Globálny slovník portálu IMED

Pojem: 
fokálna infekcia
Definícia: 

lokalizovaný zápalový proces, ktorý je obyčajne lokálne klinicky asymptomatický, ale dokáže v konkrétnych situáciách spôsobiť metastatickú oportúnnu infekciu

Kľúčové slovo: 
stomatológia
Pojem: 
dentitio difficilis
Definícia: 

komplikované prerezávanie zubov múdrosti

Kľúčové slovo: 
stomatológia
Pojem: 
infekčná endokarditída
Definícia: 

celkové infekčné ochorenie spôsobené infekčným ložiskom v oblasti endokardu prípadne srdcových chlopní, s hlavnými symptómami: bakteriémia, horúčka, splenomegália, embólia a srdcový šelest.

Kľúčové slovo: 
infekcie
Pojem: 
Febrilné kŕče
Definícia: 

FK, (Febrile Convulsions, FC), Febrilné záchvaty - FZ (Febrile Seizures, FS). V klinickej praxi, resp. zaužívanej terminológii, sa používajú oba pojmy. Príležitostné epileptické kŕče, provokujúci moment je horúčka.

Kľúčové slovo: 
febrilné kŕče
Pojem: 
Epilepsia
Definícia: 

Chronické ochorenie mozgu spôsobené excesívnou patologickou synchronnou aktivitou kortexu a prejavujúce sa opakovanými epileptickými záchvatmi.

Kľúčové slovo: 
epilepsia
Pojem: 
Generalizované záchvaty
Definícia: 

sú charakterizované rýchlym šírením záchvatového procesu obojstrannými kortiko-subkortikálnymi sieťami neurónov. Rozlišujeme primárne a sekundárne generalizované záchvaty.

Kľúčové slovo: 
generalizované záchvaty
Pojem: 
Fokálne záchvaty
Definícia: 

začínajú v ohraničenej neuronálnej sieti v jednej z hemisfér, označujú sa tiež ako parciálne záchvaty. Najnápadnejšími prejavmi fokálnych záchvatov u malých detí sú motorické prejavy na tvári a končatinách.

Kľúčové slovo: 
fokálne záchvaty
Pojem: 
Syndróm meziotemporálnej epilepsie
Definícia: 

(Mesio Temporal Lobe Epilepsy, MTLE) - amygdalo-hippokampálna epilepsia s meziálnou sklerózou, čiže atrofiou a gliózou hippokampu. Až 70 % pacientov s temporálnou epilepsiou malo v anamnéze febrilné kŕče.

Kľúčové slovo: 
epilepsia
Pojem: 
Malígna infantilná myoklonická epilepsia (SMEI – Severe Myoclonic epilepsy in Infants). Dravetovej syndróm.
Definícia: 

Progresívna farmakorezistentná epileptická encefalopatia. Komplikované febrilné kŕče sú obvyklé v iniciálnej fáze ochorenia.

Kľúčové slovo: 
encefalopatia
Pojem: 
Farebná dopplerova ultrasonografia
Definícia: 

Farebná dopplerova ultrasonografia FDU umožňuje neinvazívne a v reálnom čase hodnotiť:
- vaskularizáciu tumorov
- rýchlostné parametre v očných a orbitálnych cievach.

Pojem: 
detruzor
Definícia: 

sval močového mechúra

Pojem: 
ACE inhibitory
Definícia: 

inhibítori angiotenzín konvertujuceho enzýmu

Pojem: 
Multiplexová metoda
Definícia: 

Laboratorní metoda dovolujicí (detekovat a) stanovit několik až několik desítek analytových specifit na jedné reakční ploše nebo v jedné reakční nádobce

Pojem: 
Imunoblotovací technika
Definícia: 

Imunoblotovací technika (metoda imunoobtisků) je imunochemická metoda umožňující stanovovovat a charkterizovat DNA, RNA a proteiny. Purifikované fragmenty DNA, RNA, proteinů nebo jejich směsí rozdělených v polyakrylamidovém nebo agarózovém gelu pomocí elektroforézy či izoelektrické fokusace se nanese (otiskne) na tuhou membránu. Ta té se pak detekují a popř. také stanovují tyto látky reakcí s protilátkou značenou enzymem nebo radioaktivním izotopem.

Pojem: 
ALBIA
Definícia: 

ALBIA (addressable laser bead immunoassay) je technika stanovující antigeny a protilátky navázané na mikročásticích pomocí průtokové cytometrie. Nejčastěji využívanou technologií je x-MAP technologie vyvinutá firmou Luminex.

Pojem: 
Alergen-specifické IgE
Definícia: 

Alergen-specifické IgE (sp.IgE) je významným nástrojem v laboratorní diagnostice alergických onemocnění. Ukazuje na sensitizaci pacienta vůči příslušným alergenům, nemusí však ve všech případech korelovat s intenzitou alergické reakce.

Pojem: 
chronické srdeční selhání
Definícia: 

klinický syndrom různé etiologie, kdy systolická nebo diastolická srdeční dysfunkce se manifestuje symptomy v klidu nebo při zátěži a prezentuje se objektivními příznaky

Kľúčové slovo: 
symptomatická srdeční dysfunkce
Pojem: 
srdeční dysfunkce
Definícia: 

porucha systolické (ejekční) nebo diastolické (plnící) srdeční funkce, která je podkladem srdečního selhání, může být asymptomatická, synonymem je myökardiální selhání, příčinou může být ischemická choroba srdeční zejména po infarktu myokardu, primární postižení srdečního svalu například při kardiomyopatii nebo po myokarditidě, srdeční hypertrofie například při arteriální hypertenzi nebo při aortální stenóze

Kľúčové slovo: 
porucha srdeční funkce
Pojem: 
kardiorenální syndrom
Definícia: 

současné poškození srdeční i ledvinné funkce, které vede k progresivnímu zhoršení myokardiální i renální funkce, nejčastější klinickou formou je chronický kardiorenální syndrom, kdy léčba chronického srdečního selhání je spojena s poklesem ledvinných funkcí, stav vyžaduje multidisciplinární přístup ve spolupráci kardiologa a nefrologa

Kľúčové slovo: 
kardiorenální syndrom
Pojem: 
rare diseases
Definícia: 

pojem \"rare disease\" je používaný podľa akceptovanej európskej definície v príslušných európskych dokumentoch pre choroby ktoré postihujú menej ako 5 osôb z 10 000, teda pri výskyte menšom ako 1:2000. V slovenskom preklade tomu zodpovedá termín zriedkavé choroby, ktorý sa má takto definovaný používať. Od názvu rare disease ev. orphan disease sú odvodzované termíny ako orphan drugs, ORPHANET, E-RARE, a pod.

Kľúčové slovo: 
zriedkavé choroby
rare disease

Stránky