Globálny slovník portálu IMED

Pojem: 
Lymfokéla
Definícia: 

Lymfou vyplnená kolekcia v retroperitoneu, ktorá nemá žiadnu epitelovú výstelku.

Kľúčové slovo: 
Radikálna operácia
Lymfadenektómia
Pojem: 
Skleroterapia
Definícia: 

Injekcia chemického iritans do cievy na jej sklerotizáciu. Chemická látka dráždi výstelku cievy, spôsobujúc jej opuch a zrážanie krvi. Cieva sa premení na jazvovité tkanivo, ktoré sa stane neviditeľným. Krvný tok sa presúva do blízkych zdravých ciev.

Kľúčové slovo: 
Lymfocysta
Hemoroid
Varix
Pojem: 
Marsupializácia
Definícia: 

Premena uzatvorenej dutiny na otvorené púzdro jej incíziou a sutúrou okrajov jej steny k okrajom rany.

Kľúčové slovo: 
Absces
Cysta
Pojem: 
Laryngeálna kanyla
Definícia: 

<p><span style=\"font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: \'Times New Roman\'; mso-ansi-language: SK; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA;\"><span style=\"mso-spacerun: yes;\">&nbsp;</span>Larynge&aacute;lna kanyla </span><span style=\"font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: \'Times New Roman\'; mso-ansi-language: SK; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA;\">je jednorazov&aacute; supraglotick&aacute; pom&ocirc;cka na zaistenie priechodnosti horn&yacute;ch d&yacute;chac&iacute;ch ciest.</span></p>

Kľúčové slovo: 
laryngeálna kanyla
Pojem: 
ERC
Definícia: 

<p>Eur&oacute;pska resuscitačn&aacute; rada</p>

Pojem: 
Aspirácia
Definícia: 

<p>vd&yacute;chnutie cudz&iacute;ch telies ev. žal&uacute;dočn&eacute;ho obsahu do priedu&scaron;nice</p>

Kľúčové slovo: 
aspirácia
Pojem: 
laparoskópia
Definícia: 

operačná technika založená na princípe použitia špeciálnych nástrojov, ktoré sa zavádzajú do dutiny brušnej cez maličké (niekoľko milimetrové) rany

Kľúčové slovo: 
laparoskópia
Pojem: 
sutúra vredu
Definícia: 

operačné ošetrenie, zašitie otvoru

Kľúčové slovo: 
sutúra
Pojem: 
gastroduodénum
Definícia: 

časť tráviaceho traktu, ktorú tvorí žalúdok a dvanástnik

Kľúčové slovo: 
gastroduodénum
Pojem: 
Kolorektálny karcinóm
Definícia: 

Najčastejší karcinóm postihujúci hrubé črevo a rektum. Slovensko v súčastnosti patrí medzi krajiny s najväčšou prevalenciou tohto ochorenia.

Kľúčové slovo: 
kolorektálny karcinóm
Pojem: 
rigidita
Definícia: 

<p>
Zv&yacute;&scaron;en&yacute; svalov&yacute; tonus, ktor&yacute; sa prejavuje zv&yacute;&scaron;en&iacute;m kľudov&eacute;ho nap&auml;tia svalov a&nbsp;zv&yacute;&scaron;en&yacute;m odporom&nbsp; v&nbsp;celom rozsahu akt&iacute;vneho aj pas&iacute;vneho pohybu segmentu. Odpor m&aacute; plastick&yacute; charakter a&nbsp;nie je z&aacute;visl&yacute; na r&yacute;chlosti pohybu. Ide o&nbsp;st&aacute;lu hypert&oacute;niu agonistov aj antagonistov. Rigidita sa zv&yacute;razňuje pohybom druhostrannej končatiny (Fromentov man&eacute;ver).</p>

Kľúčové slovo: 
tras
Pojem: 
fenomén ozubeného kolesa
Definícia: 

<p>
Preru&scaron;ovan&yacute; odpor flexorov hmatateľn&yacute; pri pomalej extenzi&iacute; končatiny, napr&iacute;klad v&nbsp;z&aacute;p&auml;st&iacute;, lakti, kolene a členku. Fenom&eacute;n je jedn&yacute;m z&nbsp;prejavov zv&yacute;&scaron;en&eacute;ho svalov&eacute;ho tonusu pri rigidite. S&uacute;časť extrapyram&iacute;dov&eacute;ho hypertonicko-hypokinetick&eacute;ho syndr&oacute;mu.</p>

Kľúčové slovo: 
rigidita
Pojem: 
Mliečne prípravky so zníženou alergenicitou
Definícia: 

<p>
&nbsp;</p>
<p style=\"text-align: justify;\">
zahŕňaj&uacute; mliečne pr&iacute;pravky s&nbsp;upravovanou bielkovinou kravsk&eacute;ho mlieka do podoby, aby sa zn&iacute;žil potenci&aacute;l vyvolania alergickej reakcie &ndash; patria sem pr&iacute;pravky s&nbsp;parci&aacute;lnou&nbsp; hydrol&yacute;zou&nbsp; tzv. hypoalerg&eacute;nne mlieka s&nbsp;označen&iacute;m HA resp. pHF, pr&iacute;pravky s&nbsp;plnou hydrol&yacute;zou - extenz&iacute;vne hydrolyz&aacute;ty označovan&eacute; ako eHF.&nbsp; Využ&iacute;vaj&uacute; sa v&nbsp;diagnostike potravinovej alergie pri eliminačn&yacute;ch testoch ako aj v&nbsp;liečbe alergie na bielkovinu kravsk&eacute;ho mlieka.</p>
<p style=\"text-align: justify;\">
Najvy&scaron;&scaron;&iacute; stupeň hydrol&yacute;zy je dosiahnut&yacute; v&nbsp;aminokyselinov&yacute;ch pr&iacute;pravkoch- AAF, tie s&uacute; určen&eacute; na liečbu ťažkej formy alergie na bielkovinu kravsk&eacute;ho mlieka, je možn&eacute; ich použiť aj v&nbsp;diagnostike potravinovej alergie na bielkovinu kravsk&eacute;ho mlieka.</p>

Kľúčové slovo: 
mliečne prípravky
Pojem: 
Hodnotenie rizika zlomeniny
Definícia: 

 

Riziko zlomeniny dnes hodnotíme spravidla na základe jedného kvantitatívneho parametra, ktorým je kostná denzita. Tento prístup má viaceré úskalia a to nielen v zmysle skreslenia merania (v dôsledku napr. osteoproduktívnych zmien nameriame falošne "dobrú denzitu") ale nezohľadňuje riziko zlomeniny reprezentované nedostatočnou kvalitou (nie denzitou) kostnej štruktúry. Nakoľko kvalitu kosti v praxi merať nevieme venuje sa t. č. v osteológii zvýšená pozornosť hodnoteniu rizikového profilu pacienta. Bol vyvinutý kalkulátor FRAX (voľne dostupný na internete), ktorý vypočíta na základe 11 najzávažnejších no bežne dostupných rizikových faktorov, ako veľké riziko má daný pacient, že v najbližších 10 rokoch utrpí osteoporotickú fraktúru. Tento prístup by sa mal v najbližšom období spolu s hodnotením kostnej denzity zohľadnit pri rozhodovaní o potrebe dlhodobej antiporotickej liečby.

Kľúčové slovo: 
riziko fraktúry
Pojem: 
Guillainův-Barrého syndrom
Definícia: 

<p style=\"text-align: justify;\">
akutn&iacute; z&aacute;nětliv&aacute; autoimunitn&iacute; polyneuropatie</p>

Kľúčové slovo: 
Guillainův-Barrého syndrom
Pojem: 
Molekulární mimikry
Definícia: 

<p style=\"text-align: justify;\">
zkř&iacute;žen&aacute; imunitn&iacute; reakce -&nbsp; struktur&aacute;ln&iacute; podobnost antigenn&iacute;ch epitop (např. proteinů vlastn&iacute;ch a infekčn&iacute;ho agens)</p>

Kľúčové slovo: 
Molekulární mimikry
Pojem: 
Monoklonální gamapatie
Definícia: 

<p style=\"text-align: justify;\">
porucha, kdy jedin&yacute; klon abnormn&iacute;ch plazmocytů produkuje homogenn&iacute; imunoglobulin</p>

Kľúčové slovo: 
Monoklonální gamapatie
Pojem: 
alexithymie (z řeckého a=ne, lexi=čísti, thymos=emoce)
Definícia: 

<p>
&nbsp;</p>
<p style=\"text-align: justify;\">
Emočn&iacute; negramotnost, neschopnost rozezn&aacute;vat psychick&eacute; pocity, prožitky emoc&iacute; a zachycov&aacute;n&iacute; pouze jejich tělesn&yacute;ch projevů. Emoce jsou totiž prim&aacute;rně neurochemick&eacute; pochody, emočn&iacute; syst&eacute;m, fylogeneticky mnohem star&scaron;&iacute; než kognitivn&iacute;, m&aacute; za &uacute;kol zajistit optim&aacute;ln&iacute; přežit&iacute;. M&aacute; složku pozn&aacute;vac&iacute;, a to jak sign&aacute;lů z&nbsp;organismu, tak z&nbsp;prostřed&iacute;, analytickou a exekutivn&iacute; (<em>emovere = vzru&scaron;it, pohnout, dojmout</em>). Damasio ř&iacute;k&aacute;: &bdquo;Emoce se odehr&aacute;vaj&iacute; v&nbsp;divadle těla, pocity v&nbsp;divadle vědom&iacute;.&ldquo; Emoci si uvědomujeme jako pocit. Současně si můžeme. tak&eacute; ale nemus&iacute;me, uvědomovat jej&iacute; tělovou složku (předev&scaron;&iacute;m stupeň nabuzen&iacute;, aktivace).</p>
<p style=\"text-align: justify;\">
Alexithymick&eacute; osoby nerozezn&aacute;vaj&iacute; sv&eacute; pocity. Je předpoklad, že se z&nbsp;nich rekrutuj&iacute; obecně psychosomatičt&iacute; pacienti. Na druh&eacute; straně tento stav se může objevit po zvl&aacute;&scaron;tě bolestn&eacute;m prožitku: např&iacute;klad u nemocn&yacute;ch po rozs&aacute;hl&yacute;ch pop&aacute;lenin&aacute;ch, bolestiv&yacute;ch neurologick&yacute;ch afekc&iacute;ch, ale tak&eacute; u pacientů s&nbsp;posttraumatickou stresovou poruchou.</p>

Kľúčové slovo: 
emoční negramotnost
Pojem: 
Onkovirus
Definícia: 

<p>
<span style=\"line-height: 115%; font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language: EN-US; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA;\"><font color=\"#000000\">Lidsk&yacute; nebo zv&iacute;řec&iacute; virus, kter&yacute; se pod&iacute;l&iacute; na rozvoji n&aacute;dorov&yacute;ch onemocněn&iacute;. Virus se může na malign&iacute; transformaci pod&iacute;let př&iacute;m&yacute;m zasahov&aacute;n&iacute;m do genetick&eacute; v&yacute;bavy buňky (aktivac&iacute; buněčn&yacute;ch onkogenů a protoonkogenů) nebo nepř&iacute;mo (interakc&iacute; s&nbsp;regulačn&iacute;mi drahami buněčn&eacute;ho cyklu). V&yacute;sledkem působen&iacute; onkovirů spolu s&nbsp;dal&scaron;&iacute;mi faktory kancerogeneze je pot&eacute; vznik n&aacute;doru.</font></span></p>

Kľúčové slovo: 
vznik nádoru působením viru
Pojem: 
Výkonnostný stav (PS – performance status)
Definícia: 

<p>
Miera schopnosti pacienta vykon&aacute;vať bežn&eacute; pr&aacute;ce a denn&eacute; aktivity.</p>

Stránky