Globálny slovník portálu IMED

Pojem: 
Lymfokéla
Definícia: 

Lymfou vyplnená kolekcia v retroperitoneu, ktorá nemá žiadnu epitelovú výstelku.

Kľúčové slovo: 
Radikálna operácia
Lymfadenektómia
Pojem: 
Skleroterapia
Definícia: 

Injekcia chemického iritans do cievy na jej sklerotizáciu. Chemická látka dráždi výstelku cievy, spôsobujúc jej opuch a zrážanie krvi. Cieva sa premení na jazvovité tkanivo, ktoré sa stane neviditeľným. Krvný tok sa presúva do blízkych zdravých ciev.

Kľúčové slovo: 
Lymfocysta
Hemoroid
Varix
Pojem: 
Marsupializácia
Definícia: 

Premena uzatvorenej dutiny na otvorené púzdro jej incíziou a sutúrou okrajov jej steny k okrajom rany.

Kľúčové slovo: 
Absces
Cysta
Pojem: 
Laryngeálna kanyla
Definícia: 

<p><span style=\"font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: \'Times New Roman\'; mso-ansi-language: SK; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA;\"><span style=\"mso-spacerun: yes;\">&nbsp;</span>Larynge&aacute;lna kanyla </span><span style=\"font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: \'Times New Roman\'; mso-ansi-language: SK; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA;\">je jednorazov&aacute; supraglotick&aacute; pom&ocirc;cka na zaistenie priechodnosti horn&yacute;ch d&yacute;chac&iacute;ch ciest.</span></p>

Kľúčové slovo: 
laryngeálna kanyla
Pojem: 
ERC
Definícia: 

<p>Eur&oacute;pska resuscitačn&aacute; rada</p>

Pojem: 
Aspirácia
Definícia: 

<p>vd&yacute;chnutie cudz&iacute;ch telies ev. žal&uacute;dočn&eacute;ho obsahu do priedu&scaron;nice</p>

Kľúčové slovo: 
aspirácia
Pojem: 
laparoskópia
Definícia: 

operačná technika založená na princípe použitia špeciálnych nástrojov, ktoré sa zavádzajú do dutiny brušnej cez maličké (niekoľko milimetrové) rany

Kľúčové slovo: 
laparoskópia
Pojem: 
sutúra vredu
Definícia: 

operačné ošetrenie, zašitie otvoru

Kľúčové slovo: 
sutúra
Pojem: 
gastroduodénum
Definícia: 

časť tráviaceho traktu, ktorú tvorí žalúdok a dvanástnik

Kľúčové slovo: 
gastroduodénum
Pojem: 
Kolorektálny karcinóm
Definícia: 

Najčastejší karcinóm postihujúci hrubé črevo a rektum. Slovensko v súčastnosti patrí medzi krajiny s najväčšou prevalenciou tohto ochorenia.

Kľúčové slovo: 
kolorektálny karcinóm
Pojem: 
Karcinom ovaria
Definícia: 

<p style=\"text-align: justify;\">
Zhoubn&eacute; gynekologick&eacute; n&aacute;dorov&eacute; onemocněn&iacute;, postihuj&iacute;c&iacute; jedno nebo obě ovaria. Pokročil&aacute; st&aacute;dia se vyznačuj&iacute; rozs&aacute;hlej&scaron;&iacute;m postižen&iacute;m (např. kliček střevn&iacute;ch, mezenteria, br&aacute;nice, apod.). Zahrnuje několik skupin n&aacute;dorů rozd&iacute;ln&eacute; etiologie. Mezi gynekologick&yacute;mi n&aacute;dorov&yacute;mi onemocněn&iacute;mi se jedn&aacute; o nejzhoubněj&scaron;&iacute; typ, kter&yacute; představuje 25 % gynekologick&yacute;ch n&aacute;dorů, ale odpov&iacute;d&aacute; za v&iacute;ce než 50 % &uacute;mrt&iacute; v t&eacute;to skupině. V př&iacute;čin&aacute;ch &uacute;mrt&iacute; na n&aacute;dorov&aacute; onemocněn&iacute; u žen mu patř&iacute; p&aacute;t&eacute; m&iacute;sto. Vyznačuje se vysokou m&iacute;rou recidivy a chemorezistence. Diagnostick&eacute; n&aacute;stroje nejsou dostatečně efektivn&iacute;. V důsledku je vět&scaron;ina pacientek diagnostikov&aacute;na s již pokročil&yacute;mi st&aacute;dii se sn&iacute;ženou pravděpodobnost&iacute; přežit&iacute;. V karcinogenezi tohoto onemocněn&iacute; se uplatňuj&iacute; patrně i extraovari&aacute;ln&iacute; tk&aacute;ně (např. vejcovod).</p>

Kľúčové slovo: 
nádorové onemocnění vaječníku (ovaria)
Pojem: 
tromboflebitida
Definícia: 

<p>
&nbsp;</p>
<p>
bolestiv&yacute;, n&aacute;padn&yacute;, v&iacute;ce nebo m&eacute;ně ohraničen&yacute; z&aacute;nět kůže a podkož&iacute; spojen&yacute; s&nbsp;postižen&iacute;m povrchov&eacute; ž&iacute;ly, ve kter&eacute; vznik&aacute; tromb&oacute;za.</p>

Kľúčové slovo: 
zánět a trombóza podkožní žíly
Pojem: 
„clamshell“ torakotómia
Definícia: 

<p>
&nbsp;</p>
<p>
bilater&aacute;lna anterolater&aacute;lna torakot&oacute;mia kombinovan&aacute; s&nbsp;priečnou sternot&oacute;miou</p>

Pojem: 
precision excision (resection)
Definícia: 

<p>
&nbsp;</p>
<p>
pomal&aacute; d&ocirc;kladn&aacute; koagul&aacute;cia okolit&eacute;ho pľ&uacute;cneho parench&yacute;mu elektrokauterom a&nbsp;ligovan&iacute;m mal&yacute;ch ciev a&nbsp;bronchov na spodine vzniknutej kavity</p>

Pojem: 
Disease free interval
Definícia: 

<p>
&nbsp;</p>
<p>
v&yacute;chodiskov&yacute; interval od resekcie prim&aacute;rneho n&aacute;doru po diagn&oacute;zu metast&aacute;z/y</p>

Pojem: 
NanoKnife
Definícia: 

<p>
&nbsp;</p>
<p>
viac-menej experiment&aacute;lna met&oacute;da liečby n&aacute;dorov pracuj&uacute;ca na princ&iacute;pe ireverzibilnej elektropor&aacute;cie n&aacute;dorov&yacute;ch buniek.</p>

Pojem: 
Adipokíny
Definícia: 

<p>
Adipok&iacute;ny (adipocytok&iacute;ny) - skupina biologicky akt&iacute;vnych l&aacute;tok produkovan&yacute;ch najm&auml; (nie v&yacute;hradne) tukov&yacute;m tkanivom s fyziologick&yacute;mi &uacute;činkami podobn&yacute;mi cytok&iacute;nom.&nbsp;</p>

Kľúčové slovo: 
adipokín
Pojem: 
Juvenilná hypertenzia
Definícia: 

<p>
Prim&aacute;rna hypertenzia det&iacute; a adolescentov ,m&ocirc;že byť začiatkom hypertenznej choroby dospel&eacute;ho veku.Jej včasn&aacute; diagnotika&nbsp; a liečba m&ocirc;že zlep&scaron;iť n&aacute;sledky hypertenzie v dospelom veku alebo jej m&ocirc;že aj zabr&aacute;niť</p>

Kľúčové slovo: 
Juvenilná hypertenzia
Pojem: 
Diurnálny rytmus krvného tlaku
Definícia: 

chronobiológia krvného tlaku, rozvinutá diabetická kardiálna autonómna neuropatia

Kľúčové slovo: 
diabetes mellitus
Pojem: 
tras
Definícia: 

<p>
Mimov&ocirc;lov&yacute;&nbsp;rytmick&yacute; oscilačn&yacute; pohyb časti tela. Tras je sp&ocirc;soben&yacute; striedav&yacute;mi sťahmi svalov&yacute;ch agonistov a&nbsp;antagonistov, zriedkavej&scaron;ie synchr&oacute;nnymi sťahmi rozdielneho trvania a sily.</p>

Kľúčové slovo: 
tras

Stránky