Globálny slovník portálu IMED

Pojem: 
Lymfokéla
Definícia: 

Lymfou vyplnená kolekcia v retroperitoneu, ktorá nemá žiadnu epitelovú výstelku.

Kľúčové slovo: 
Radikálna operácia
Lymfadenektómia
Pojem: 
Skleroterapia
Definícia: 

Injekcia chemického iritans do cievy na jej sklerotizáciu. Chemická látka dráždi výstelku cievy, spôsobujúc jej opuch a zrážanie krvi. Cieva sa premení na jazvovité tkanivo, ktoré sa stane neviditeľným. Krvný tok sa presúva do blízkych zdravých ciev.

Kľúčové slovo: 
Lymfocysta
Hemoroid
Varix
Pojem: 
Marsupializácia
Definícia: 

Premena uzatvorenej dutiny na otvorené púzdro jej incíziou a sutúrou okrajov jej steny k okrajom rany.

Kľúčové slovo: 
Absces
Cysta
Pojem: 
Laryngeálna kanyla
Definícia: 

<p><span style=\"font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: \'Times New Roman\'; mso-ansi-language: SK; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA;\"><span style=\"mso-spacerun: yes;\">&nbsp;</span>Larynge&aacute;lna kanyla </span><span style=\"font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: \'Times New Roman\'; mso-ansi-language: SK; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA;\">je jednorazov&aacute; supraglotick&aacute; pom&ocirc;cka na zaistenie priechodnosti horn&yacute;ch d&yacute;chac&iacute;ch ciest.</span></p>

Kľúčové slovo: 
laryngeálna kanyla
Pojem: 
ERC
Definícia: 

<p>Eur&oacute;pska resuscitačn&aacute; rada</p>

Pojem: 
Aspirácia
Definícia: 

<p>vd&yacute;chnutie cudz&iacute;ch telies ev. žal&uacute;dočn&eacute;ho obsahu do priedu&scaron;nice</p>

Kľúčové slovo: 
aspirácia
Pojem: 
laparoskópia
Definícia: 

operačná technika založená na princípe použitia špeciálnych nástrojov, ktoré sa zavádzajú do dutiny brušnej cez maličké (niekoľko milimetrové) rany

Kľúčové slovo: 
laparoskópia
Pojem: 
sutúra vredu
Definícia: 

operačné ošetrenie, zašitie otvoru

Kľúčové slovo: 
sutúra
Pojem: 
gastroduodénum
Definícia: 

časť tráviaceho traktu, ktorú tvorí žalúdok a dvanástnik

Kľúčové slovo: 
gastroduodénum
Pojem: 
Kolorektálny karcinóm
Definícia: 

Najčastejší karcinóm postihujúci hrubé črevo a rektum. Slovensko v súčastnosti patrí medzi krajiny s najväčšou prevalenciou tohto ochorenia.

Kľúčové slovo: 
kolorektálny karcinóm
Pojem: 
Revmatoidní artritida
Definícia: 

<p>
Revmatoidn&iacute; artritida je chronick&eacute; autoimunitn&iacute; onemocněn&iacute; charakterizovan&eacute; symetrickou polyartritidou a rtůzn&yacute;m stupněm mimokloubn&iacute;ho postižen&iacute;</p>

Kľúčové slovo: 
revmatoidní artritida
Pojem: 
konjugovaná vakcína
Definícia: 

<p>
Vakc&iacute;na obsahuj&iacute;c&iacute; bakteri&aacute;ln&iacute; kapsul&aacute;rn&iacute; polysacharid, kter&yacute; je nav&aacute;z&aacute;n na b&iacute;lkovinn&yacute; nosič s c&iacute;lem pos&iacute;lit imunogenicitu vakc&iacute;ny, zejm&eacute;na t&eacute;, kter&aacute; se použ&iacute;v&aacute; k imunizaci kojenců, dět&iacute;, ale i star&yacute;ch osob proti invazivn&iacute;m onemocněn&iacute;m způsoben&yacute;ch bakteri&iacute; <em>Haemophilus influenzae typ B</em>, <em>Streptococus pneumoniae</em> nebo <em>Neisseria meningitidis.</em></p>

Kategória:

Kľúčové slovo: 
vakcína proti bakteriálním invazivním bakteriálním onemocněním
Pojem: 
PEG
Definícia: 

<p>
perkut&aacute;nna endoskopick&aacute; gastrost&oacute;mia</p>

Kľúčové slovo: 
terapeutický výkon
Pojem: 
Savary-Gilliard
Definícia: 

<p>
&scaron;peci&aacute;lne bužie na dilat&aacute;cie sten&oacute;z v hornej časti tr&aacute;viaceho traktu po vodiči</p>

Kľúčové slovo: 
technická pomôcka
Pojem: 
APC
Definícia: 

<p>
arg&oacute;n plazma koagul&aacute;cia - použitie elektrick&eacute;ho obl&uacute;ka v prostred&iacute; arg&oacute;nov&eacute;ho plynu</p>

Kľúčové slovo: 
technický prístroj
Pojem: 
Stenty
Definícia: 

<p>
kovov&eacute; ( metalick&eacute; ), plastikov&eacute; ( rig&iacute;dne ) a biodegradovateľn&eacute; &quot; dlahy &quot; , použ&iacute;van&eacute; na udržanie priechodnosti lumenu napr. pažer&aacute;ka pri neoperovateľnom n&aacute;dore</p>

Kľúčové slovo: 
zdravotná pomôcka
Pojem: 
BIB
Definícia: 

<p>
Bioenteric Intragastric Balloon = intragastrick&yacute; bal&oacute;n - bal&oacute;n aplikovan&yacute; pri morb&iacute;dnej obezite na &quot; zmen&scaron;enie &quot; objemu žal&uacute;dka</p>

Kľúčové slovo: 
zdravotná pomôcka
Pojem: 
Stretta metóda
Definícia: 

<p>
r&aacute;diofrekvenčn&aacute; metodika - aplik&aacute;cia vysokofrekvenčn&eacute;ho elektrick&eacute;ho pr&uacute;du, ktor&yacute; sa v mieste aplik&aacute;cie men&iacute; na termick&uacute; energiu, ktor&aacute; sp&ocirc;sob&iacute; koagulačn&uacute; l&eacute;ziu a vedie k fibrotiz&aacute;cii tkaniva</p>

Kľúčové slovo: 
terapeutická metóda
Pojem: 
radiosynoviorthesis
Definícia: 

<p>
l&eacute;čba kloubn&iacute;ch onemocněn&iacute;, u nichž je př&iacute;tomna synovitida, pomoc&iacute; otevřen&yacute;ch beta z&aacute;řičů, kter&eacute; jsou aplikov&aacute;ny do kloubn&iacute; dutiny</p>

Kategória:

Kľúčové slovo: 
léčba chronické synovitidy radionuklidy
Pojem: 
TNF alfa (TNF-α)
Definícia: 

<p>
&nbsp;</p>
<p style=\"text-align: justify;\">
Tumor nekrotizuj&uacute;ci faktor alfa (TNF-&alpha;, kachex&iacute;n) je jedn&yacute;m z&nbsp;najv&yacute;znamnej&scaron;&iacute;ch proz&aacute;palov&yacute;ch cytok&iacute;nov podieľaj&uacute;cich sa na rozvoji tzv. ak&uacute;tnej f&aacute;zy syst&eacute;mov&eacute;ho z&aacute;palu.</p>

Kľúčové slovo: 
prozápalový cytokín

Stránky