aacute; vznikla ako n&aacute;sledok pankreatit&iacute;dy a obsahuje zv&yacute;&scaron;en&uacute; koncentr&aacute;ciu pankreatick&yacute;ch enz&yacute;mov.&nbsp;</p>

Kľúčové slovo: 
pseudocysta pankreasu
Pojem: 
Distálna pankreatektómia
Definícia: 

<p>
Odstr&aacute;nenie tela a&nbsp;chvosta pankreasu s&nbsp;ponechan&iacute;m hlavy pankreasu.&nbsp;</p>

Kľúčové slovo: 
odstránenie distálnej časti pankreasu
Pojem: 
karcinóm pankreasu
Definícia: 

<p>
N&aacute;dorov&eacute; ochorenie podžal&uacute;dkovej žľazy najčastej&scaron;ie sa vyskytuj&uacute;ce ako dukt&aacute;lny pankreatick&yacute; adenokarcin&oacute;m, m&aacute; zl&uacute; progn&oacute;zu, v&auml;č&scaron;ina pacientov prich&aacute;dza v&nbsp;pokročilom &scaron;t&aacute;diu ochorenia. Jedinou &scaron;ancou na vyliečenie je radik&aacute;lna oper&aacute;cia, odstr&aacute;nenie n&aacute;doru a&nbsp;region&aacute;lna lymfadenekt&oacute;mia.</p>

Kľúčové slovo: 
karcinóm pankreasu
Pojem: 
Inkretiny
Definícia: 

<p>
Inkretiny jsou hormony produkovan&eacute; buňkami tenk&eacute;ho střeva, kter&eacute; jsou uvolňov&aacute;ny do krve v reakci na stimulaci střevn&iacute; sliznice tr&aacute;venou potravou.&nbsp;</p>

Kľúčové slovo: 
hormony produkované buňkami tenkého střeva
Pojem: 
Inkretinový efekt
Definícia: 

<p>
Inkretiny v betabuňce slinivky bři&scaron;n&iacute; vedou ke zv&yacute;&scaron;en&iacute; inzul&iacute;nov&eacute; sekrece a t&iacute;m se v&yacute;razně pod&iacute;l&iacute; na udržen&iacute; homeost&aacute;zy gluk&oacute;zy. Inkretinov&yacute; efekt je zodpovědn&yacute; za v&iacute;ce než polovinu postprandi&aacute;lně secernovan&eacute;ho inzul&iacute;nu.</p>

Kľúčové slovo: 
zvýšení sekrece inzulínu v betabuňce slinivky břišní
Pojem: 
Dipeptidyl-peptidáza 4
Definícia: 

<p>
Enzym lokalizovan&yacute; na buněčn&eacute; membr&aacute;ně. Nach&aacute;z&iacute; se v cel&eacute; řadě tk&aacute;n&iacute; a org&aacute;nů &ndash; v buňk&aacute;ch střevn&iacute; v&yacute;stelky, hepatocytech, ledvin&aacute;ch, endoteli&aacute;ln&iacute;ch buňk&aacute;ch, buňk&aacute;ch imunitn&iacute;ho syst&eacute;mu. Enzymatick&aacute; aktivita DPP-4 je považov&aacute;na za nejdůležitěj&scaron;&iacute; regulačn&iacute; mechanismus hladin inkretinů.</p>

Kľúčové slovo: 
regulační mechanismus hladin inkretinů

Stránky