Globálny slovník portálu IMED

Pojem: 
Lymfokéla
Definícia: 

Lymfou vyplnená kolekcia v retroperitoneu, ktorá nemá žiadnu epitelovú výstelku.

Kľúčové slovo: 
Radikálna operácia
Lymfadenektómia
Pojem: 
Skleroterapia
Definícia: 

Injekcia chemického iritans do cievy na jej sklerotizáciu. Chemická látka dráždi výstelku cievy, spôsobujúc jej opuch a zrážanie krvi. Cieva sa premení na jazvovité tkanivo, ktoré sa stane neviditeľným. Krvný tok sa presúva do blízkych zdravých ciev.

Kľúčové slovo: 
Lymfocysta
Hemoroid
Varix
Pojem: 
Marsupializácia
Definícia: 

Premena uzatvorenej dutiny na otvorené púzdro jej incíziou a sutúrou okrajov jej steny k okrajom rany.

Kľúčové slovo: 
Absces
Cysta
Pojem: 
Laryngeálna kanyla
Definícia: 

<p><span style=\"font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: \'Times New Roman\'; mso-ansi-language: SK; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA;\"><span style=\"mso-spacerun: yes;\">&nbsp;</span>Larynge&aacute;lna kanyla </span><span style=\"font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: \'Times New Roman\'; mso-ansi-language: SK; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA;\">je jednorazov&aacute; supraglotick&aacute; pom&ocirc;cka na zaistenie priechodnosti horn&yacute;ch d&yacute;chac&iacute;ch ciest.</span></p>

Kľúčové slovo: 
laryngeálna kanyla
Pojem: 
ERC
Definícia: 

<p>Eur&oacute;pska resuscitačn&aacute; rada</p>

Pojem: 
Aspirácia
Definícia: 

<p>vd&yacute;chnutie cudz&iacute;ch telies ev. žal&uacute;dočn&eacute;ho obsahu do priedu&scaron;nice</p>

Kľúčové slovo: 
aspirácia
Pojem: 
laparoskópia
Definícia: 

operačná technika založená na princípe použitia špeciálnych nástrojov, ktoré sa zavádzajú do dutiny brušnej cez maličké (niekoľko milimetrové) rany

Kľúčové slovo: 
laparoskópia
Pojem: 
sutúra vredu
Definícia: 

operačné ošetrenie, zašitie otvoru

Kľúčové slovo: 
sutúra
Pojem: 
gastroduodénum
Definícia: 

časť tráviaceho traktu, ktorú tvorí žalúdok a dvanástnik

Kľúčové slovo: 
gastroduodénum
Pojem: 
Kolorektálny karcinóm
Definícia: 

Najčastejší karcinóm postihujúci hrubé črevo a rektum. Slovensko v súčastnosti patrí medzi krajiny s najväčšou prevalenciou tohto ochorenia.

Kľúčové slovo: 
kolorektálny karcinóm
Pojem: 
Karnfskyho skóre
Definícia: 

<p>
Sk&oacute;rovac&iacute; syst&eacute;m, ktor&yacute; pop&iacute;sali Dr. David A. Karnofsky a Dr Joseph H. Burchenal. Sk&oacute;re je od 100 po 0, kde 100 je perfektn&eacute; zdravie a 0 smrť.</p>

Pojem: 
WHO/ECOG/Zubrodove skóre
Definícia: 

<p>
Sk&oacute;rovac&iacute; syst&eacute;m ECOG (publikovali Oken et al, 1982), tiež označovan&yacute; ako WHO sk&oacute;re alebo Zubrodove sk&oacute;re, siaha od 0 do 5, pričom 0 znamen&aacute; perfektn&eacute; zdravie a 5 smrť.</p>

Pojem: 
Celiakie
Definícia: 

<p>
Celiakie (celiak&aacute;ln&iacute; sprue, gluten-senzitivn&iacute; enteropatie, netropick&aacute; sprue) je celoživotn&iacute; geneticky podm&iacute;něn&eacute; autoimunitn&iacute; onemocněn&iacute;. Manifestuje se u&nbsp;geneticky vn&iacute;mav&eacute;ho jedince (asociace s&nbsp;HLA-DQ2, HLA-DQ8) po různě dlouh&eacute; době konzumace obilovin s&nbsp;obsahem lepku (glutenu). Konečn&yacute;m důsledkem reakce na lepek je po&scaron;kozen&iacute; sliznice tenk&eacute;ho střeva (přev&aacute;žně duodena a&nbsp;jejuna) s&nbsp;různ&yacute;m stupněm atrofie a&nbsp;z&aacute;nětliv&yacute;ch změn.&nbsp;</p>

Kľúčové slovo: 
bezlepková dieta
celiakie
Pojem: 
erektilní dysfunkce
Definícia: 

<p>
Neschopnost dos&aacute;hnout a udržet ztopořen&iacute; dostatečn&eacute; k realizaci uspokojiv&eacute;ho sexu&aacute;ln&iacute;ho styku trvaj&iacute;c&iacute; alespoň 6 měs&iacute;ců (<em>Guidelines EAU 2009).</em></p>

Kľúčové slovo: 
ztráta schopnosti erekce
Pojem: 
endoteliální dysfunkce
Definícia: 

<p>
patologick&yacute; defekt vazodilatace, z&aacute;visl&eacute; na NO (oxid dusnat&yacute;), později vznik struktur&aacute;ln&iacute;ch vaskul&aacute;rn&iacute;ch abnormalit tvoř&iacute;c&iacute;ch z&aacute;klad pro vznik kardiovaskul&aacute;rn&iacute;ch onemocněn&iacute; a erektiln&iacute; dysfunkce. Kl&iacute;čov&aacute; je pro vznik endoteli&aacute;ln&iacute; dysfunkce &nbsp;sn&iacute;žen&aacute; odpověď na působen&iacute; vazodilatačn&iacute;ch faktorů nebo zv&yacute;&scaron;en&aacute; senzitivita na vazokonstrikčn&iacute; faktory.</p>

Kľúčové slovo: 
patologický defekt vazodilatace závislé na NO
Pojem: 
rehabilitace penisu
Definícia: 

<p>
včasn&eacute; obnoven&iacute; erektiln&iacute; funkce penisu. V prvn&iacute; době nemus&iacute; j&iacute;t o obnoven&iacute; koit&aacute;ln&iacute; sexu&aacute;ln&iacute; aktivity, dostačuje proveden&iacute; oxygenace penisu s navozen&iacute;m jen minim&aacute;ln&iacute; tumescence. Rehabilitace penisu znamen&aacute; pod&aacute;v&aacute;n&iacute; mal&yacute;ch d&aacute;vek I-PDE5 či intrakavern&oacute;zn&iacute;ch injekc&iacute; PG E1 u nemocn&yacute;ch s velkou suspekc&iacute; vzniku ED v souvislosti s protin&aacute;dorovou l&eacute;čbou, operac&iacute; či po &uacute;raze. Poučen&yacute; nemocn&yacute; by pod&aacute;v&aacute;n&iacute; l&eacute;ků zah&aacute;jit je&scaron;tě před operac&iacute; a pokračovat po operaci až do obnoven&iacute; sexu&aacute;ln&iacute;ho života, d&eacute;le dle kvality erektiln&iacute; funkce.</p>
<p>
Po&scaron;kozen&iacute; kaven&oacute;zn&iacute;ch nervů (peroperačně, po &uacute;raze, radioteraii...) vede deoxygenac&iacute; k hypoxii penisu, apopt&oacute;ze buněk hladk&eacute; svaloviny topořiv&yacute;ch těles &uacute;st&iacute;c&iacute; k jejich fibrotick&eacute; přeměně.</p>
<p>
Term&iacute;n &bdquo;<strong>rehabilitace penisu&ldquo;</strong> byl poprv&eacute; pops&aacute;n v&nbsp;roce 1997 Montorsim a kolektivem jako koncept peniln&iacute; rehabilitace nemocn&yacute;ch po radik&aacute;ln&iacute; prostatektomii.</p>

Kľúčové slovo: 
obnovení erektilní funkce
Pojem: 
Inhibitory PDE 5
Definícia: 

<p>
Inhibitory fosofidiester&aacute;zy 5 se uplatňuj&iacute; v prvn&iacute; linii l&eacute;čby erektiln&iacute; dysfunkce. Inhibitory PDE5 jsou selektivn&iacute;mi, siln&yacute;mi inhibitory enzymu fosfodiester&aacute;zy 5 v topořiv&yacute;ch tělesech. Fosfodiester&aacute;za 5 odpov&iacute;d&aacute; za degradaci cGMP, jej&iacute; inhibic&iacute; přetrv&aacute;v&aacute; v topořiv&yacute;ch tělesech ve zv&yacute;&scaron;en&eacute; nab&iacute;dce cGMP. Cyklick&yacute; GMP je kl&iacute;čov&yacute; pro relaxaci hladk&eacute; svaloviny topořiv&yacute;ch těles, což je kl&iacute;čov&yacute; moment fyziologie erekce. Absolutn&iacute; kontraindikaci jejich pod&aacute;n&iacute; představuje už&iacute;v&aacute;n&iacute; nitr&aacute;tů nebo l&aacute;tek uvolňuj&iacute;c&iacute;ch oxid dusnat&yacute; (amylnitrit) pro riziko vzniku malign&iacute; hypotenze.</p>
<p>
Prvn&iacute; I-PDE5 byl sidlenafil, kter&yacute; byl uveden&yacute; na trh v USA 27.3.1998 a znamenal vpravdě revolučn&iacute; zlom v l&eacute;čbě erektiln&iacute; dysfunkce. Uveden&iacute; sildenafilu znamenalo n&aacute;růst počtu pacientů, kteř&iacute; pro ED vyhledali l&eacute;kaře, &uacute;činn&aacute; l&eacute;čba se stala pro nemocn&eacute; dostupnou a do&scaron;lo k postupn&eacute; detabuizaci erektiln&iacute; dysfunkce.</p>

Kľúčové slovo: 
perorální léčba erektilní dysfunkce
Pojem: 
lipoproteinová lipáza
Definícia: 

<p>
Glykoprotein, představuj&iacute;c&iacute; hlavn&iacute; plazmatickou aktivitu hydrolyzuj&iacute;c&iacute; triglyceridy. Je syntetizov&aacute;n parenchymov&yacute;mi buňkami, vylučov&aacute;n a transportov&aacute;n do kapil&aacute;rn&iacute;ho endotelu (vysokou koncentraci m&aacute; zejm&eacute;na v&nbsp;tukov&eacute; tk&aacute;ni a př&iacute;čně pruhovan&eacute;m svalstvu). Lipoproteinov&aacute; lip&aacute;za hydrolyzuje triacylglyceroly a diglyceridy v&nbsp;pozici 1. V&nbsp;tukov&eacute; tk&aacute;ni je činnost lipoproteinov&eacute; lip&aacute;zy indukov&aacute;na inzul&iacute;nem.</p>
<p>
Citace:</p>
<p>
M. Gotto: Manual of Lipid Disorders, Williams&nbsp;&amp; Wilkins 1999</p>
<p>
D. Voet, J. Voetov&aacute;: Biochemie, Victoria Publishing1990</p>

Kľúčové slovo: 
enzym regulující plazmatickou triglyceridémii
Pojem: 
Fibrilace síní
Definícia: 

Nejčastější setrvalá arytmie s prevalencí 1 - 2 % v obecné populaci. Jedná se o supraventrikulární arytmii charakterizovanou rychlou (nad 300/min) nekoordinovanou akcí síní. Hlavní riziko vyplývající z přítomnosti fibrilace síní je vznik ischemické mozkové příhody. Léčba je jednak farmakologická, spočívající v antitrombotické a antiarytmické medikaci a jednak nefarmakologická, daná převážně radiofrekvenční katetrizační ablaci plicních žil.

 

Kľúčové slovo: 
nekoordinovaná akce srdečních síní
Pojem: 
compliance
Definícia: 

 – spolupráce

 

Stránky