Globálny slovník portálu IMED

Pojem: 
Lymfokéla
Definícia: 

Lymfou vyplnená kolekcia v retroperitoneu, ktorá nemá žiadnu epitelovú výstelku.

Kľúčové slovo: 
Radikálna operácia
Lymfadenektómia
Pojem: 
Skleroterapia
Definícia: 

Injekcia chemického iritans do cievy na jej sklerotizáciu. Chemická látka dráždi výstelku cievy, spôsobujúc jej opuch a zrážanie krvi. Cieva sa premení na jazvovité tkanivo, ktoré sa stane neviditeľným. Krvný tok sa presúva do blízkych zdravých ciev.

Kľúčové slovo: 
Lymfocysta
Hemoroid
Varix
Pojem: 
Marsupializácia
Definícia: 

Premena uzatvorenej dutiny na otvorené púzdro jej incíziou a sutúrou okrajov jej steny k okrajom rany.

Kľúčové slovo: 
Absces
Cysta
Pojem: 
Laryngeálna kanyla
Definícia: 

<p><span style=\"font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: \'Times New Roman\'; mso-ansi-language: SK; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA;\"><span style=\"mso-spacerun: yes;\">&nbsp;</span>Larynge&aacute;lna kanyla </span><span style=\"font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: \'Times New Roman\'; mso-ansi-language: SK; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA;\">je jednorazov&aacute; supraglotick&aacute; pom&ocirc;cka na zaistenie priechodnosti horn&yacute;ch d&yacute;chac&iacute;ch ciest.</span></p>

Kľúčové slovo: 
laryngeálna kanyla
Pojem: 
ERC
Definícia: 

<p>Eur&oacute;pska resuscitačn&aacute; rada</p>

Pojem: 
Aspirácia
Definícia: 

<p>vd&yacute;chnutie cudz&iacute;ch telies ev. žal&uacute;dočn&eacute;ho obsahu do priedu&scaron;nice</p>

Kľúčové slovo: 
aspirácia
Pojem: 
laparoskópia
Definícia: 

operačná technika založená na princípe použitia špeciálnych nástrojov, ktoré sa zavádzajú do dutiny brušnej cez maličké (niekoľko milimetrové) rany

Kľúčové slovo: 
laparoskópia
Pojem: 
sutúra vredu
Definícia: 

operačné ošetrenie, zašitie otvoru

Kľúčové slovo: 
sutúra
Pojem: 
gastroduodénum
Definícia: 

časť tráviaceho traktu, ktorú tvorí žalúdok a dvanástnik

Kľúčové slovo: 
gastroduodénum
Pojem: 
Kolorektálny karcinóm
Definícia: 

Najčastejší karcinóm postihujúci hrubé črevo a rektum. Slovensko v súčastnosti patrí medzi krajiny s najväčšou prevalenciou tohto ochorenia.

Kľúčové slovo: 
kolorektálny karcinóm
Pojem: 
Neurotransmiter
Definícia: 

<p>
<span face=\"\"><strong>Neurotransmiter </strong></span>je chemick&aacute; l&aacute;tka uvoľňovan&aacute; z&nbsp;nervov&eacute;ho zakončenia na synapsii. Sl&uacute;ži na prenos impulzu cez synaptick&uacute; &scaron;trbinu a&nbsp;umožňuje tak ďal&scaron;ie &scaron;&iacute;renie podr&aacute;ždenia v&nbsp;nervovom syst&eacute;me alebo vyvolanie určitej reakcie (sťah svalu, vypr&aacute;zdnenie žľazy).&nbsp;Neurotransmitery sa delia na excitačn&eacute; a&nbsp;inhibičn&eacute;. Najz&aacute;mej&scaron;ie s&uacute; noradrenal&iacute;bn, acetylchol&iacute;n, dopam&iacute;n, seroton&iacute;n, neuropeptidy a&nbsp;in&eacute;.</p>

Pojem: 
Antagonisti 5-HT3 receptorov
Definícia: 

<p>
<strong>Antagonisti 5-HT3 receptorov</strong> s&uacute; triedou liekov, ktor&eacute; p&ocirc;sobia na 5-HT3 receptor, podtyp receptora seroton&iacute;nu, ktor&yacute; sa nach&aacute;dza na termin&aacute;lnom zakončen&iacute; nervus vagus a&nbsp;v&nbsp;niektor&yacute;ch oblastiach mozgu. Takmer v&scaron;etky lieky z&nbsp;tejto skupiny s&uacute; antiemetik&aacute;, použ&iacute;van&eacute; v&nbsp;prevencii nauzey a&nbsp;vracania vyvolanej protin&aacute;dorovou chemoterapiou a&nbsp;s&uacute; zlat&yacute; &scaron;tandard v&nbsp;tejto liečbe.</p>

Pojem: 
Nauzea, anticipačná nauzea a/alebo vracanie
Definícia: 

<p>
<strong>Nauzea </strong>je nepr&iacute;jemn&yacute; subjekt&iacute;vny pocit, pri ktorom postihnut&yacute; pociťuje nutkanie na vracanie. Vracanie je vypudenie žal&uacute;dočn&eacute;ho obsahu, sp&ocirc;soben&eacute; silnou pretrv&aacute;vaj&uacute;cou kontrakciou bru&scaron;n&eacute;ho a&nbsp;br&aacute;ničn&eacute;ho svalstva.&nbsp;</p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<strong>Anticipačn&aacute; nauzea a/alebo vracanie</strong> sa vyskytuje pred nov&yacute;m cyklom chemoterapie ako odpoveď na podmienen&eacute; stimuly (zrakov&eacute;, sluchov&eacute;, chuťov&eacute;...), ktor&eacute; sa sp&aacute;jaj&uacute; s&nbsp;chemoterapiou. Zvyčajne sa vyskytuje u&nbsp;os&ocirc;b, ktor&eacute; prekonali ak&uacute;tnu nauzeu a&nbsp;vracanie. Definuje sa tiež ako podmienen&aacute;, naučen&aacute; alebo psychologick&aacute; nauzea a&nbsp;vracanie.</p>

Pojem: 
Medicína katastrof
Definícia: 

<p>
učenie o liečbe veľk&eacute;ho počtu ranen&yacute;ch a chor&yacute;ch pod tlakom času a v&auml;č&scaron;inou s nedostatočn&yacute;mi silami a prostriedkami.</p>

Pojem: 
Cyklotrón v liečbe melanómu uvey
Definícia: 

Liečba malígneho melanómu uvey v cyklotrónovom centre je v súčasnosti rozpracovaná len v niekoľkých centrách na svete. Cyklotron nepatrí medzi štandardné vybavenie rádioterapeutických pracovísk. Metóda ožarovania časticami – vysokoenergetickými protónmi s energiou pre oko 62 – 75 MeV urýchlenými v cyklotronoch sa nazýva protónová a hadrónová rádioterapia. Táto metóda vzužíva priaznivé rádiobiologické vlastnosti lúča elementárnych častíc. Protóny prenikajú do presne definovanej hĺbky tkaniva, v ktorej odovzdávajú maximum svojej energie a tým prakticky nezaťažia okolité tkanivové štruktúry. Pri malígnom melanóme cievovky sú indikáciou tejto metódy liečby veľké nádory lokali-zované na zadnom póle, alebo nádory nepravidelného tvaru (nevhodnosť brachyterapie). Pri lokalizácii nádoru v dúhovke je indikáciou sittuácia, keď sa chceme vyhnúť chirurgickému defektu dúhovky a fotofóbii. Riziko komplikácií je veľké, exsudatívne odlúpenie sietnice a vznik neovaskulárneho glaukómu. Pri možnosti transsklerálnej resekcie alebo ak pacient súhlasí s enukleáciou túto metódu nepreferujeme. V súčasnosti na Slovensku ešte táto metóda nie je dostupná.

Kľúčové slovo: 
melanóm uvey
Pojem: 
Brachyterapia -106Ru aplikátor
Definícia: 

Liečba episklerálnym beta žiaričom Ru106/Rh106 indikovaná len v prípade, keď malígny vnútroočný nádor:

 a/ nemá väčší priemer ako 18 mm (12 PD);

 b/ elevácia nie je vyššia ako 7 mm (optimum do 5 mm);

 c/ minimálny odstup od makuly a hlavy (terča) zrak nervu je 0,2-2 PD;

 d/ ide o melanómy vráskovca.

 

Kľúčové slovo: 
malígny melanóm uvey
brachyterapia
Pojem: 
Pomocné T-lymfocyty (TH)
Definícia: 

<p>
&nbsp;</p>
<p style=\"text-align: justify;\">
<strong>Pomocn&eacute; T-lymfocyty</strong> (T<sub>H</sub>) dostali svoj n&aacute;zov podľa skutočnosti, že ich treba na aktiv&aacute;ciu, expanziu, diferenci&aacute;ciu a izotypov&uacute; regul&aacute;ciu B-lymfocytov. Bez ich pomoci B-lymfocyty nedok&aacute;žu odpovedať na v&auml;č&scaron;inu antig&eacute;nov. Uveden&aacute; vlastnosť je v&scaron;ak iba jednou z mnoh&yacute;ch. T<sub>H</sub>-lymfocyty produkuj&uacute; cytok&iacute;ny, ktor&eacute; zodpovedaj&uacute; za obranu proti intracelul&aacute;rne parazituj&uacute;cim mikroorganizmom, za oneskoren&yacute; typ hypersenzit&iacute;vnych reakci&iacute;, usmrcuj&uacute; vhodn&eacute; terčov&eacute; bunky a pod. Tieto skutočnosti naznačovali, že ani popul&aacute;cia T<sub>H</sub>-lymfocytov nebude jednotn&aacute;, čo sa nesk&ocirc;r potvrdilo aj<em> in vitro</em> aj <em>in vivo</em>.</p>
<p style=\"text-align: justify;\">
T<sub>H</sub>-lymfocyty sa na poklade rozdielnej produkcie cytok&iacute;nov a rozdielnej funkcie, delia na tri z&aacute;kladn&eacute; subpopul&aacute;cie - T<sub>H</sub>1, T<sub>H</sub>2 a T<sub>H</sub>17. <strong>T<sub>H</sub>1-lymfocyty</strong> produkuj&uacute; IFN-&gamma;, IL-2 a lymfotox&iacute;n, neprodukuj&uacute; IL-4, IL-5 a IL-6. <strong>T<sub>H</sub>2-lymfocyty</strong> syntetizuj&uacute; IL-4, IL-5, IL-9 a IL-13, ale nie IFN-&gamma;, IL-2, alebo lymfotox&iacute;n. Tretia subpopul&aacute;cia, <strong>T<sub>H</sub>17, </strong>dostala svoj n&aacute;zov podľa principi&aacute;lnych cytok&iacute;nov, ktor&eacute; produkuje - IL-17A a IL-17F; navy&scaron;e produkuje e&scaron;te aj IL-6, IL-21, IL-22, IL-26, TNF a chemok&iacute;n CCL20 (MIP3&alpha;). najnov&scaron;ie do palety subpopul&aacute;ci&iacute; pribudli e&scaron;te ďal&scaron;ie, ktor&eacute; dostali svoje pomenovanie tiež podľa svojho najd&ocirc;ležitej&scaron;ieho produkovan&eacute;ho cytok&iacute;nu. Ide o subpopul&aacute;cie <strong>T<sub>H</sub>9</strong> (IL-9 + IL-10) a <strong>T<sub>H</sub>22</strong> (IL-22 + TNF a IL-13).</p>

Kľúčové slovo: 
Pomocné T-lymfocyty (TH)
Pojem: 
Integríny
Definícia: 

<p>
&nbsp;</p>
<p style=\"text-align: justify;\">
T-lymfocyty sa v organizme neprestajne cirkuluj&uacute; a kontroluj&uacute; &bdquo;obsah&ldquo; sekund&aacute;rnych lymfoidn&yacute;ch org&aacute;nov, či sa v nich nach&aacute;dza, alebo nie, l&aacute;tka, ktor&aacute; je pre organizmus cudzia a ktor&uacute; treba eliminovať. T-lymfocyty, sa v&scaron;ak nach&aacute;dzaj&uacute; v krvnom riečisku a na to, aby pre&scaron;li do extravaskul&aacute;rneho priestoru sa musia cez endotelov&eacute; bunky ciev &bdquo;prebiť&ldquo;. T&uacute;to možnosť im zabezpeč&iacute; schopnosť priľn&uacute;ť na povrch endotelov&yacute;ch buniek, čiže ich adhez&iacute;vnosť.</p>
<p style=\"text-align: justify;\">
Adhez&iacute;vnosť sa v&scaron;eobecne zabezpečuje mechanizmom v&auml;zby ligandu na svoj receptor, ktor&yacute; m&aacute; prekonať prirodzen&eacute; odstrediv&eacute; sily medzi bunkami, ktor&eacute; podmieňuje negat&iacute;vny n&aacute;boj glykoprote&iacute;nov&yacute;ch molek&uacute;l ich membr&aacute;n. Pozn&aacute;me množstvo r&ocirc;znych molek&uacute;l z&uacute;častňuj&uacute;cich sa na adhez&iacute;vnych procesoch, z ktor&yacute;ch značn&aacute; časť patr&iacute; k integr&iacute;nom. Integr&iacute;ny na z&aacute;klade rozdielnej, aj keď pr&iacute;buznej biochemickej &scaron;trukt&uacute;ry, sa delia na 8 podrod&iacute;n. Ich členovia maj&uacute; heterodim&eacute;rov&uacute; &scaron;trukt&uacute;ru. Skladaj&uacute; sa z v&auml;č&scaron;ieho &alpha;- a men&scaron;ieho &beta;-reťazca. &beta;-reťazec je pre v&scaron;etky antig&eacute;ny danej podrodiny spoločn&yacute; a &alpha;-reťazec je vždy rozdielny. Z hľadiska adh&eacute;zie leukocytov na endotel s&uacute; najd&ocirc;ležitej&scaron;ie integr&iacute;ny, ktor&eacute; patria rodin&aacute;m &beta;<sub>1</sub>, &beta;<sub>2</sub>, &beta;<sub>3</sub> a &beta;<sub>7</sub>. &beta;<sub>1</sub>-integr&iacute;ny pozn&aacute;me sk&ocirc;r pod n&aacute;zvom<strong> VLA</strong> (<strong><em>v</em></strong><em>ery <strong>l</strong>ate <strong>a</strong>ntigens</em>) pretože jej členovia sa objavuj&uacute; v membr&aacute;nach buniek až po niekoľk&yacute;ch dňoch ich opakovanej kultiv&aacute;cii s mitog&eacute;nmi alebo aloantig&eacute;nmi. Sklad&aacute; sa zo 6 členov, VLA1 až VLA6. &beta;<sub>2</sub>-integr&iacute;ny s&uacute; zo v&scaron;etk&yacute;ch integr&iacute;nov najzn&aacute;mej&scaron;ie. Pre ich &scaron;pecifick&uacute; expresiu na leukocytoch a adhez&iacute;vne vlastnosti sa označuj&uacute; aj ako <strong>leukoadhez&iacute;ny</strong>. Rodinu reprezentuj&uacute; &scaron;tyria z&aacute;stupcovia: LFA-1, Mac-1 (CR3) a p150,95 (CR4).</p>

Kľúčové slovo: 
Integríny
Pojem: 
K-bunky
Definícia: 

<p>
&nbsp;</p>
<p style=\"text-align: justify;\">
<strong>K-bunky</strong> (<strong><em>k</em></strong><em>iller cells</em>) predstavuj&uacute; heterog&eacute;nnu skupinu buniek, ktor&aacute; m&aacute; spoločn&eacute;ho menovateľa v tom, že zabezpečuj&uacute; reakciu, ktor&aacute; sa označuje &bdquo;cytotoxicita sprostredkovan&aacute; bunkami z&aacute;visl&aacute; od protil&aacute;tky&ldquo; (<strong>ADDC</strong> - <strong><em>a</em></strong><em>ntibody <strong>d</strong>ependent <strong>c</strong>ell mediated <strong>c</strong>ytoxicity</em>). Patria sem predov&scaron;etk&yacute;m NK-bunky, monocyty, makrof&aacute;gy, neutrofily a eozinofily. &Scaron;pecifickosť reakcie zabezpečuj&uacute; protil&aacute;tky triedy IgG alebo IgE, ktor&eacute; sa viažu na terčov&uacute; bunku. N&aacute;sledne sa na t&uacute;to nadviaže K-bunka, ktor&aacute; na terčovej bunke prostredn&iacute;ctvom svojho Fc-receptora rozpozn&aacute;va Fc-fragment nadviazanej protil&aacute;tky. Prekr&iacute;žen&iacute;m Fc-receptorov sa K-bunka aktivuje a cytolytick&yacute;mi mechanizmami terčov&uacute; bunku usmrcuje. ADCC predstavuje obrann&yacute; mechanizmus boja proti parazitom a n&aacute;dorov&yacute;m bunk&aacute;m, resp. sa z&uacute;častňuje niektor&yacute;ch autoimunitn&yacute;ch procesov a pri rejekcii &scaron;tepov.&nbsp;</p>

Kľúčové slovo: 
K-bunky
Pojem: 
Marfanov syndróm
Definícia: 

 

<p style="\&quot;text-align:" justify;\"=""> MFS, OMIM 15470, je geneticky podmienené ochorenie spojivového tkaniva, ktoré postihuje mnohé orgánové systémy, predovšetkým kardiovaskulárny, kostný, oči a pľúca. Vyskytuje sa približne 1: 3 000 - 5 000 ľudí. Najzávažnejšou komplikáciou je u nepoznaného MFS prasknutie aorty a náhla smrť. 

Kľúčové slovo: 
geneticky podmienené ochorenie

Stránky