Globálny slovník portálu IMED

Pojem: 
Lymfokéla
Definícia: 

Lymfou vyplnená kolekcia v retroperitoneu, ktorá nemá žiadnu epitelovú výstelku.

Kľúčové slovo: 
Radikálna operácia
Lymfadenektómia
Pojem: 
Skleroterapia
Definícia: 

Injekcia chemického iritans do cievy na jej sklerotizáciu. Chemická látka dráždi výstelku cievy, spôsobujúc jej opuch a zrážanie krvi. Cieva sa premení na jazvovité tkanivo, ktoré sa stane neviditeľným. Krvný tok sa presúva do blízkych zdravých ciev.

Kľúčové slovo: 
Lymfocysta
Hemoroid
Varix
Pojem: 
Marsupializácia
Definícia: 

Premena uzatvorenej dutiny na otvorené púzdro jej incíziou a sutúrou okrajov jej steny k okrajom rany.

Kľúčové slovo: 
Absces
Cysta
Pojem: 
Laryngeálna kanyla
Definícia: 

<p><span style=\"font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: \'Times New Roman\'; mso-ansi-language: SK; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA;\"><span style=\"mso-spacerun: yes;\">&nbsp;</span>Larynge&aacute;lna kanyla </span><span style=\"font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: \'Times New Roman\'; mso-ansi-language: SK; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA;\">je jednorazov&aacute; supraglotick&aacute; pom&ocirc;cka na zaistenie priechodnosti horn&yacute;ch d&yacute;chac&iacute;ch ciest.</span></p>

Kľúčové slovo: 
laryngeálna kanyla
Pojem: 
ERC
Definícia: 

<p>Eur&oacute;pska resuscitačn&aacute; rada</p>

Pojem: 
Aspirácia
Definícia: 

<p>vd&yacute;chnutie cudz&iacute;ch telies ev. žal&uacute;dočn&eacute;ho obsahu do priedu&scaron;nice</p>

Kľúčové slovo: 
aspirácia
Pojem: 
laparoskópia
Definícia: 

operačná technika založená na princípe použitia špeciálnych nástrojov, ktoré sa zavádzajú do dutiny brušnej cez maličké (niekoľko milimetrové) rany

Kľúčové slovo: 
laparoskópia
Pojem: 
sutúra vredu
Definícia: 

operačné ošetrenie, zašitie otvoru

Kľúčové slovo: 
sutúra
Pojem: 
gastroduodénum
Definícia: 

časť tráviaceho traktu, ktorú tvorí žalúdok a dvanástnik

Kľúčové slovo: 
gastroduodénum
Pojem: 
Kolorektálny karcinóm
Definícia: 

Najčastejší karcinóm postihujúci hrubé črevo a rektum. Slovensko v súčastnosti patrí medzi krajiny s najväčšou prevalenciou tohto ochorenia.

Kľúčové slovo: 
kolorektálny karcinóm
Pojem: 
embolus
Definícia: 

<p style=\"text-align: justify\">
Embolus je častica, ktor&aacute; blokuje prietok krvi v krvnej cieve. M&ocirc;že ho tvoriť napr. vzduch, krvn&aacute; zrazenina, tuk, plodov&aacute; voda, cudzie teleso. Zvyčajne sa tvor&iacute; na inom mieste a cirkul&aacute;ciou sa dost&aacute;va do miesta, kde sp&ocirc;sobuje blok&aacute;du.</p>

Kľúčové slovo: 
častica blokujúca prietok krvi v cieve
Pojem: 
Surveillance antibiotické rezistence
Definícia: 

<p style=\"text-align: justify;\">
Surveillance je systematick&eacute; a soustavn&eacute; shromažďov&aacute;n&iacute;, anal&yacute;za, vyhodnocen&iacute; a prezentace dat, kter&aacute; slouž&iacute; k monitorov&aacute;n&iacute; stavu a v&yacute;voje citlivosti k antibiotikům u sledovan&yacute;ch mikrobů a poskytuje informace slouž&iacute;c&iacute; jako podklady pro terapii a kontrolu infekčn&iacute;ch onemocněn&iacute;.</p>

Kľúčové slovo: 
surveillance
Pojem: 
kvalita života (QOL)
Definícia: 

<p>
Vn&iacute;manie vlastnej poz&iacute;cie v&nbsp;živote v&nbsp;kontexte kult&uacute;ry a&nbsp;hodnotov&yacute;ch syst&eacute;mov so zreteľom na životn&eacute; ciele, očak&aacute;vania, &scaron;tandardy a&nbsp;z&aacute;ujmy. Kvalita života je komplexn&yacute;m sp&ocirc;sobom ovplyvňovan&aacute; telesn&yacute;m zdrav&iacute;m,&nbsp;psychick&yacute;m stavom človeka, &uacute;rovňou jeho nez&aacute;vislosti a&nbsp;vzťahmi k okolit&eacute;mu prostrediu.</p>
<p>
Citovan&eacute; z: KAPLAN R.M., RIES A.L.: Quality of life: concept and definition. COPD 4, 2007, p. 263-271.</p>
<p>
&nbsp;</p>

Kategória:

Kľúčové slovo: 
pozícia v živote
Pojem: 
kvalita života týkajúca sa zdravia (HRQOL)
Definícia: 

<p>
&nbsp;</p>
<p>
Charakterizuje, čo pacient prež&iacute;va ako n&aacute;sledok choroby a&nbsp;poskytovania zdravotnej starostlivosti. Jedn&aacute; sa o&nbsp;hodnotenie stupňa zvl&aacute;dnutia každodenn&yacute;ch povinnost&iacute; a&nbsp;kvality prež&iacute;vania života v&nbsp;porovnan&iacute; s&nbsp;t&yacute;m, čo považuje chor&yacute; s&aacute;m za ide&aacute;lne. &Uacute;čelom merania kvality života nie je zistiť pr&iacute;tomnosť a&nbsp;z&aacute;važnosť pr&iacute;znakov ochorenia, ale uk&aacute;zať, ako&nbsp; pacient prež&iacute;va manifest&aacute;ciu ochorenia alebo jeho liečbu.</p>
<p>
Citovan&eacute; z: FAYERS P.M., MACHIN D.: Quality of life. The assessment, analysis and interpretation of patient &ndash; reported outcomes. 2nd edition, Chichester: Wiley, 2007, 544 pp.</p>

Kategória:

Kľúčové slovo: 
kvalita života
Pojem: 
Pooperačná biliárna peritonitída
Definícia: 

<p>
Z&aacute;pal pobru&scaron;nice vyvolan&yacute; artefici&aacute;lnym pooperačn&yacute;m v&yacute;tokom žlče do bru&scaron;nej dutiny, kde v&nbsp;kr&aacute;tkom čase doch&aacute;dza k&nbsp;bakteri&aacute;lnej kontamin&aacute;cii postihnutej časti peritone&aacute;lnej dutiny.</p>

Kľúčové slovo: 
biliárna peritonitída
Pojem: 
Infikovaná pankreatická nekróza
Definícia: 

<p>
Infikovan&aacute; pankreatick&aacute; nekr&oacute;za je v&aacute;žna infekcia bru&scaron;nej dutiny, ktor&aacute; vznik&aacute; ako stav n&aacute;slednej bakteri&aacute;lnej infekcie odumret&yacute;ch čast&iacute; pankreasu po ataku ak&uacute;tnej pankreatit&iacute;dy.</p>

Kľúčové slovo: 
pankreatická nekróza
Pojem: 
Absces pankreasu
Definícia: 

<p>
Absces pankreasu je dutina vyplnen&aacute; hnisom vn&uacute;tri alebo v&nbsp;tesnej bl&iacute;zkosti pankreasu vzniknut&aacute; ako n&aacute;sledok infekcie po pankreatit&iacute;de.</p>

Kľúčové slovo: 
absces pankreasu
Pojem: 
Nádorová kachexia
Definícia: 

<p style=\"text-align: justify;\">
N&aacute;dorov&aacute; kachexia je multifaktori&aacute;lny syndr&oacute;m charakterizovan&yacute; progres&iacute;vnym &uacute;bytkom svalovej hmoty, pričom &uacute;bytok tukovej hmoty m&ocirc;že aj nemus&iacute; byť pr&iacute;tomn&yacute;, ktor&yacute; nemožno zvr&aacute;tiť konvenčnou nutričnou podporou a&nbsp;vedie k&nbsp;progres&iacute;vnemu funkčn&eacute;mu po&scaron;kodeniu organizmu. V patofyziol&oacute;gii sa uplatňuje negat&iacute;vna prote&iacute;nov&aacute; a&nbsp;energetick&aacute; bilancia, sp&ocirc;soben&aacute; r&ocirc;znym stupňom kombin&aacute;cie zn&iacute;žen&eacute;ho pr&iacute;jmu stravy a&nbsp;abnorm&aacute;lneho metabolizmu. Vznik&aacute; na podklade prebiehaj&uacute;ceho n&aacute;dorov&eacute;ho ochorenia a&nbsp;podľa s&uacute;časn&yacute;ch poznatkov m&ocirc;že byť &uacute;plne vyliečen&aacute; iba spolu s&nbsp;vyliečen&iacute;m n&aacute;doru.</p>
<p style=\"text-align: justify;\">
&nbsp;</p>
<p>
Citovan&eacute; z: FEARON, K., STRASSER, F., ANKER, S., a kol. Definition and classification of cancer cachexia: an international consensus. <em>Lancet Oncol.</em> 2011. no. 12, str. 489-495. Pubmed PMID: 21296615.</p>

Kľúčové slovo: 
úbytok svalovej hmoty
Pojem: 
Chronické onemocnění ledvin
Definícia: 

Chronické onemocnění ledvin je stav poškození ledvin trvající minimálně tři měsíce s patologickými strukturními změnami ledvin nebo známkami poškození ledvin nebo se snížením glomerulární filtrace (GFR) pod 60 ml/min/1,73 m2 tělesného povrchu bez ohledu na přítomnost známek poškození ledvin.

Pojem: 
Frakční exkrece látky
Definícia: 

Frakční exkrece látky udává, jaká část z profiltrovaného množství látky je vylučována do definitivní moči.

Stránky