Globálny slovník portálu IMED

Pojem: 
Lymfokéla
Definícia: 

Lymfou vyplnená kolekcia v retroperitoneu, ktorá nemá žiadnu epitelovú výstelku.

Kľúčové slovo: 
Radikálna operácia
Lymfadenektómia
Pojem: 
Skleroterapia
Definícia: 

Injekcia chemického iritans do cievy na jej sklerotizáciu. Chemická látka dráždi výstelku cievy, spôsobujúc jej opuch a zrážanie krvi. Cieva sa premení na jazvovité tkanivo, ktoré sa stane neviditeľným. Krvný tok sa presúva do blízkych zdravých ciev.

Kľúčové slovo: 
Lymfocysta
Hemoroid
Varix
Pojem: 
Marsupializácia
Definícia: 

Premena uzatvorenej dutiny na otvorené púzdro jej incíziou a sutúrou okrajov jej steny k okrajom rany.

Kľúčové slovo: 
Absces
Cysta
Pojem: 
Laryngeálna kanyla
Definícia: 

<p><span style=\"font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: \'Times New Roman\'; mso-ansi-language: SK; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA;\"><span style=\"mso-spacerun: yes;\">&nbsp;</span>Larynge&aacute;lna kanyla </span><span style=\"font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: \'Times New Roman\'; mso-ansi-language: SK; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA;\">je jednorazov&aacute; supraglotick&aacute; pom&ocirc;cka na zaistenie priechodnosti horn&yacute;ch d&yacute;chac&iacute;ch ciest.</span></p>

Kľúčové slovo: 
laryngeálna kanyla
Pojem: 
ERC
Definícia: 

<p>Eur&oacute;pska resuscitačn&aacute; rada</p>

Pojem: 
Aspirácia
Definícia: 

<p>vd&yacute;chnutie cudz&iacute;ch telies ev. žal&uacute;dočn&eacute;ho obsahu do priedu&scaron;nice</p>

Kľúčové slovo: 
aspirácia
Pojem: 
laparoskópia
Definícia: 

operačná technika založená na princípe použitia špeciálnych nástrojov, ktoré sa zavádzajú do dutiny brušnej cez maličké (niekoľko milimetrové) rany

Kľúčové slovo: 
laparoskópia
Pojem: 
sutúra vredu
Definícia: 

operačné ošetrenie, zašitie otvoru

Kľúčové slovo: 
sutúra
Pojem: 
gastroduodénum
Definícia: 

časť tráviaceho traktu, ktorú tvorí žalúdok a dvanástnik

Kľúčové slovo: 
gastroduodénum
Pojem: 
Kolorektálny karcinóm
Definícia: 

Najčastejší karcinóm postihujúci hrubé črevo a rektum. Slovensko v súčastnosti patrí medzi krajiny s najväčšou prevalenciou tohto ochorenia.

Kľúčové slovo: 
kolorektálny karcinóm
Pojem: 
Klinefelterův syndrom
Definícia: 

 

 

<div style="\&quot;text-align:" justify;\"=""> Klinefelterův syndrom vzniká přítomností nadpočetného chromozomu X u muže, jde tedy o gonozomální numerickou aberaci. Nejčastěji je způsoben karyotypem 47,XXY, možné jsou i varianty s více chromozomy X (48,XXXY či 49,XXXXY), které mají výraznější manifestaci. Existují i mosaikové formy.

 

 
Kľúčové slovo: 
chromozom
Pojem: 
bowenoidní papulóza
Definícia: 

 

<p style="\&quot;text-align:" justify;\"=""> Vícečetné papuly různé velikosti (několik mm až cm velké) přítomné na kůži genitálu. Papuly mají obvykle nahnědlou nebo hnědočervenou barvu a jsou lokalizované v oblasti glans penis, prepucium, labia majora et minora nebo perigenitálně. Vyskytuje se hlavně u mladších osob v období nejvyšší sexuální aktivity. Diagnóza vychází z klinického obrazu a histologického vyšetření – dysplastický epitel v celé výšce. Etiologie je multifaktoriální, uplatňuje se asociace s HPV typ 16. V terapii se může použít kryodestrukce, laser nebo cytotoxická léčba.

Kľúčové slovo: 
HPV
Pojem: 
Členkovo-brachiálny index
Definícia: 

<p>
arteri&aacute;lny&nbsp;tlak nad členkom delen&yacute; tlakom na ramene.</p>

Kľúčové slovo: 
arteriálny tlak
Pojem: 
akutní subglotická laryngitida
Definícia: 

<p>
Z&aacute;nět hrtanu a průdu&scaron;nice vyvolan&yacute; viry, kter&yacute; způsobuje otok sliznice a z&uacute;žen&iacute; průchodnosti při plynov&eacute; v&yacute;měně. N&aacute;sledkem může b&yacute;t du&scaron;en&iacute;. L&eacute;kem volby je parenter&aacute;lně podan&yacute; dexametason. Někter&eacute; děti vyžaduj&iacute; intenz&iacute;vn&iacute; p&eacute;či a mimo dexametason i inhalaci adrenalinu a vz&aacute;cně in trache&aacute;ln&iacute; intubaci.</p>

Kľúčové slovo: 
zánět hrtanu a průdušnice
Pojem: 
C - reaktivní protein
Definícia: 

<p>
C - reaktivn&iacute; protein je pentamer složen&yacute; z 250 aminokyslein. Vyskytuje se v krevn&iacute;m s&eacute;ru v hodnot&aacute;ch 0,1 - 5 mg/l. Při z&aacute;nětu jeho hodnoty stoupaj&iacute; vlivem zv&yacute;&scaron;en&eacute; tvorby předev&scaron;&iacute;m v j&aacute;trech vlvem cytokinů. Hodnoty &gt; 60 mg/l svědč&iacute; pro bakteri&aacute;ln&iacute; infekci.</p>

Kľúčové slovo: 
bakteriální infekce
Pojem: 
Afázia
Definícia: 

<p>
<span style=\"text-align: justify; font-size: 12px;\">vznik&aacute; pri organickom po&scaron;koden&iacute; mozgu v dominantnej hemisf&eacute;re. Prejavuje sa vo v&auml;č&scaron;ej či men&scaron;ej miere ako poru&scaron;enie impresie, expresie, č&iacute;tania, p&iacute;sania a vn&uacute;tornej reči v z&aacute;vislosti od lokaliz&aacute;cie l&eacute;zie a p&ocirc;sobenia určit&eacute;ho faktora. Treba pripomen&uacute;ť, že reč nem&ocirc;že byť po&scaron;koden&aacute; izolovane, bez &uacute;časti po&scaron;kodenia in&yacute;ch VPF vr&aacute;tane symbolick&yacute;ch funkci&iacute; &ndash; praxie a gn&oacute;zie.</span></p>

Kľúčové slovo: 
poruchy reči
Pojem: 
akutní chabé parézy
Definícia: 

 

Sledování případů akutních chabých paréz - AChP (pro vyloučení přenosné dětské obrny v rámci programu WHO Globální eradikace poliomyelitidy)
 
Akutní chabá paréza (AChP) : náhle vzniklá ochablost svalů, nejčastěji končetin, periferní obrna bez přítomnosti elasticity
 
SZO definice AChP : každý případ akutní chabé parézy včetně syndromu Guillain-Barré u dětí do 15 let věku (0 - 14) kromě paréz n. facialis a každý případ suspektní poliomyelitidy u osob bez ohledu na věk. 
Kľúčové slovo: 
dětská obrna
Pojem: 
chronický únavový syndróm
Definícia: 

<p>
&nbsp;</p>
<div>
Ide o n&aacute;hle vzniknut&uacute; ťažk&uacute; &uacute;navu a r&yacute;chlu vyčerpanosť psychick&yacute;ch a fyzick&yacute;ch s&iacute;l jedinca, pričom tieto sympt&oacute;my pretrv&aacute;vaj&uacute; viac ako 6 mesiacov po prekonan&iacute; ak&uacute;tneho ochorenia a pri komplexnom lek&aacute;rskom vy&scaron;etren&iacute; sa nepodar&iacute; in&uacute; pr&iacute;činu objasniť. &nbsp;</div>
<div>
K potvrdeniu diagn&oacute;zy musia byť splnen&eacute; minim&aacute;lne 4 z nasleduj&uacute;cich krit&eacute;ri&iacute;:</div>
<div>
(a) zhor&scaron;enie pam&auml;ťov&yacute;ch schopnost&iacute; a koncentr&aacute;cie,&nbsp;</div>
<div>
(b) bolesti v krku,&nbsp;</div>
<div>
(c) bolestivosť krčn&yacute;ch a/alebo axil&aacute;rnych uzl&iacute;n,&nbsp;</div>
<div>
(d) mylagie,&nbsp;</div>
<div>
(e) polyartralgie, &nbsp;</div>
<div>
(f) cefalea,&nbsp;</div>
<div>
(g) probl&eacute;my so sp&aacute;nkom,&nbsp;</div>
<div>
(h) &uacute;nava viac ako 24 hod. po fyzickej n&aacute;mahe.&nbsp;</div>
<div>
&nbsp;</div>

Kľúčové slovo: 
náhle vzniknutá ťažká únava a rýchla vyčerpanosť psychických a fyzických síl
Pojem: 
Restrikční bariatrické výkony
Definícia: 

<p>
&nbsp;</p>
<p>
operačn&iacute; v&yacute;kony vedouc&iacute; zejm&eacute;na k omezen&iacute; objemu přij&iacute;man&eacute; potravy.</p>
<p>
&nbsp;</p>

Kľúčové slovo: 
restrikce potravy
Pojem: 
Malabsorpční bariatrické výkony
Definícia: 

<p>
&nbsp;</p>
<p>
operačn&iacute; v&yacute;kony spoč&iacute;vaj&iacute; ve vyloučen&iacute; č&aacute;sti tr&aacute;vic&iacute;ho traktu z činnosti, což vede k&nbsp;nedokonal&eacute;mu vstřeb&aacute;v&aacute;n&iacute; živin.</p>
<p>
&nbsp;</p>

Kľúčové slovo: 
nedokonalé vstřebávání živin

Stránky