Globálny slovník portálu IMED

Pojem: 
Lymfokéla
Definícia: 

Lymfou vyplnená kolekcia v retroperitoneu, ktorá nemá žiadnu epitelovú výstelku.

Kľúčové slovo: 
Radikálna operácia
Lymfadenektómia
Pojem: 
Skleroterapia
Definícia: 

Injekcia chemického iritans do cievy na jej sklerotizáciu. Chemická látka dráždi výstelku cievy, spôsobujúc jej opuch a zrážanie krvi. Cieva sa premení na jazvovité tkanivo, ktoré sa stane neviditeľným. Krvný tok sa presúva do blízkych zdravých ciev.

Kľúčové slovo: 
Lymfocysta
Hemoroid
Varix
Pojem: 
Marsupializácia
Definícia: 

Premena uzatvorenej dutiny na otvorené púzdro jej incíziou a sutúrou okrajov jej steny k okrajom rany.

Kľúčové slovo: 
Absces
Cysta
Pojem: 
Laryngeálna kanyla
Definícia: 

<p><span style=\"font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: \'Times New Roman\'; mso-ansi-language: SK; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA;\"><span style=\"mso-spacerun: yes;\">&nbsp;</span>Larynge&aacute;lna kanyla </span><span style=\"font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: \'Times New Roman\'; mso-ansi-language: SK; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA;\">je jednorazov&aacute; supraglotick&aacute; pom&ocirc;cka na zaistenie priechodnosti horn&yacute;ch d&yacute;chac&iacute;ch ciest.</span></p>

Kľúčové slovo: 
laryngeálna kanyla
Pojem: 
ERC
Definícia: 

<p>Eur&oacute;pska resuscitačn&aacute; rada</p>

Pojem: 
Aspirácia
Definícia: 

<p>vd&yacute;chnutie cudz&iacute;ch telies ev. žal&uacute;dočn&eacute;ho obsahu do priedu&scaron;nice</p>

Kľúčové slovo: 
aspirácia
Pojem: 
laparoskópia
Definícia: 

operačná technika založená na princípe použitia špeciálnych nástrojov, ktoré sa zavádzajú do dutiny brušnej cez maličké (niekoľko milimetrové) rany

Kľúčové slovo: 
laparoskópia
Pojem: 
sutúra vredu
Definícia: 

operačné ošetrenie, zašitie otvoru

Kľúčové slovo: 
sutúra
Pojem: 
gastroduodénum
Definícia: 

časť tráviaceho traktu, ktorú tvorí žalúdok a dvanástnik

Kľúčové slovo: 
gastroduodénum
Pojem: 
Kolorektálny karcinóm
Definícia: 

Najčastejší karcinóm postihujúci hrubé črevo a rektum. Slovensko v súčastnosti patrí medzi krajiny s najväčšou prevalenciou tohto ochorenia.

Kľúčové slovo: 
kolorektálny karcinóm
Pojem: 
Indikační tým bariatrického centra
Definícia: 

<p>
&nbsp;</p>
<p>
zku&scaron;en&iacute; specialist&eacute; indikuj&iacute;c&iacute; diabetika k chirurgick&eacute;mu ře&scaron;en&iacute; diabetu &ndash; bariatrick&yacute; chirurg, internista (nejl&eacute;pe specializovan&yacute; v&nbsp;obezitologii), diabetolog nebo endokrinolog, zku&scaron;en&yacute; psycholog (zab&yacute;vaj&iacute;c&iacute; se problematikou metabolick&eacute; chirurgie) ve snaze vyloučit kontraindikace a pacienta podrobně sezn&aacute;mit s režimem po operaci.</p>
<p>
&nbsp;</p>

Kľúčové slovo: 
týmová indikace
Pojem: 
Prolaps poševního pahýlu
Definícia: 

<p>
&nbsp;</p>
<div>
Prolaps po&scaron;evn&iacute;ho pah&yacute;lu vznik&aacute; často v souvislosti s předchoz&iacute; hysterektomi&iacute;, buď jako př&iacute;m&yacute; důsledek nebo oček&aacute;vateln&yacute; v&yacute;sledek ko-existuj&iacute;c&iacute;ho defektu p&aacute;nevn&iacute;ho dna v době prim&aacute;rn&iacute; operace. Dal&scaron;&iacute;mi př&iacute;činami mohou b&yacute;t vrozen&aacute; insuficience měkk&yacute;ch tk&aacute;n&iacute;, po&scaron;kozen&iacute; p&aacute;nevn&iacute;ho dna po porodu, obezita, chronick&aacute; obstipace nebo karence estrogenů. Častěj&scaron;&iacute; jsou prolapsy po vagin&aacute;ln&iacute;ch než abdomin&aacute;ln&iacute;ch hysterektomi&iacute;ch. Důvodem zřejmě nen&iacute; odli&scaron;n&aacute; operačn&iacute; technika, ale skutečnost, že k vagin&aacute;ln&iacute;m hysterektomi&iacute;m jsou často indikov&aacute;ny nemocn&eacute; s již existuj&iacute;c&iacute;m děložn&iacute;m a po&scaron;evn&iacute;m sestupem, zat&iacute;mco u abdomin&aacute;ln&iacute;ch hysterektomi&iacute; maj&iacute; nemocn&eacute; obvykle p&aacute;nevn&iacute; dno intaktn&iacute;. Citov&aacute;no z: Nichols, D.H.: Sacrospinous fixation for massive eversion of the vagina. Am J Obstet Gynecol 1982;142(7):901-4.</div>
<div>
&nbsp;</div>
<div>
&nbsp;</div>

Kľúčové slovo: 
sestup
Pojem: 
primárna prevencia zhubného nádoru
Definícia: 

<p>
&nbsp;</p>
<p>
intervencia, ktor&aacute; vedie k zn&iacute;ženiu rizika vzniku zhubn&eacute;ho n&aacute;doru</p>
<p>
&nbsp;</p>

Kľúčové slovo: 
zabránenie vzniku
Pojem: 
Nemocenské poistenie
Definícia: 

<p>
&nbsp;</p>
<p>
Je poistenie fyzickej osoby pre pr&iacute;pad straty alebo zn&iacute;ženia pr&iacute;jmu zo z&aacute;robkovej činnosti v&nbsp;d&ocirc;sledku dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva alebo materstva.</p>

Kľúčové slovo: 
Nemocenské poistenie
Pojem: 
Nemocenská dávka
Definícia: 

<p>
&nbsp;</p>
<p>
Je d&aacute;vka, ktor&aacute; sa poskytuje poistencovi, ktor&yacute; bol pre chorobu alebo &uacute;raz dočasne pr&aacute;ceneschopn&yacute;m na v&yacute;kon z&aacute;robkovej činnosti, alebo mu bolo nariaden&eacute; karant&eacute;nne opatrenie. Formy nemocensk&yacute;ch d&aacute;vok s&uacute;: nemocensk&eacute;, o&scaron;etrovn&eacute;, vyrovn&aacute;vacia d&aacute;vka a&nbsp;matersk&eacute; d&aacute;vky.</p>

Kľúčové slovo: 
Nemocenská dávka
Pojem: 
Kontrola posudzovania spôsobilosti na prácu
Definícia: 

<p>
&nbsp;</p>
<p>
Je jednou zo zložiek lek&aacute;rskej posudkovej činnosti na &uacute;čely nemocensk&eacute;ho poistenia.&nbsp;Je zameran&aacute; na zisťovanie &uacute;čelnosti vynakladania finančn&yacute;ch prostriedkov z&nbsp;fondu nemocensk&eacute;ho poistenia. Predmetom kontroly je odborn&aacute; &uacute;roveň posudzovania sp&ocirc;sobilosti na pr&aacute;cu o&scaron;etruj&uacute;cim lek&aacute;rom, diagnostick&yacute; a&nbsp;liečebn&yacute; proces vo vzťahu k&nbsp;dĺžke trvania dočasnej pracovnej neschopnosti, potreba o&scaron;etrovania a&nbsp;starostlivosti na poskytovanie o&scaron;etrovn&eacute;ho v&nbsp;sporn&yacute;ch pr&iacute;padoch, potreba preradenia na in&uacute; pr&aacute;cu na poskytovanie vyrovn&aacute;vacej d&aacute;vky v&nbsp;sporn&yacute;ch pr&iacute;padoch.</p>

Kľúčové slovo: 
Kontrola posudzovania spôsobilosti na prácu
Pojem: 
Kontrola dodržiavania liečebného režimu
Definícia: 

<p>
&nbsp;</p>
<p>
Je druhou zložkou lek&aacute;rskej posudkovej činnosti na &uacute;čely nemocensk&eacute;ho poistenia. Je zameran&aacute; na poru&scaron;enie liečebn&eacute;ho režimu a&nbsp;na poru&scaron;enie povinnost&iacute; počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti poistenca. Vykon&aacute;va ju určen&yacute; zamestnanec pobočky Soci&aacute;lnej poisťovne na podnet posudkov&eacute;ho lek&aacute;ra.</p>

Kľúčové slovo: 
Kontrola dodržiavania liečebného režimu
Pojem: 
Porušenie liečebného režimu
Definícia: 

<p>
&nbsp;</p>
<p>
Za poru&scaron;enie liečebn&eacute;ho režimu sa považuje konanie dočasne pr&aacute;ceneschopn&eacute;ho poistenca, ktor&eacute; nie je v&nbsp;s&uacute;lade s&nbsp;pokynmi o&scaron;etruj&uacute;ceho lek&aacute;ra.</p>

Kľúčové slovo: 
Porušenie liečebného režimu
Pojem: 
intususcepce
Definícia: 

<p style=\"text-align: justify;\">
Vchl&iacute;pen&iacute; jedn&eacute; č&aacute;sti střeva do č&aacute;sti n&aacute;sleduj&iacute;c&iacute; podobně jako u teleskopu. N&aacute;hl&aacute; př&iacute;hoda bři&scaron;n&iacute;, ke kter&eacute; doch&aacute;z&iacute; např&iacute;klad u mal&yacute;ch dět&iacute;. Projevuje se silnou kolikovou bolest&iacute;, neklidem d&iacute;těte, krvavou stolic&iacute; připom&iacute;naj&iacute;c&iacute; malinov&eacute; žel&eacute;. Bez l&eacute;čby vy&uacute;st&iacute; stav v odumřen&iacute; gangr&eacute;nou č&aacute;sti střeva a životu nebezpečn&yacute; z&aacute;nět pobři&scaron;nice peritonitidu. Vyžaduje včasnou l&eacute;čbu.</p>

Kľúčové slovo: 
vchlípení
Pojem: 
Gumma
Definícia: 

Jeden z projevů třetího stadia syfilis. Zánětlivý projev připomínající nádor, který může být kdekoliv v těle. Začíná jako tužší hrbol, který později měkne, v centru kolikvuje, při perforaci nadléhající kůže z něj vytéká tekutina připomínající arabskou gumu. Po vyprázdnění vznikají vředy. Histologicky se podobá tuberkulózní kaseózní nekróze, která je však méně vyjádřena, původ nejasný, snad z arab. gummi guma nebo z it. gomma boule

Kľúčové slovo: 
Gumma

Stránky