Globálny slovník portálu IMED

Pojem: 
Lymfokéla
Definícia: 

Lymfou vyplnená kolekcia v retroperitoneu, ktorá nemá žiadnu epitelovú výstelku.

Kľúčové slovo: 
Radikálna operácia
Lymfadenektómia
Pojem: 
Skleroterapia
Definícia: 

Injekcia chemického iritans do cievy na jej sklerotizáciu. Chemická látka dráždi výstelku cievy, spôsobujúc jej opuch a zrážanie krvi. Cieva sa premení na jazvovité tkanivo, ktoré sa stane neviditeľným. Krvný tok sa presúva do blízkych zdravých ciev.

Kľúčové slovo: 
Lymfocysta
Hemoroid
Varix
Pojem: 
Marsupializácia
Definícia: 

Premena uzatvorenej dutiny na otvorené púzdro jej incíziou a sutúrou okrajov jej steny k okrajom rany.

Kľúčové slovo: 
Absces
Cysta
Pojem: 
Laryngeálna kanyla
Definícia: 

<p><span style=\"font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: \'Times New Roman\'; mso-ansi-language: SK; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA;\"><span style=\"mso-spacerun: yes;\">&nbsp;</span>Larynge&aacute;lna kanyla </span><span style=\"font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: \'Times New Roman\'; mso-ansi-language: SK; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA;\">je jednorazov&aacute; supraglotick&aacute; pom&ocirc;cka na zaistenie priechodnosti horn&yacute;ch d&yacute;chac&iacute;ch ciest.</span></p>

Kľúčové slovo: 
laryngeálna kanyla
Pojem: 
ERC
Definícia: 

<p>Eur&oacute;pska resuscitačn&aacute; rada</p>

Pojem: 
Aspirácia
Definícia: 

<p>vd&yacute;chnutie cudz&iacute;ch telies ev. žal&uacute;dočn&eacute;ho obsahu do priedu&scaron;nice</p>

Kľúčové slovo: 
aspirácia
Pojem: 
laparoskópia
Definícia: 

operačná technika založená na princípe použitia špeciálnych nástrojov, ktoré sa zavádzajú do dutiny brušnej cez maličké (niekoľko milimetrové) rany

Kľúčové slovo: 
laparoskópia
Pojem: 
sutúra vredu
Definícia: 

operačné ošetrenie, zašitie otvoru

Kľúčové slovo: 
sutúra
Pojem: 
gastroduodénum
Definícia: 

časť tráviaceho traktu, ktorú tvorí žalúdok a dvanástnik

Kľúčové slovo: 
gastroduodénum
Pojem: 
Kolorektálny karcinóm
Definícia: 

Najčastejší karcinóm postihujúci hrubé črevo a rektum. Slovensko v súčastnosti patrí medzi krajiny s najväčšou prevalenciou tohto ochorenia.

Kľúčové slovo: 
kolorektálny karcinóm
Pojem: 
Náhrada funkce ledvin
Definícia: 

Náhrada funkce ledvin zahrnuje hemodialýzu, peritoneální dialýzu a transplantaci ledvin.

Pojem: 
akútna pankreatitída
Definícia: 

<p>
&nbsp;</p>
<p style=\"text-align: justify;\">
Ak&uacute;tne z&aacute;palov&eacute; postihnutie podžal&uacute;dkovej žľazy postihuj&uacute;ci predt&yacute;m zdrav&yacute;ch jedincov prejavuj&uacute;ci sa edemat&oacute;znou ľahkou formou alebo nekrotickou ťažkou formou. M&ocirc;že postihn&uacute;ť intaktn&yacute; pankreas ale aj pankreas už predt&yacute;m chronicky z&aacute;palovo zmenen&yacute;.</p>

Kľúčové slovo: 
akútny zápal podžalúdkovej žľazy
Pojem: 
Adenomatozní polypy
Definícia: 

<div class=\"clearfix article-i-v\" id=\"page\">
<div id=\"maincontent\">
<div id=\"article\">
Polyp je vyklenut&iacute; sliznice (střeva, močov&eacute;ho měch&yacute;ře apod.) vznikl&eacute; z&aacute;nětem nebo n&aacute;dorem (adenomat&oacute;zn&iacute; polyp = polyp tvořen&yacute; nezhoubn&yacute;m n&aacute;dorem). Polyp&oacute;za je v&yacute;skyt mnoha polypů, kter&yacute; může b&yacute;t podm&iacute;něn geneticky (dědičně).&nbsp;</div>
<!-- #article --></div>
<!-- #maincontent --></div>
<p>
&nbsp;</p>

Kľúčové slovo: 
vyklenutí sliznice
Pojem: 
kumarín
Definícia: 

<p>
<b>Kumar&iacute;n</b> je&nbsp;<span class=\"new\">benzopyr&oacute;n</span>, tox&iacute;n pr&iacute;tomn&yacute; v rastlin&aacute;ch, napr. <i>Dipteryx odorata</i>,&nbsp;<i>Anthoxanthum odoratum</i>,&nbsp;<i>Galium odoratum</i>,&nbsp;<i>Verbascum</i>,Melilotus officinalis a&nbsp;<i>Hierochlo&euml; odorata</i>. M&aacute; sladk&uacute; v&ocirc;ňu, ľahko rozpoznateľn&uacute; ako v&ocirc;ňa čerstvo pokosenej tr&aacute;vy. Použ&iacute;va sa v parf&eacute;moch od roku 1882. Je tiež prekurzorom pre r&ocirc;zne <span class=\"mw-redirect\">antikoagulanty</span>, najm&auml; <span class=\"new\">warfar&iacute;n</span>.</p>

Kľúčové slovo: 
antikoagulans
Pojem: 
antikoagulačná liečba
Definícia: 

<p>
Je liekmi navoden&eacute; spomalenie vzniku fibr&iacute;nov&eacute;ho koagula. Použ&iacute;va sa v liečbe tromb&oacute;zy a na prevenciu tromboembolick&yacute;ch komplik&aacute;ci&iacute;.</p>

Kľúčové slovo: 
hemokoagulácia
Pojem: 
cytochróm P450
Definícia: 

<pre>
Cytochr&oacute;my P450 s&uacute; veľk&aacute; rodina izoenz&yacute;mov vyskytuj&uacute;cich sa v r&ocirc;znych životn&yacute;ch form&aacute;ch od
mikroorganizmov, cez huby a rastliny až k živoč&iacute;chom. Prv&yacute;kr&aacute;t bol objaven&yacute; v roku 1955 v mikroz&oacute;moch
pečene potkana. Členovia rodiny boli identifikovan&iacute; v mitochondri&aacute;ch a mikroz&oacute;moch veľk&eacute;ho počtu
rozdielnych tkan&iacute;v.
Nejedn&aacute; sa o jeden enz&yacute;m, ale skupinu homoprote&iacute;nov s viacer&yacute;mi enz&yacute;mov&yacute;mi aktivitami. Nach&aacute;dzaj&uacute; sa
hlavne v pečeni, ale v men&scaron;&iacute;ch množstv&aacute;ch aj v in&yacute;ch tkaniv&aacute;ch s v&yacute;nimkou priečne pruhovan&eacute;ho
svalstva a erytrocytov.
U človeka bolo identifikovan&yacute;ch viac ako 100 r&ocirc;znych g&eacute;nov. Ich produkty &ndash; enz&yacute;my - určuj&uacute; r&yacute;chlosť,
s akou sa v organizme odb&uacute;ravaj&uacute; jednotliv&eacute; xenobiotik&aacute;, vr&aacute;tane liečiv. T&yacute;m vlastne určuj&uacute; dobu
ich p&ocirc;sobenia, distrib&uacute;ciu a vylučovanie z organizmu (farmakokinetiku). Enz&yacute;mov&eacute; aktivity cytochr&oacute;mu
P450 v&yacute;razne ovplyvňuj&uacute; nielen toxicitu, ale aj karcinogenitu chemik&aacute;li&iacute;.
</pre>

Kľúčové slovo: 
cytochrómy
Pojem: 
ezofagogastroduodenoskopia
Definícia: 

<p>
&nbsp;</p>
<p style=\"text-align: justify;\">
Endoskopick&eacute; vy&scaron;etrenie hornej časti tr&aacute;viaceho traktu.</p>

Kľúčové slovo: 
ezofagogastroduodenoskopia
Pojem: 
videoendoskop
Definícia: 

<p>
&nbsp;</p>
<p style=\"text-align: justify;\">
Obraz na konci gastroskopu je sn&iacute;man&yacute; čipom &ndash; CCD senzorom a&nbsp;pren&aacute;&scaron;an&yacute; elektronicky.</p>

Kľúčové slovo: 
videoendoskop
Pojem: 
biopsia
Definícia: 

<p>
&nbsp;</p>
<p style=\"text-align: justify;\">
Odber vzorky zo sliznice vy&scaron;etrovan&eacute;ho org&aacute;nu pomocou histologick&yacute;ch klie&scaron;t&iacute;.</p>

Kľúčové slovo: 
biopsia
Pojem: 
JUMBO biopsia
Definícia: 

<p>
&nbsp;</p>
<p style=\"text-align: justify;\">
V&auml;č&scaron;ie, reprezentat&iacute;vnej&scaron;ie vzorky m&ocirc;žeme z&iacute;skať buď použit&iacute;m &bdquo;JUMBO&ldquo; bioptick&yacute;ch klie&scaron;t&iacute; alebo odberom pomocou polypektomickej slučky.</p>

Kľúčové slovo: 
JUMBO biopsia

Stránky