Globálny slovník portálu IMED

Pojem: 
fokálna infekcia
Definícia: 

lokalizovaný zápalový proces, ktorý je obyčajne lokálne klinicky asymptomatický, ale dokáže v konkrétnych situáciách spôsobiť metastatickú oportúnnu infekciu

Kľúčové slovo: 
stomatológia
Pojem: 
dentitio difficilis
Definícia: 

komplikované prerezávanie zubov múdrosti

Kľúčové slovo: 
stomatológia
Pojem: 
infekčná endokarditída
Definícia: 

celkové infekčné ochorenie spôsobené infekčným ložiskom v oblasti endokardu prípadne srdcových chlopní, s hlavnými symptómami: bakteriémia, horúčka, splenomegália, embólia a srdcový šelest.

Kľúčové slovo: 
infekcie
Pojem: 
Febrilné kŕče
Definícia: 

FK, (Febrile Convulsions, FC), Febrilné záchvaty - FZ (Febrile Seizures, FS). V klinickej praxi, resp. zaužívanej terminológii, sa používajú oba pojmy. Príležitostné epileptické kŕče, provokujúci moment je horúčka.

Kľúčové slovo: 
febrilné kŕče
Pojem: 
Epilepsia
Definícia: 

Chronické ochorenie mozgu spôsobené excesívnou patologickou synchronnou aktivitou kortexu a prejavujúce sa opakovanými epileptickými záchvatmi.

Kľúčové slovo: 
epilepsia
Pojem: 
Generalizované záchvaty
Definícia: 

sú charakterizované rýchlym šírením záchvatového procesu obojstrannými kortiko-subkortikálnymi sieťami neurónov. Rozlišujeme primárne a sekundárne generalizované záchvaty.

Kľúčové slovo: 
generalizované záchvaty
Pojem: 
Fokálne záchvaty
Definícia: 

začínajú v ohraničenej neuronálnej sieti v jednej z hemisfér, označujú sa tiež ako parciálne záchvaty. Najnápadnejšími prejavmi fokálnych záchvatov u malých detí sú motorické prejavy na tvári a končatinách.

Kľúčové slovo: 
fokálne záchvaty
Pojem: 
Syndróm meziotemporálnej epilepsie
Definícia: 

(Mesio Temporal Lobe Epilepsy, MTLE) - amygdalo-hippokampálna epilepsia s meziálnou sklerózou, čiže atrofiou a gliózou hippokampu. Až 70 % pacientov s temporálnou epilepsiou malo v anamnéze febrilné kŕče.

Kľúčové slovo: 
epilepsia
Pojem: 
Malígna infantilná myoklonická epilepsia (SMEI – Severe Myoclonic epilepsy in Infants). Dravetovej syndróm.
Definícia: 

Progresívna farmakorezistentná epileptická encefalopatia. Komplikované febrilné kŕče sú obvyklé v iniciálnej fáze ochorenia.

Kľúčové slovo: 
encefalopatia
Pojem: 
Farebná dopplerova ultrasonografia
Definícia: 

Farebná dopplerova ultrasonografia FDU umožňuje neinvazívne a v reálnom čase hodnotiť:
- vaskularizáciu tumorov
- rýchlostné parametre v očných a orbitálnych cievach.

Pojem: 
Experimentálne užívanie
Definícia: 

Cieľom získať nové skúsenosti

Kľúčové slovo: 
Experimentálne užívanie
Pojem: 
Víkendové, či rekreačné užívanie
Definícia: 

Opakované užívanie - na spestrenie a ozvláštnenie voľného času

Pojem: 
Misúzus
Definícia: 

Je nesprávne užitie drogy - najviac u analgetika, alebo v množstve /miesto určených množstiev na liečenie si jedinec zvýši kvantitu lieku/

Kľúčové slovo: 
Misúzus
Pojem: 
Abúzus
Definícia: 

Zneužívanie. Má nutkanie (obsesie) užívania drogy. Abúzus je chronická duševná porucha, ktorá má tendenciu k relapsom závislosti po určitom období abstinencie

Kľúčové slovo: 
Abúzus
Pojem: 
Závislosť
Definícia: 

Psychická, kedy požitie látky vyvolá pocit zadosťučinenia, alebo somatická, kedy telesné funkcie fungujú pri vplyve látky a jej odňatie sa prejaví abstinenčnými príznakmi. Ide o samostatné ochorenie, duševnú poruchu, kde ide o túžbu až kompulzívnu, čiže baženie (craving) so zreteľným uprednostňovaním drogy a jej predzásobovaním pred inými látkami. Nasleduje zmena tolerancie, kedy sa oslabuje pôvodný vplyv drogy a treba zvyšovať dávkovanie. alebo naopak vzniká i senzitizácia - keď sa účinok štandardnej dávky látky zvýši na psychické funkcie(napr. u kokaínu) a treba znížiť dávky. Pri vynechaní drogy bývajú nepríjemné subjektívne a objektívne somatické poruchy - abstinenčné príznaky. Najčastejšie sú preto poruchy kontroly užívania drogy a s pokračovaním užívania napriek uvedomovaniu si škodlivosti drogy s redukciou predchádzajúcich záujmov. Pacient často racionalizuje(rozumovo si zdôvodňuje užívanie drogy), alebo skotomizuje(nepriznáva si abnormitu dôsledkov škodlivého užívania drogy)

Kľúčové slovo: 
Závislosť
Pojem: 
Návyk
Definícia: 

Porucha v zmysle závislosti s uvedomením si stupňa ťažkostí s psychoaktívnou látkou, odpoveď organizmu na známy podnet (drogu)

Kľúčové slovo: 
Návyk
Pojem: 
Detoxifikácia
Definícia: 

Detoxikačné opatrenia s prekonaním akútnych abstinenčných príznakov pacienta za pomoci farmák (napr. Naloxon, SSRI)

Kľúčové slovo: 
Detoxifikácia
Pojem: 
Detoxikácia
Definícia: 

Je výraz pre zbavenie organizmu návykovej látky a pomoci prekonať pacientovi možné odvykacie príznaky bez použitia liekov

Kľúčové slovo: 
Detoxikácia
Pojem: 
Dlhodobá liečba
Definícia: 

Psychoterapia, rehabilitácia i farmakoterapia

Kľúčové slovo: 
Dlhodobá liečba
Pojem: 
Doliečovacia etapa liečby
Definícia: 

Komunitná, kluby s programami „ušitými“ na problémy pacienta, tzv. matching

Kľúčové slovo: 
Doliečovacia etapa liečby

Stránky