Globálny slovník portálu IMED

Pojem: 
fokálna infekcia
Definícia: 

lokalizovaný zápalový proces, ktorý je obyčajne lokálne klinicky asymptomatický, ale dokáže v konkrétnych situáciách spôsobiť metastatickú oportúnnu infekciu

Kľúčové slovo: 
stomatológia
Pojem: 
dentitio difficilis
Definícia: 

komplikované prerezávanie zubov múdrosti

Kľúčové slovo: 
stomatológia
Pojem: 
infekčná endokarditída
Definícia: 

celkové infekčné ochorenie spôsobené infekčným ložiskom v oblasti endokardu prípadne srdcových chlopní, s hlavnými symptómami: bakteriémia, horúčka, splenomegália, embólia a srdcový šelest.

Kľúčové slovo: 
infekcie
Pojem: 
Febrilné kŕče
Definícia: 

FK, (Febrile Convulsions, FC), Febrilné záchvaty - FZ (Febrile Seizures, FS). V klinickej praxi, resp. zaužívanej terminológii, sa používajú oba pojmy. Príležitostné epileptické kŕče, provokujúci moment je horúčka.

Kľúčové slovo: 
febrilné kŕče
Pojem: 
Epilepsia
Definícia: 

Chronické ochorenie mozgu spôsobené excesívnou patologickou synchronnou aktivitou kortexu a prejavujúce sa opakovanými epileptickými záchvatmi.

Kľúčové slovo: 
epilepsia
Pojem: 
Generalizované záchvaty
Definícia: 

sú charakterizované rýchlym šírením záchvatového procesu obojstrannými kortiko-subkortikálnymi sieťami neurónov. Rozlišujeme primárne a sekundárne generalizované záchvaty.

Kľúčové slovo: 
generalizované záchvaty
Pojem: 
Fokálne záchvaty
Definícia: 

začínajú v ohraničenej neuronálnej sieti v jednej z hemisfér, označujú sa tiež ako parciálne záchvaty. Najnápadnejšími prejavmi fokálnych záchvatov u malých detí sú motorické prejavy na tvári a končatinách.

Kľúčové slovo: 
fokálne záchvaty
Pojem: 
Syndróm meziotemporálnej epilepsie
Definícia: 

(Mesio Temporal Lobe Epilepsy, MTLE) - amygdalo-hippokampálna epilepsia s meziálnou sklerózou, čiže atrofiou a gliózou hippokampu. Až 70 % pacientov s temporálnou epilepsiou malo v anamnéze febrilné kŕče.

Kľúčové slovo: 
epilepsia
Pojem: 
Malígna infantilná myoklonická epilepsia (SMEI – Severe Myoclonic epilepsy in Infants). Dravetovej syndróm.
Definícia: 

Progresívna farmakorezistentná epileptická encefalopatia. Komplikované febrilné kŕče sú obvyklé v iniciálnej fáze ochorenia.

Kľúčové slovo: 
encefalopatia
Pojem: 
Farebná dopplerova ultrasonografia
Definícia: 

Farebná dopplerova ultrasonografia FDU umožňuje neinvazívne a v reálnom čase hodnotiť:
- vaskularizáciu tumorov
- rýchlostné parametre v očných a orbitálnych cievach.

Pojem: 
Vnútroočná hypertenzia
Definícia: 

je pojem, ktorý vyjadruje patofyziologický stav hraničného vnútroočného tlaku 2,8 kPa (21 mmHg), pri ktorom sa nezistilo nijaké poškodenie oka, či už funkčné alebo organické. Niektoré očné hypertenzie prejdú do glaukómu s otvoreným dúhovkovorohovkovým uhlom, alebo sa po rokoch vnútroočný tlak normalizuje.

Pojem: 
Panoftalmitída
Definícia: 

vzniká pri rozšírení hnisavého zápalu na všetky štruktúry oka - vrátane vonkajšieho obalu, retrobulbárnych štruktúr a spojovky.

Kľúčové slovo: 
Chororetinídy
Pojem: 
Endoftalmitída
Definícia: 

ochorenie je vyvolané najčastejšie množením hnisotvorných mikroorganizmov (najčastejšie stafylokokov a streptokokov) po penetrujúcich poraneniach, resp. pri diabetických gangrénach. Môže však byť aj komplikáciou vnútroočných a iných operácií.

Kľúčové slovo: 
Chororetinídy
Pojem: 
BETTS
Definícia: 

Birmingham Eye Trauma Terminology System - komplexná a štandardizujúca terminológia pri úrazoch oka, používaná v písaných správach pre USEIR (United States Eye Injury Registry)

Kľúčové slovo: 
Úrazy oka
Pojem: 
Refrakterní angina pectoris
Definícia: 

je chronické onemocnění, charakterizované přítomností závažné formy anginy pectoris, způsobené koronání insuficiencí při onemocnění věnčitých tepen, které nelze dostatečně ovlivnit maximální tolerovanou konzervativní léčbou, koronární angiopalstikou nebo chirurgickou revaskularizační operací. Přítomnost myokardiální ischémie musí být klinicky objektivizována. Chronicitou se rozumí trvání více než 3 měsíce. Za závažnou formou se považuje III. nebo IV. stupeň CCS.

Kľúčové slovo: 
refrakterní angina pectoris
Pojem: 
transmyokardiální laserová revaskularizace
Definícia: 

je chirurgická metoda léčby refrakterní anginy pectoris. Liimitovanou levou přední nebo anterolaterální thorakotomií s použitím karbondioxidového nebo holmium/YAG laseru je vytvořeno obvykle 20 - 40 transmyokardiálních kanálků v oblasti dříve identifikované ischemické oblasti myokardu se záměrem přímé revaskularizace. Operace je prováděna na bijícím srdci, bez použití mimotělního oběhu. Laserová energie je aplikována v diastole v krátkých pulsech, synchronizovaných s kmitem R elektrokardiogarmu nemocného. Při aplikaci laseru nesmí být zasažena větší větev koronárního řečiště. Specifické komplikace výkonu zahrnují vznik srdečního infarktu, syndromu nízkého srdečního volumu, komorových arytmií, fibrilace síní, vznik akutní mitrální regurgitace následkem poškození závěsného aparátu mitrální chlopně laserem, krvácení a další nespecifické pooperační komplikace jako je ranná infekce nebo pneumonie.

Kľúčové slovo: 
refrakterní angina pectoris
transmyokardiální laserová revaskularizace
Pojem: 
perkutánní transmyokardiální laserová revaskularizace
Definícia: 

je perkutánní transluminální obdobou transmyokardiální laserové revaskularizace. Fibrooptický laserový katétr je u nemocných s refrakterní anginou pectoris zaváděn obvykle femorální tepnou retrográdně do dutiny levé komory. Laserovými pulsy, synchronizovanými s EKG nemocného, se tvoří netransmurální kanálky od endokardu směrem k epikardu v oblasti dříve identifikované ischemické oblasti pod fluorokospickou kontrolou s cílem vytvořit přímý kontakt okysličené krve s cílovým myokardem. Komplikacemi tohoto invazivního výkonu jsou poškození epikardiálních koronárních arterií, mohou být poškozeny chordae tendinae, krvácení do perikardu a srdeční tamponáda a dále komplikace, které mohou vzniknout při ventrikulografii.

Kľúčové slovo: 
refratkerní angina pectoris
perkutánní transmyokardiální laserová revaskularizace
Pojem: 
Hereditárna pankreatidída
Definícia: 

<p style=\"text-align: justify;\">pankreatid&iacute;da je zriedkav&eacute; autozom&aacute;lne dominantne dedičn&eacute; ochorenie sp&ocirc;soben&eacute; mut&aacute;ciou g&eacute;nu PRSS1 na chromoz&oacute;me 7q35. Fenotypov&aacute; manifest&aacute;cia ochorenia zahŕňa ataky ak&uacute;tnej pankreatit&iacute;dy u 80 % postihnut&yacute;ch jedincov s pozit&iacute;vnou rodinnou anamn&eacute;zou v&yacute;skytu pankreatit&iacute;dy. Priemern&yacute; vek vzplanutia prv&yacute;ch klinick&yacute;ch pr&iacute;znakov je 14 rokov. Progresia do chronickej pankreatit&iacute;dy sa vyskytuje asi u polovice pacientov s ak&uacute;tnou pankreatit&iacute;dou. U vy&scaron;e 40 % z nich vznikne karcin&oacute;m pankreasu, v&auml;č&scaron;inou po piatej dek&aacute;de veku. Citovan&eacute; z: KHALID A, Finkelstein B, Thompson B et al. A 93 year old man with the PRSS1 R122H mutation, low SPINK 1 expression, and no pancreatitis: insight into phenotypic non-penetrance. GUT 2006, 55:728-31</p>

Kľúčové slovo: 
genetické pankreatitídy
Pojem: 
Gén PRSS1
Definícia: 

<p style=\"text-align: justify;\">(protease serine kinase 1) je kati&oacute;nov&yacute; trypsinog&eacute;n, ktor&yacute; bol objaven&yacute; r.1996. Jeho &uacute;lohou je autol&yacute;za premat&uacute;rne aktivovan&eacute;ho tryps&iacute;nu. Mut&aacute;cia g&eacute;nu PRSS1 vedie k hromadeniu tryps&iacute;nu a k autodigescii pankreatick&eacute;ho tkaniva, čo klinicky vy&uacute;sti do obrazu ak&uacute;tnej alebo chronickej pankreatit&iacute;dy. Citovan&eacute; z: AMANN ST, Gates LK, Aston CE et al. Expression and penetrance of the hereditary pancreatitis phenotype in monozygotic twins. GUT 2001, 48:542-7</p>

Kľúčové slovo: 
genetické testovanie

Stránky