Globálny slovník portálu IMED

Pojem: 
Lymfokéla
Definícia: 

Lymfou vyplnená kolekcia v retroperitoneu, ktorá nemá žiadnu epitelovú výstelku.

Kľúčové slovo: 
Radikálna operácia
Lymfadenektómia
Pojem: 
Skleroterapia
Definícia: 

Injekcia chemického iritans do cievy na jej sklerotizáciu. Chemická látka dráždi výstelku cievy, spôsobujúc jej opuch a zrážanie krvi. Cieva sa premení na jazvovité tkanivo, ktoré sa stane neviditeľným. Krvný tok sa presúva do blízkych zdravých ciev.

Kľúčové slovo: 
Lymfocysta
Hemoroid
Varix
Pojem: 
Marsupializácia
Definícia: 

Premena uzatvorenej dutiny na otvorené púzdro jej incíziou a sutúrou okrajov jej steny k okrajom rany.

Kľúčové slovo: 
Absces
Cysta
Pojem: 
Laryngeálna kanyla
Definícia: 

<p><span style=\"font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: \'Times New Roman\'; mso-ansi-language: SK; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA;\"><span style=\"mso-spacerun: yes;\">&nbsp;</span>Larynge&aacute;lna kanyla </span><span style=\"font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: \'Times New Roman\'; mso-ansi-language: SK; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA;\">je jednorazov&aacute; supraglotick&aacute; pom&ocirc;cka na zaistenie priechodnosti horn&yacute;ch d&yacute;chac&iacute;ch ciest.</span></p>

Kľúčové slovo: 
laryngeálna kanyla
Pojem: 
ERC
Definícia: 

<p>Eur&oacute;pska resuscitačn&aacute; rada</p>

Pojem: 
Aspirácia
Definícia: 

<p>vd&yacute;chnutie cudz&iacute;ch telies ev. žal&uacute;dočn&eacute;ho obsahu do priedu&scaron;nice</p>

Kľúčové slovo: 
aspirácia
Pojem: 
laparoskópia
Definícia: 

operačná technika založená na princípe použitia špeciálnych nástrojov, ktoré sa zavádzajú do dutiny brušnej cez maličké (niekoľko milimetrové) rany

Kľúčové slovo: 
laparoskópia
Pojem: 
sutúra vredu
Definícia: 

operačné ošetrenie, zašitie otvoru

Kľúčové slovo: 
sutúra
Pojem: 
gastroduodénum
Definícia: 

časť tráviaceho traktu, ktorú tvorí žalúdok a dvanástnik

Kľúčové slovo: 
gastroduodénum
Pojem: 
Kolorektálny karcinóm
Definícia: 

Najčastejší karcinóm postihujúci hrubé črevo a rektum. Slovensko v súčastnosti patrí medzi krajiny s najväčšou prevalenciou tohto ochorenia.

Kľúčové slovo: 
kolorektálny karcinóm
Pojem: 
fluvoxamin
Definícia: 

– antidepresivum ze skupiny SSRI antidepresiv, která selektivně inhibují vychytávání serotoninu na neuronálních synapsích

Pojem: 
menstruační migréna
Definícia: 

<p style=\"text-align: justify;\">
Prvn&iacute;m typem je tzv. prav&aacute; menstruačn&iacute; migr&eacute;na (pure menstrual migraine), kter&aacute; &nbsp;vznik&aacute; &nbsp;v&yacute;hradně v obdob&iacute; 1. dne menstruace a v rozmez&iacute; dvou dnů před a dvou dnů po tomto dni (D1+-2 dny, tj. obdob&iacute; 5 dn&iacute;), a to nejm&eacute;ně ve dvou nebo třech menstruačn&iacute;ch cyklech za sebou. Postihuje asi 10 % pacientek. Druh&yacute;m typem je tzv. neprav&aacute; menstruačn&iacute; migr&eacute;na neboli migr&eacute;na asociovan&aacute; s menstruac&iacute; (menstrually related migraine); &nbsp;je charakterizov&aacute;na z&aacute;chvaty jednak v perimenstruačn&iacute;m obdob&iacute; (D1+-2 dny), ale i d&aacute;le v průběhu či po ukončen&iacute; menses. Postihuje v&iacute;ce než 50 % žen s migr&eacute;nou.</p>

Kľúčové slovo: 
bolest hlavy vzniklá v období v návaznosti na menstruaci
Pojem: 
Petechie
Definícia: 

<p style=\"text-align: justify\">
Bodkovit&eacute;, okr&uacute;hle &scaron;kvrny na koži, ktor&eacute; s&uacute; v&yacute;sledkom podkožn&eacute;ho krv&aacute;cania. S&uacute; červen&eacute;, hned&eacute; alebo fialov&eacute; a&nbsp;maj&uacute; veľkosť do 3 mm. Ak s&uacute; v&auml;č&scaron;ie, naz&yacute;vame ich purpura. S&uacute; na pohmat ploch&eacute; a&nbsp;stlačen&eacute; pod skl&iacute;čkom, alebo pri natiahnut&iacute; kože nemizn&uacute; a&nbsp;nemenia farbu. Petechie&nbsp; sa m&ocirc;žu vyskytovať&nbsp;pri&nbsp;r&ocirc;znych stavoch od mal&eacute;ho po&scaron;kodenia drobn&yacute;ch ciev až po život ohrozuj&uacute;ce stavy. Citovan&eacute; z&nbsp;Mayo Clinic. By Mayo Clinic staff. [citovan&eacute;: 2013-01-18] <a href=\"http://www.mayoclinic.com/health/petechiae/MY01104\">http://www.mayoclinic.com/health/petechiae/MY01104</a></p>

Kľúčové slovo: 
purpura
petechia
Pojem: 
Osteosyntéza
Definícia: 

<p>
operačn&aacute; liečba zlomen&iacute;n; stabiliz&aacute;cia zlomeniny spojen&iacute;m kostn&yacute;ch fragmentov kovov&yacute;mi implant&aacute;tmi (dlahy, skrutky, dr&ocirc;ty, klince, extern&yacute; fix&aacute;tor)</p>

Pojem: 
Intraartikulárny
Definícia: 

<p>
vn&uacute;trokĺbov&yacute;, nach&aacute;dzaj&uacute;ci sa vn&uacute;tri kĺbu</p>

Pojem: 
Dislokácia
Definícia: 

<p>
vysunutie z&nbsp;norm&aacute;lnej /fyziologickej/ polohy</p>

Pojem: 
Repozícia
Definícia: 

<p>
umiestnenie/uloženie do p&ocirc;vodnej polohy</p>

Pojem: 
Perkutánny
Definícia: 

<p>
uskutočnen&yacute; cez kožu</p>

Pojem: 
Transfixácia
Definícia: 

<p>
met&oacute;da zabezpečenia nehybnosti/nepos&uacute;vateľnosti &uacute;lomkov</p>

Pojem: 
Palmárny
Definícia: 

<p>
dlaňov&yacute;, smerom k&nbsp;dlani</p>

Stránky