Globálny slovník portálu IMED

Pojem: 
fokálna infekcia
Definícia: 

lokalizovaný zápalový proces, ktorý je obyčajne lokálne klinicky asymptomatický, ale dokáže v konkrétnych situáciách spôsobiť metastatickú oportúnnu infekciu

Kľúčové slovo: 
stomatológia
Pojem: 
dentitio difficilis
Definícia: 

komplikované prerezávanie zubov múdrosti

Kľúčové slovo: 
stomatológia
Pojem: 
infekčná endokarditída
Definícia: 

celkové infekčné ochorenie spôsobené infekčným ložiskom v oblasti endokardu prípadne srdcových chlopní, s hlavnými symptómami: bakteriémia, horúčka, splenomegália, embólia a srdcový šelest.

Kľúčové slovo: 
infekcie
Pojem: 
Febrilné kŕče
Definícia: 

FK, (Febrile Convulsions, FC), Febrilné záchvaty - FZ (Febrile Seizures, FS). V klinickej praxi, resp. zaužívanej terminológii, sa používajú oba pojmy. Príležitostné epileptické kŕče, provokujúci moment je horúčka.

Kľúčové slovo: 
febrilné kŕče
Pojem: 
Epilepsia
Definícia: 

Chronické ochorenie mozgu spôsobené excesívnou patologickou synchronnou aktivitou kortexu a prejavujúce sa opakovanými epileptickými záchvatmi.

Kľúčové slovo: 
epilepsia
Pojem: 
Generalizované záchvaty
Definícia: 

sú charakterizované rýchlym šírením záchvatového procesu obojstrannými kortiko-subkortikálnymi sieťami neurónov. Rozlišujeme primárne a sekundárne generalizované záchvaty.

Kľúčové slovo: 
generalizované záchvaty
Pojem: 
Fokálne záchvaty
Definícia: 

začínajú v ohraničenej neuronálnej sieti v jednej z hemisfér, označujú sa tiež ako parciálne záchvaty. Najnápadnejšími prejavmi fokálnych záchvatov u malých detí sú motorické prejavy na tvári a končatinách.

Kľúčové slovo: 
fokálne záchvaty
Pojem: 
Syndróm meziotemporálnej epilepsie
Definícia: 

(Mesio Temporal Lobe Epilepsy, MTLE) - amygdalo-hippokampálna epilepsia s meziálnou sklerózou, čiže atrofiou a gliózou hippokampu. Až 70 % pacientov s temporálnou epilepsiou malo v anamnéze febrilné kŕče.

Kľúčové slovo: 
epilepsia
Pojem: 
Malígna infantilná myoklonická epilepsia (SMEI – Severe Myoclonic epilepsy in Infants). Dravetovej syndróm.
Definícia: 

Progresívna farmakorezistentná epileptická encefalopatia. Komplikované febrilné kŕče sú obvyklé v iniciálnej fáze ochorenia.

Kľúčové slovo: 
encefalopatia
Pojem: 
Farebná dopplerova ultrasonografia
Definícia: 

Farebná dopplerova ultrasonografia FDU umožňuje neinvazívne a v reálnom čase hodnotiť:
- vaskularizáciu tumorov
- rýchlostné parametre v očných a orbitálnych cievach.

Pojem: 
zriedkavé choroby
Definícia: 

pojem \"zriedkavé choroby \", bežne používaný ekvivalent \"rare disease\", je používaný podľa akceptovanej európskej definície v príslušných európskych dokumentoch pre choroby ktoré postihujú menej ako 5 osôb z 10 000, teda pri výskyte menšom ako 1:2 000. Pretože ide o definíciu odvodenú od výskytu, nie sú vhodné iné prívlastky, ktoré sa doteraz u nás používajú ako: \"vzácne\" - ktorá choroba je pre pacienta vzácna?, alebo ojedinelé, zvláštne, a pod.

Kľúčové slovo: 
zriedkavé choroby
rare diseases
Pojem: 
centrum expertízy pre zriedkavé choroby
Definícia: 

Smernica Európskej komisie o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti z roku 2011 predpokladá vytváranie tzv\"centier expertízy\" pre choroby, ktoré potrebujú diagnostiku a liečbu zapojením medzinárodnej pomoci. V problematike zriedkavých chorôb je táto pomoc extrémne dôležitá a v tomto kontexte sa predpokladá vytváranie \" centier expertízy pre zriedkavé choroby\" ako centier odborných znalostí, ktoré by mali uplatňovať multidisciplinárny prístup k starostlivosti, aby tak mohli riešiť komplexné a rôznorodé poruchy, ktoré zriedkavé choroby vyvolávajú. Tieto centrá sú zapojené do európskej referenčnej siete.

Kľúčové slovo: 
centrum expertízy pre zriedkavé choroby
zriedkavé choroby
centrum expertízy
centrum
rare diseases
Pojem: 
Európska referenčná sieť pre zriedkavé choroby
Definícia: 

Smernica Európskej komisie o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti z roku 2011 predpokladá vytváranie tzv \"centier expertízy\" pre choroby, ktoré potrebujú diagnostiku a liečbu zapojením medzinárodnej pomoci. V problematike zriedkavých chorôb je táto pomoc extrémne dôležitá a v tomto kontexte sa predpokladá vytváranie \"centier expertízy pre zriedkavé choroby\" ako centier odborných znalostí, ktoré by mali uplatňovať multidisciplinárny prístup k starostlivosti, aby tak mohli riešiť komplexné a rôznorodé poruchy, ktoré zriedkavé choroby vyvolávajú. Tieto centrá sú zapojené do európskej referenčnej siete. Táto sieť spája špecialistov, pracoviská, centrá expertízy a inštitúcie, ktoré zabezpečujú tok odborných informácií, pacientov, vzoriek, dokumentácie tak, aby sa pacient dostal ku včasnej a presnej diagnostike a adekvátnej liečbe, starostlivosti a sociálnej podpore.

Kľúčové slovo: 
centrum expertízy
referenčná sieť pre zriedkavé choroby
Ŕeferenčná sieť
zriedkavé choroby
centrum expertízy pre zriedkavé choroby
Pojem: 
ORPHANET
Definícia: 

ORPHANET je najvýznamnejší medzinárodný portálu o zriedkavých chorobách, kde sa koncentrujú údaje o zriedkavých chorobách, diagnostických testoch, laboratóriách, profesionáloch, expertných centrách, výskume zriedkavých chorôb a liekov pre zriedkavé choroby, tzv. \"orphan drugs\", pacientskych organizáciách, európskych iniciatívach ako aj národných aktivitách.

Kľúčové slovo: 
ORPHANET
rare diseases
zriedkavé choroby
expertné centrum pre zriedkavé choroby
orphan drugs
Pojem: 
orphan drugs
Definícia: 

Orphan drugs je skupina liekov, ktoré sú určené pre liečbu zriedkavých chorôb. Je ich veľmi málo, pretože ich výskum je drahý z dôvodu veľkého množstva takýchto chorôb a veľmi malého počtu pacientov v jednotlivých typoch chorôb. Ich výskum a vývoj je málo efektívny a musí byť podporovaný z úrovne európskych inštitúcií.

Kľúčové slovo: 
lieky pre zriedkavé choroby
orphan drugs
Pojem: 
Magnetoterapia
Definícia: 

Magnetoterapia využíva pre terapeutické účely biologické účinky magnetickej zložky elektromagnetického poľa. V magnetoterapii sa využívajú predovšetkým pulzné magnetické polia. (Citované z: Poděbradský, J., Vařeka, I.: Fyzikální terapie I., Grada Publishing, 1998)

Kľúčové slovo: 
biologické účinky magnetickej zložky
Pojem: 
Infračervené žiarenie
Definícia: 

Infračervené žiarenie (infra red – IR) je žiarenie s vlnovou dĺžkou nad 760 nm, hranica s oblasťou veľmi krátkych rádiových vĺn (asi 100 000nm) nie je presne stanovená.
(Citované z: Poděbradský, J., Vařeka, I.: Fyzikální terapie I., Grada Publishing, 1998)

Kľúčové slovo: 
žiarenie s vlnovou dĺžkou nad 760 nm
Pojem: 
Laser
Definícia: 

Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) je zariadenie uvoľňujúce energiu ako lúč elektromagnetického žiarenia s určitými charakteristickými vlastnosťami, ktorými sú monochromatičnosť (iba jedna vlnová dĺžka), polarizácia (vlnenie iba v jednej rovine), koherencia (svetlo kmitá v jednej fáze) a nondivergencia (malá rozbiehavosť paprsku). (Citované z: Poděbradský, J., Vařeka, I.: Fyzikální terapie I., Grada Publishing, 1998)

Kľúčové slovo: 
laser ako definované žiarenie s charakteristickými vlastnosťami
Pojem: 
choroba z povolania
Definícia: 

choroba uvedená v predpisoch o sociálnom poistení, pokiaľ vznikla za podmienok tam uvedených (zákon č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení)

Pojem: 
ohrozenie chorobou z povolania
Definícia: 

prítomnosť niektorých klinických alebo laboratórnych znakov choroby z povolania, ktoré nespĺňajú klinické kritériá na stanovenie choroby z povolania

Stránky