Globálny slovník portálu IMED

Pojem: 
fokálna infekcia
Definícia: 

lokalizovaný zápalový proces, ktorý je obyčajne lokálne klinicky asymptomatický, ale dokáže v konkrétnych situáciách spôsobiť metastatickú oportúnnu infekciu

Kľúčové slovo: 
stomatológia
Pojem: 
dentitio difficilis
Definícia: 

komplikované prerezávanie zubov múdrosti

Kľúčové slovo: 
stomatológia
Pojem: 
infekčná endokarditída
Definícia: 

celkové infekčné ochorenie spôsobené infekčným ložiskom v oblasti endokardu prípadne srdcových chlopní, s hlavnými symptómami: bakteriémia, horúčka, splenomegália, embólia a srdcový šelest.

Kľúčové slovo: 
infekcie
Pojem: 
Febrilné kŕče
Definícia: 

FK, (Febrile Convulsions, FC), Febrilné záchvaty - FZ (Febrile Seizures, FS). V klinickej praxi, resp. zaužívanej terminológii, sa používajú oba pojmy. Príležitostné epileptické kŕče, provokujúci moment je horúčka.

Kľúčové slovo: 
febrilné kŕče
Pojem: 
Epilepsia
Definícia: 

Chronické ochorenie mozgu spôsobené excesívnou patologickou synchronnou aktivitou kortexu a prejavujúce sa opakovanými epileptickými záchvatmi.

Kľúčové slovo: 
epilepsia
Pojem: 
Generalizované záchvaty
Definícia: 

sú charakterizované rýchlym šírením záchvatového procesu obojstrannými kortiko-subkortikálnymi sieťami neurónov. Rozlišujeme primárne a sekundárne generalizované záchvaty.

Kľúčové slovo: 
generalizované záchvaty
Pojem: 
Fokálne záchvaty
Definícia: 

začínajú v ohraničenej neuronálnej sieti v jednej z hemisfér, označujú sa tiež ako parciálne záchvaty. Najnápadnejšími prejavmi fokálnych záchvatov u malých detí sú motorické prejavy na tvári a končatinách.

Kľúčové slovo: 
fokálne záchvaty
Pojem: 
Syndróm meziotemporálnej epilepsie
Definícia: 

(Mesio Temporal Lobe Epilepsy, MTLE) - amygdalo-hippokampálna epilepsia s meziálnou sklerózou, čiže atrofiou a gliózou hippokampu. Až 70 % pacientov s temporálnou epilepsiou malo v anamnéze febrilné kŕče.

Kľúčové slovo: 
epilepsia
Pojem: 
Malígna infantilná myoklonická epilepsia (SMEI – Severe Myoclonic epilepsy in Infants). Dravetovej syndróm.
Definícia: 

Progresívna farmakorezistentná epileptická encefalopatia. Komplikované febrilné kŕče sú obvyklé v iniciálnej fáze ochorenia.

Kľúčové slovo: 
encefalopatia
Pojem: 
Farebná dopplerova ultrasonografia
Definícia: 

Farebná dopplerova ultrasonografia FDU umožňuje neinvazívne a v reálnom čase hodnotiť:
- vaskularizáciu tumorov
- rýchlostné parametre v očných a orbitálnych cievach.

Pojem: 
Rizikové faktory karcinómu pankreasu
Definícia: 

<p>
<p class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: Arial, sans-serif;\">Podľa epidemiologick&yacute;ch &scaron;t&uacute;dii je vy&scaron;&scaron;ie riziko karcin&oacute;mu pankreasu u mužov, u čiernej rasy a v&yacute;razne st&uacute;pa s vekom nad 40 rokov. Okrem chronickej pankreatit&iacute;dy a heredit&aacute;rnych faktorov je zv&yacute;&scaron;en&yacute; v&yacute;skyt v s&uacute;visosti s diabetes mellitus do 5 rokov od začiatku choroby a po oper&aacute;ciach žal&uacute;dka. Zv&yacute;&scaron;en&eacute; reziko vzniku karcin&oacute;mu pankreasu prin&aacute;&scaron;a fajčenie, obezita a pr&iacute;jem nenas&yacute;ten&yacute;ch tukov. Nezistila sa spojitosť s alkoholom, k&aacute;vou, čajom a aspir&iacute;nom. Citovan&eacute; z: MAKOVN&Iacute;K P. In&eacute; rizikov&eacute; faktory karcin&oacute;mu pankreasu. Gastroenterol prax 2009, 8:85-8</span></p>
</p>

Kľúčové slovo: 
epidemiológia karcinómu pankreasu
Pojem: 
Sokalov index
Definícia: 

Sokalov index je prognostický index pre chronickú myelocytovú leukémiu. Založený je na diagnostických markeroch, ako je veľkosť sleziny, vek, počet trombocytov a blastov. Index rozdeľuje chorých v chronickej fáze CML do troch skupín s nízkym, stredným a vysokým rizikom. Sokalov index = EXP [0,0116 x (vek – 43,4) + 0,0345 x (slezina v cm pod rebrovým oblúkom – 7,51) + 0,188 x (trombocyty/700)2 – 0,563 + 0,0887 x (blasty – 2,1)] Index je možné jednoducho vypočítať na internetovej adrese http://www.leukemia-net.org/content/leukemias/cml/cml_score/

Kľúčové slovo: 
Sokal
Pojem: 
Hasfordove skóre
Definícia: 

Hasfordov index (niekedy nazývaný tiež Euro index) je prognostický index, použivaný u pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou (CML). Index rozdeľuje chorých v chronickej fáze CML do troch skupín s nízkym, stredným a vysokým rizikom. Hasfordov index= (0,6666 × vek [vek = 0, keď <50 rokov; vek = 1 keď > 50 rokov] + 0.0420 × veľkosť sleziny [cm pod rebrovým oblúkom] + 0.0584 × blastov [%] + 0.0413 × eozinofilov [%] + 0.2039 × bazofilov [bazofily = 0, keď < 3 %; bazofily = 1, keď > 3%] + 1,0956 × počet trombocytov [0 keď počet je <1500 × 109/l; 1, keď počet je > 1500 × 109/l]) × 1000 Index je možné jednoducho vypočítať na internetovej adrese http://www.leukemia-net.org/content/leukemias/cml/cml_score/

Kľúčové slovo: 
Hasford
Pojem: 
život ohrozujúce krvácanie
Definícia: 

Život ohrozujúce krvácanie Spahn definuje ako stratu celého objemu krvi v priebehu 24 hodín, alebo ako stratu 50 % objemu krvi v priebehu 3 hodín, alebo ako pokračujúcu krvnú stratu, ktorá je väčšia ako 150 ml/kg, alebo väčšia ako 1,5 ml/kg/min a trvá dlhšie ako 20 min, alebo sa jedná o krvnú stratu v lokalizácii vedúcej k ohrozeniu životných funkcií – intrakraniálne krvácanie. ŽOK možno definovať aj ako masívnu a rýchlu krvnú stratu, ktorá bez intenzívnej liečby vedie neodvratne k smrti.

Kľúčové slovo: 
strata cirkulujúceho objemu krvi
Pojem: 
brušný kompartment syndróm
Definícia: 

Brušný kompartment syndróm je spôsobený zvýšením vnútrobrušného tlaku. Syndróm zahŕňa dychovú nedostatočnosť zo zhoršenia ventilácie a perfúzie pľúc, hemodynamickú instabilitu zo zníženého pre-load v dôsledku kompresie dolnej dutej žily, poruchu funkcie obličiek v dôsledku kompresie renálnej žily, znížený kardiálny výdaj, vnútrolebečnú hypertenziu, splanchnickú hypoperfúziu a dystenziu brušnej steny.

Kľúčové slovo: 
vnútrobrušný tlak
Pojem: 
hypotermia
Definícia: 

Hypoternia je teplota telesného jadra menšia ako 35 stupňov C. Jej príčinou je: 1. trauma (kraniotrauma, utopenie, intoxikácia, zasypanie snehom, podchladenie, primrznutie, život ohrozujúce krvácanie), 2. akútne ochorenia (šok, sepsa, hypoglykémia, akútne respiračné zlyhanie, kongestívne zlyhanie srdca), 3. chronické ochorenie (hypofyzárna insuficiencia, Addisonova choroba, pankreatitída, cerebrovaskulárne ochorenie, cirhóza). Pri ťažkej hypotermii dochádza k bradykardii, predĺženie QT intervalu, fibrilácii predsiení a komorovej tachykardii – fibrilácia a zastanenie činnosti srdca. Disociačná krivka pre hemoglobín sa posúva doľava, vzniká tachypnoe, hypoventilácia, svalová slabosť, vymiznutie reakcie zreníc, oligúria, trombocytopénia, rozvoj DIC.

Kľúčové slovo: 
teplota jadra
Pojem: 
Prístup odstrašujúci - deterrence
Definícia: 

Odmietanie a boj proti drogám, vrátane trestov a prohibície

Kľúčové slovo: 
deterrence
Pojem: 
Prístup liberálny, normalizačný, harm reduction
Definícia: 

Znižovanie škodlivých následkov drog, podávanie ihiel(prevencia infekcií), dekriminalizácia (zne)užívania drog

Kľúčové slovo: 
harm reduction
Pojem: 
Droga
Definícia: 

Psychoaktívna látka je droga, ktorá keď je vpravená do živého organizmu môže pozmeniť jednu alebo viac jeho funkcií ako je nálada, vnímanie, myslenie, konanie samozrejme pomimo telesných funkcií (SZO,1969)

Kľúčové slovo: 
Droga
Pojem: 
Úzus
Definícia: 

Užitie drogy v záujme jednotlivca

Kľúčové slovo: 
Úzus

Stránky